Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 88/WSH/EFS_IK/2020 na zakup i dostawę wyposażenia Laboratorium e-learningu

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247721

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 30.06.2020 r. do godz. 09.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
a. listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43,
41 – 200 Sosnowiec z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz
z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego „ZO nr 88/WSH/EFS_IK/2020”.
b. osobiście w siedzibie Zamawiającego - Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec, Biuro Projektów - I piętro - pokój nr 105, w kopercie oznaczonej w sposób opisany wyżej w pkt. a),
c. drogą mailową na adres: zapytaniaofertowe@humanitas.edu.pl z tematem wiadomości:
ZO nr 88/WSH/EFS_IK/2020 - oferta
2. W każdym z trzech wymienionych w ust. 1 sposobów, o przyjęciu oferty celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego. Siedziba Zamawiającego w okresie pandemii Covid-19 czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.
3. Oferta przesłana po terminie określonym w ust. 1, nie będzie rozpatrywana.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może dokonać zmiany oferty poprzez:
a. złożenie Zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu oferty i następnie złożenie nowej oferty,
b. złożenie oświadczenia o zmianie treści oferty wraz z załącznikiem, który będzie stanowił integralną część złożonej oferty.
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę, poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Do oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty Wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytaniaofertowe@humanitas.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Rusin – Dyrektor Biura Projektów

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do nowopowstającego Laboratorium e-learningu.
Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Miejscem realizacji Projektu jest Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia Laboratorium e-learningu na potrzeby realizacji projektu nr POWR.03.05.00-00-Z006/18 pt. „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020, zwanego dalej w treści Zapytania Ofertowego Projektem.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do nowopowstającego Laboratorium e-learningu
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone fabrycznie nowe:
Lp. Nazwa wyposażenia
1. Stacja robocza graficzna
2. Monitor
3. Pakiet programów do obróbki graficznej
4. Kamera cyfrowa ze statywem
5. Zestaw bezprzewodowy kamerowy
6. Lampa wraz ze statywem studyjnym i akumulatorem
7. Reflektor sceniczny
8. Dysk zewnętrzny
9. Tło fotograficzne z zestawem do zawieszania tła

3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Wyższej Szkoły Humanitas.
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
5. Kody CPV: 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32340000-8 Mikrofony i głośniki
31324400-6 Kable przyłączeniowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego

