Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ POPW/1,4; ETAP II

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2020

Numer ogłoszenia

1247742

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wykaz zmian do zapytania ofertowego na dzień 03.06.2020:
W punkcie II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO było:

1. Maszyna CNC do bloków silnika – 1 szt.
Parametry minimalne:
1. Maszyna w pełni sterowana numerycznie w osiach X, Y i Z.
2. Maszyna umożliwiająca modyfikację/regenerację:
a) otworów cylindrów,
b) otworów pod tuleje mokre,
c) łożysk głównych bloku,
d) wykonania gwintów nożem wytaczarskim.
3. Maszyna ze stałym stołem zapewniającym większą
stabilność obróbki zwłaszcza przy ciężkich żeliwnych blokach.
4. Oprogramowania pozwalające na automatyczny cykl wytaczania cylindrów, frezowania płaszczyzn i wytaczania łożysk głównych bloków silników spalinowych.
5. Minimalny przejazd w osi X 1600mm.
6. Minimalny wymiar stołu roboczego 2000x500mm.
7. Minimalna odległość końca wytaczadła do stołu 900mm.

2. Szlifierka do wałów – 1 szt.
Parametry minimalne:
1. Automatyczny cykl obróbki czopów wału korbowego zapewniający pełną powtarzalność obróbki.
2. Pełne sterowanie CNC w osiach X i Y podczas szlifowania czopu wału korbowego.
3. Max długość szlifowanego wału nie mniejsza niż 1500mm.
Jest:
1. Maszyna CNC do bloków silnika – 1 szt.
Parametry minimalne:
1. Maszyna w pełni sterowana numerycznie w osiach X, Y i Z.
2. Maszyna umożliwiająca modyfikację/regenerację:
a) otworów cylindrów,
b) otworów pod tuleje mokre,
c) łożysk głównych bloku,
d) wykonania gwintów nożem wytaczarskim.
3. Maszyna ze stałym stołem zapewniającym większą
stabilność obróbki zwłaszcza przy ciężkich żeliwnych blokach.
4. Oprogramowania pozwalające na automatyczny cykl wytaczania cylindrów, frezowania płaszczyzn i wytaczania łożysk głównych bloków silników spalinowych.
5. Minimalny przejazd w osi X 1600mm.
6. Minimalny wymiar stołu roboczego 2000x500mm.
7. Minimalna odległość końca wytaczadła w górnym położeniu osi Z do stołu 900mm.

2. Szlifierka do wałów – 1 szt.
Parametry minimalne:
1. Automatyczny cykl obróbki czopów wału korbowego zapewniający pełną powtarzalność obróbki.
2. Pełne sterowanie CNC w osiach X i Z podczas szlifowania czopu wału korbowego.
3. Max długość szlifowanego wału korbowego nie mniejsza niż 1500mm.
W związku z powyższym zmianie uległy również parametry minimalne w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
a także wydłużono termin składania ofert do 03.07.2020

Ponadto dodano w treści ogłoszenia na bazie numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia zgodny z zapytaniem ofertowym, tj. 602760916. Podany wyżej numer telefonu jest numerem właściwym do kontaktu w sprawie ogłoszenia.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 03.07.2020 r.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, wiadomości e-mail lub dostarczenia osobiście.

1. Adres siedziby oraz adres do korespondencji:
Janowice 52, 21-007 Mełgiew
2. Adres e-mail:
info@dziak.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Dziak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602760916

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Maszyna CNC do bloków silnika – 1 szt.
Parametry minimalne:
1. Maszyna w pełni sterowana numerycznie w osiach X, Y i Z.
2. Maszyna umożliwiająca modyfikację/regenerację:
a) otworów cylindrów,
b) otworów pod tuleje mokre,
c) łożysk głównych bloku,
d) wykonania gwintów nożem wytaczarskim.
3. Maszyna ze stałym stołem zapewniającym większą
stabilność obróbki zwłaszcza przy ciężkich żeliwnych blokach.
4. Oprogramowania pozwalające na automatyczny cykl wytaczania cylindrów, frezowania płaszczyzn i wytaczania łożysk głównych bloków silników spalinowych.
5. Minimalny przejazd w osi X 1600mm.
6. Minimalny wymiar stołu roboczego 2000x500mm.
7. Minimalna odległość końca wytaczadła w górnym położeniu osi Z do stołu 900mm.

2. Szlifierka do wałów – 1 szt.
Parametry minimalne:
1. Automatyczny cykl obróbki czopów wału korbowego zapewniający pełną powtarzalność obróbki.
2. Pełne sterowanie CNC w osiach X i Z podczas szlifowania czopu wału korbowego.
3. Max długość szlifowanego wału korbowego nie mniejsza niż 1500mm.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa urządzeń na potrzeby projektu

Przedmiot zamówienia

1. Maszyna CNC do bloków silnika – 1 szt.
Parametry minimalne:
1. Maszyna w pełni sterowana numerycznie w osiach X, Y i Z.
2. Maszyna umożliwiająca modyfikację/regenerację:
a) otworów cylindrów,
b) otworów pod tuleje mokre,
c) łożysk głównych bloku,
d) wykonania gwintów nożem wytaczarskim.
3. Maszyna ze stałym stołem zapewniającym większą
stabilność obróbki zwłaszcza przy ciężkich żeliwnych blokach.
4. Oprogramowania pozwalające na automatyczny cykl wytaczania cylindrów, frezowania płaszczyzn i wytaczania łożysk głównych bloków silników spalinowych.
5. Minimalny przejazd w osi X 1600mm.
6. Minimalny wymiar stołu roboczego 2000x500mm.
7. Minimalna odległość końca wytaczadła w górnym położeniu osi Z do stołu 900mm.

2. Szlifierka do wałów – 1 szt.
Parametry minimalne:
1. Automatyczny cykl obróbki czopów wału korbowego zapewniający pełną powtarzalność obróbki.
2. Pełne sterowanie CNC w osiach X i Z podczas szlifowania czopu wału korbowego.
3. Max długość szlifowanego wału korbowego nie mniejsza niż 1500mm.

Kod CPV

42632000-5

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Maszyna CNC do bloków silnika - maksymalnie do 31.12.2020 r.
2. Szlifierka do wałów - maksymalnie do 28.02.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
3) zostaną złożone w terminie.
Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena brutto za wykonanie zamówienia: 65%;
b) Okres gwarancji: 35%

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
a)Punkty za kryterium cena - zostaną obliczone według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej x 65 = _______ pkt
Cena brutto oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.


b) Punkty za kryterium: okres gwarancji - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:

Liczba punktów Okres gwarancji
0 do 12 miesięcy włącznie
15 powyżej 12 do 24 miesięcy włącznie
25 powyżej 24 miesięcy – do 36 miesięcy
35 Powyżej 36 miesięcy

3/ Opis oceny ofert
Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) i b). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AUTO-SZLIF S.C. TOMASZ DZIAK, RENATA DZIAK

Adres

21-007 Janowice

lubelskie , świdnicki

Numer telefonu

605522950

Fax

81 759 51 81

NIP

7132376450

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności AUTO-SZLIF S.C. Tomasz Dziak, Renata Dziak poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej

Numer projektu

POPW.01.04.00-06-0011/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BFTI Europe LTD,
Liepkalnio 110, LT-02121 Vilnus, Lithuania
LT100006276311
Cena: 409 982 USD + 138 120 EURO
Liczba wyświetleń: 197