Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż oraz uruchomienie suwnicy bramowej do podnoszenia i przestawiania elementów konstrukcyjnych ścian pasywnych

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-07-2020

Numer ogłoszenia

1247750

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z otrzymaną przez Zamawiającego oceną postępowania ex ante otrzymaną od Instytucji Pośredniczącej wprowadza się następujące zmiany w postępowaniu:
Było:
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie suwnicy bramowej do podnoszenia i przestawiania elementów konstrukcyjnych ścian pasywnych o następujących parametrach:

Wciągarka bramowa:
• Udźwig: 3200 kg
• Wysokość zew.: Hz 5000 mm
• Szerokość zew.: Lz 6000 mm
• Wspornik dolny: W 2640 mm
• Wysokość podnoszenia: H1 4100 mm
• Konstrukcja typu: samonośna ,stalowa wykonanie profil zamknięty
• Belka jezdna: IPE
• Podwozie: 4 koła obrotowe poliamidowe z hamulcem postojowym

Wciągnik elektryczny łańcuchowy:
• Udźwig: 3200 kg
• Wysokość podnoszenia: H1 3900 mm
• Przewód sterowniczy: 3,5 m
• Prędkość podnoszenia: PH 3/0,75 m/min
• Prędkość jazdy: PJ 20/5 m/min
• Zasilanie: N 400 V

Jest:
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie suwnicy bramowej do podnoszenia i przestawiania elementów konstrukcyjnych ścian pasywnych o następujących parametrach:

Wciągarka bramowa:
• Udźwig: min. 3200 kg
• Wysokość zew.: Hz 5000 mm (+/-10%)
• Szerokość zew.: Lz 6000 mm (+/-10%)
• Wspornik dolny: W 2640 mm (+/-10%)
• Wysokość podnoszenia: H1 4100 mm (+/-10%)
• Konstrukcja typu: samonośna ,stalowa wykonanie profil zamknięty
• Belka jezdna: IPE
• Podwozie: 4 koła obrotowe poliamidowe z hamulcem postojowym

Wciągnik elektryczny łańcuchowy:
• Udźwig: min. 3200 kg
• Wysokość podnoszenia: H1 3900 mm (+/-10%)
• Przewód sterowniczy: 3,5 m (+/-10%)
• Prędkość podnoszenia: min. PH 3/0,75 m/min
• Prędkość jazdy: min. PJ 20/5 m/min
• Zasilanie: min. N 400 V

Było:
2. Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca do godziny 16:00
Jest:
2. Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2020 do godziny 16:00

Wgrano zaktualizowany plik: Zapytanie ofertowe - suwnica bramowa ak.t 29.06.2020

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można złożyć:
a) drogą elektroniczną na adres: karol.mazur@filjan.pl
b) lub osobiście*/pocztą/przez kuriera na adres Zamawiającego:
FILJAN Karol Mazur
ul. Kościerska 42E
83-430 Stara Kiszewa
*osobiście od godziny 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

W przypadku formy opisanej w powyższym ust. 1b, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – Poddziałanie 2.2.1 RPO”. W przypadku skorzystania z formy opisanej w ust. 1a należy w tytule wiadomości zawrzeć dopisek „Zapytanie ofertowe – Poddziałanie 2.2.1 RPO”.
2. Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2020 do godziny 16:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karol.mazur@filjan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Mazur E-mail: karol.mazur@filjan.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 533 476 491

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie suwnicy bramowej do podnoszenia i przestawiania elementów konstrukcyjnych ścian pasywnych.
2. Kod CPV:
34954000-9: Suwnice bramowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kościerski Miejscowość: 83-420 Liniewo, Płachty

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie suwnicy bramowej do podnoszenia i przestawiania elementów konstrukcyjnych ścian pasywnych do celów realizacji projektu Zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim oraz wejście firmy FILJAN Karol Mazur z siedzibą w Starej Kiszewie na rynek niemiecki i czeski z nowym produktem, którego innowacją jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej w wybudowanych pasywnych domach drewnianych” o dofinansowanie którego ubiegał się ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie suwnicy bramowej do podnoszenia i przestawiania elementów konstrukcyjnych ścian pasywnych o następujących parametrach:

Wciągarka bramowa:
• Udźwig: min. 3200 kg
• Wysokość zew.: Hz 5000 mm (+/-10%)
• Szerokość zew.: Lz 6000 mm (+/-10%)
• Wspornik dolny: W 2640 mm (+/-10%)
• Wysokość podnoszenia: H1 4100 mm (+/-10%)
• Konstrukcja typu: samonośna ,stalowa wykonanie profil zamknięty
• Belka jezdna: IPE
• Podwozie: 4 koła obrotowe poliamidowe z hamulcem postojowym

Wciągnik elektryczny łańcuchowy:
• Udźwig: min. 3200 kg
• Wysokość podnoszenia: H1 3900 mm (+/-10%)
• Przewód sterowniczy: 3,5 m (+/-10%)
• Prędkość podnoszenia: min. PH 3/0,75 m/min
• Prędkość jazdy: min. PJ 20/5 m/min
• Zasilanie: min. N 400 V

2. Kod CPV:

34954000-9: Suwnice bramowe

Kod CPV

34954000-9

Nazwa kodu CPV

Suwnice bramowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie kryterium oceny ofert.

Planowany termin realizacji umowy: do 31 grudnia 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
3) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – dopuszczone w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:
1) Załącznik 1 – Formularz ofertowy.
2) Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga (%)
1. Cena brutto 90
2. Czas reakcji na awarię 10

Kryterium cena brutto (C)
Największą liczbę punków otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.
Ocena pozostałych ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
Cn
C = --------------- x 90
Cb
C – otrzymane punkty w ramach tego kryterium;
Cn – cena brutto oferty najtańszej;
Cb – cena brutto oferty badanej.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 90 punktów.
Kryterium Czas reakcji na awarię (T)
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym (czyli wynoszącym poniżej 24h) czasem reakcji na awarię. Wykonawca w formularzu ofertowym poda czas reakcji na awarię w liczbie godzin. Maksymalny czas reakcji na awarię nie może przekroczyć 72 godzin od momentu skutecznego zgłoszenia Wykonawcy awarii. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię dłuższego niż 72 godziny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami zapytania ofertowego.
Oferty w ramach kryterium „czas reakcji na awarię” będą oceniane na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w następujący sposób:
Lp. Czas reakcji na awarię Liczba przyznanych punktów w kryterium „Czas reakcji na awarię”
1. Poniżej 24 godzin 10 pkt.
2. 24 – 48 godzin 5 pkt.
3. <48 – 72 godziny 0 pkt.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym czasu reakcji na awarię, Zamawiający zwróci się do pomiotu składającego ofertę o jej uzupełnienie.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 10 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C + T. Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającym) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (zamawiającego) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W przypadku gdy Wykonawca będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
4. Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FILJAN KAROL MAZUR

Adres

Kościerska 42E

83-430 Stara Kiszewa

pomorskie , kościerski

Numer telefonu

533-476-491

NIP

5911471333

Tytuł projektu

Zwiększenie konkurencyjności na rynku polskim oraz wejście firmy FILJAN Karol Mazur z siedzibą w Starej Kiszewie na rynek niemiecki i czeski z nowym produktem, którego innowacją jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej w wybudowanych pasywnych domach drewnianych".

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0316/17-00
Liczba wyświetleń: 207