Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż oraz uruchomienie jednokomorowej suszarni do drewna

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-07-2020

Numer ogłoszenia

1247753

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z otrzymaną przez Zamawiającego oceną postępowania ex ante otrzymaną od Instytucji Pośredniczącej wprowadza się następujące zmiany w postępowaniu:
Było:
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie jednokomorowej suszarni do drewna o następujących parametrach:
Pojemność komory około 55/ m3
Wymiary przestrzeni użytkowej Szerokość: 12,5 m
Głębokość: 3,5 m
Wysokość: 3,5 m
Wymiary zewnętrzne komory Szerokość: 13,06 m
Głębokość: 6,0 m
Wysokość: 4,7 m
Moc nagrzewnicy - 350 kW
Medium grzejne - woda
Temperatura medium zasilania - 70 – 95˚C
Zainstalowana moc elektryczna - ok.15,95 kW
Napięcie zasilania - 3 x 400 / 230 V 50Hz
Pompa obiegowa - 0,55kW
Moc silników wentylatorów - 7 x 2,2 kW = 15,4 kW

Jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie jednokomorowej suszarni do drewna o następujących parametrach:
Pojemność komory minimum 52/ m3
Wymiary przestrzeni użytkowej Szerokość: 12,5 m (+/-10%)
Głębokość: 3,5 m (+/-10%)
Wysokość: 3,5 m (+/-10%)
Wymiary zewnętrzne komory Szerokość: 13,06 m (+/-10%)
Głębokość: 6,0 m (+/-10%)
Wysokość: 4,7 m (+/-10%)
Moc nagrzewnicy – minimum 350 kW
Medium grzejne - woda
Temperatura medium zasilania - 70 – 95˚C
Zainstalowana moc elektryczna - minimum 15 kW
Napięcie zasilania - 3 x 400 / 230 V 50Hz
Pompa obiegowa – min. 0,55kW
Ilość silników wentylatorów – min. 7
Moc pojedynczego silnika wentylatora min. 2,2 kW
Moc łączna silników wentylatora – min. 15,4 kW

Było:
2. Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca do godziny 16:00
Jest:
2. Termin składania ofert: do dnia 14 lipca do godziny 16:00

Wgrano zaktualizowany plik: Zapytanie ofertowe - suszarnia do drewna akt. 29.06.2020

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można złożyć:
a) drogą elektroniczną na adres: karol.mazur@filjan.pl
b) lub osobiście*/pocztą/przez kuriera na adres Zamawiającego:
FILJAN Karol Mazur
ul. Kościerska 42E
83-430 Stara Kiszewa
*osobiście od godziny 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
W przypadku formy opisanej w powyższym ust. 1b, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – Poddziałanie 2.2.1 RPO”. W przypadku skorzystania z formy opisanej w ust. 1a należy w tytule wiadomości zawrzeć dopisek „Zapytanie ofertowe – Poddziałanie 2.2.1 RPO”.
2. Termin składania ofert: do dnia 14 lipca do godziny 16:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karol.mazur@filjan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Mazur E-mail: karol.mazur@filjan.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 533 476 491

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie jednokomorowej suszarni do drewna
2. Kod CPV:
42214200-1: Suszarki do produktów rolnych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kościerski Miejscowość: 83-420 Liniewo, Płachty

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie jednokomorowej suszarni do drewna do celów realizacji projektu Zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim oraz wejście firmy FILJAN Karol Mazur z siedzibą w Starej Kiszewie na rynek niemiecki i czeski z nowym produktem, którego innowacją jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej w wybudowanych pasywnych domach drewnianych” o dofinansowanie którego ubiegał się ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie jednokomorowej suszarni do drewna o następujących parametrach:
Pojemność komory minimum 52/ m3
Wymiary przestrzeni użytkowej Szerokość: 12,5 m (+/-10%)
Głębokość: 3,5 m (+/-10%)
Wysokość: 3,5 m (+/-10%)
Wymiary zewnętrzne komory Szerokość: 13,06 m (+/-10%)
Głębokość: 6,0 m (+/-10%)
Wysokość: 4,7 m (+/-10%)
Moc nagrzewnicy – minimum 350 kW
Medium grzejne - woda
Temperatura medium zasilania - 70 – 95˚C
Zainstalowana moc elektryczna - minimum 15 kW
Napięcie zasilania - 3 x 400 / 230 V 50Hz
Pompa obiegowa – min. 0,55kW
Ilość silników wentylatorów – min. 7
Moc pojedynczego silnika wentylatora min. 2,2 kW
Moc łączna silników wentylatora – min. 15,4 kW

2. Kod CPV:
42214200-1: Suszarki do produktów rolnych

Kod CPV

42214200-1

Nazwa kodu CPV

Suszarki do produktów rolnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie kryterium oceny ofert.

Planowany termin realizacji umowy: do 31 grudnia 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
3) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – dopuszczone w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:
1) Załącznik 1 – Formularz ofertowy.
2) Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga (%)
1. Cena brutto 90
2. Czas reakcji na awarię 10

Kryterium cena brutto (C)
Największą liczbę punków otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.
Ocena pozostałych ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
Cn
C = --------------- x 90
Cb
C – otrzymane punkty w ramach tego kryterium;
Cn – cena brutto oferty najtańszej;
Cb – cena brutto oferty badanej.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 90 punktów.
Kryterium Czas reakcji na awarię (T)
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym (czyli wynoszącym poniżej 24h) czasem reakcji na awarię. Wykonawca w formularzu ofertowym poda czas reakcji na awarię w liczbie godzin. Maksymalny czas reakcji na awarię nie może przekroczyć 72 godzin od momentu skutecznego zgłoszenia Wykonawcy awarii. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię dłuższego niż 72 godziny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami zapytania ofertowego.
Oferty w ramach kryterium „czas reakcji na awarię” będą oceniane na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w następujący sposób:
Lp. Czas reakcji na awarię Liczba przyznanych punktów w kryterium „Czas reakcji na awarię”
1. Poniżej 24 godzin 10 pkt.
2. 24 – 48 godzin 5 pkt.
3. <48 – 72 godziny 0 pkt.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym czasu reakcji na awarię, Zamawiający zwróci się do pomiotu składającego ofertę o jej uzupełnienie.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 10 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C + T. Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającym) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (zamawiającego) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W przypadku gdy Wykonawca będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
4. Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FILJAN KAROL MAZUR

Adres

Kościerska 42E

83-430 Stara Kiszewa

pomorskie , kościerski

Numer telefonu

533-476-491

NIP

5911471333

Tytuł projektu

Zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim oraz wejście firmy FILJAN Karol Mazur z siedzibą w Starej Kiszewie na rynek niemiecki i czeski z nowym produktem, którego innowacją jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej w wybudowanych pasywnych domach drewnianych".

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0316/17-00
Liczba wyświetleń: 162