Kod CPV

30230000-0

Nazwa kodu CPV

Sprzęt związany z komputerami

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie min. 2 dostawy obejmujące dostawę sprzętu komputerowego/multimedialnego/RTV/fotograficznego/nagłośnieniowego/nagrywającego o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każda.
Jeżeli wymagane kwoty, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że zmiany istotne będą mogły być dokonywane wyłącznie na podstawie pkt. 6.5.2 ust 20) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:
a. terminu wykonania zamówienia,
b. miejsca wykonania zlecenia,
w przypadku zaistnienia Siły Wyższej w rozumieniu ust. 3 poniżej i na zasadach szczegółowo opisanych w niniejszym rozdziale.
3. Przez pojęcie „Siły Wyższej”, Strony rozumieją wydarzenia powstałe niezależnie od ich woli, o charakterze zewnętrznym, zaistniałe po dniu zawarcia umowy, których następstwom nie można było zapobiec, uniemożliwiające spełnienie zobowiązań Stron wynikających z zawartej umowy. Przykładowo mogą to być: zarządzenia rządowe uniemożliwiające dotrzymanie warunków Umowy, epidemie, katastrofy, wojny i wojny domowe, strajk generalny, stany klęski żywiołowej, nieprzewidywalne działania sił natury, embarga.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, Strona która powzięła wiadomość o niemożności wykonywania przedmiotu umowy z powodu okoliczności Siły Wyższej powinna zawiadomić o tym drugą Stronę w terminie do 7 dni od chwili powzięcia wiadomości o niemożliwości realizacji przedmiotu zamówienia. W podobnym terminie Strona powinna powiadomić o ustaniu przeszkody. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia pociąga za sobą odpowiedzialność za szkodę, która by nie powstała, gdyby Strona powiadomiła swego kontrahenta o zaistnieniu lub ustaniu okoliczności Siły Wyższej.
5. Jeżeli przyczyna uniemożliwiająca Stronom wykonanie danego świadczenia ma charakter przejściowy, termin jego spełnienia przedłuża się o czas, w jakim świadczenie nie mogło być wykonywane z powodu Siły Wyższej. Przedłużenie to pozostaje jednak bez wpływu na ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jeżeli można go było zrealizować w przewidzianym terminie, pomimo zaistnienia Siły Wyższej.
6. Jeżeli jednak niemożliwość wykonywania Umowy przeciąga się ponad okres 30 dni, albo gdy przyczyna uniemożliwiająca jej wykonywanie ma charakter definitywny i nieusuwalny, to od chwili zaistnienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy. Uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli niemożliwość ma charakter częściowy i nie przekreśla sensu dalszej realizacji umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.
7. Strona, której świadczenie nie może być wykonywane z powodu okoliczności Siły Wyższej, zobowiązana jest do przedsięwzięcia wszelkich rozsądnych w danych okolicznościach środków dla przeciwdziałania szkodzie spowodowanej przez te okoliczności.
8. Strona, która nie wykonuje swego świadczenia z powodu okoliczności Siły Wyższej, nie może domagać się świadczenia wzajemnego, a jeżeli je już otrzymała, zobowiązana jest do jego zwrotu.
9. Wprowadzenie zmian w Umowie z Wykonawcą, o których mowa powyżej:
a) wymaga formy pisemnej,
b) nie będzie prowadziło do zmiany charakteru Umowy,
c) dokonane zostanie na wniosek dowolnej ze stron i na mocy zgodnych postanowień stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz Ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 2,
b. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z Załącznikiem nr 3,
c. Warunki serwisu i gwarancji – zgodnie z Załącznikiem nr 4
d. Wykaz dostaw, sporządzony wg Załącznika nr 5 do Zapytania wraz z dołączonymi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie,
e. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
2. Oferty nie odrzucone przez Zamawiającego zostaną najpierw ocenione, a następnie Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
3. Oferty zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów i ich wag:
a. cena – 80%
b. serwis – 12%
c. okres gwarancji – 8%
4. Sposób oceny - punktacja:
a) Kryterium 1 – cena oferty (80%)
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych zamieszczonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena najtańszej oferty/ Cena badanej oferty x 80 = liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w oparciu o to kryterium to 80 punktów.
Istotne informacje nt. ceny:
a. ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego,
b. cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy. Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
c. wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania mają być określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę,
d. jeżeli cena oferty, w tym również cena jednostkowa, wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym prosić o złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w oparciu o to kryterium to 80 punktów.

b) Kryterium 2 – serwis (12%)
Poprzez serwis należy rozumieć usunięcie wady w miejscu użytkowania wyposażenia lub dostarczenie elementu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dany element przedmiotu zamówienia
Serwis będzie oceniany na podstawie wskazanej w Załączniku nr 4 liczby dni roboczych w jakich zrealizowane zostaną działania serwisowe od dnia zgłoszenia wady.
Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas serwisu wynosi 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas serwisu należy PODAĆ W DNIACH ROBOCZYCH w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.
W przypadku braku wskazania w Załączniku nr 4 czasu serwisu, Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał maksymalny dopuszczalny czas serwisu, tj. 5 dni roboczych. W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu serwisu dłuższego niż maksymalny, oferta zostanie odrzucona.
W kryterium nr 2 punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
Czas serwisu Liczba przyznanych punktów
5 dni roboczych 0 punktów
4 dni robocze 3 punkty
3 dni robocze 6 punkty
2 dni robocze 9 punktów
1 dzień roboczy 12 punktów
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to 12 punktów.
c) Kryterium 3 – okres gwarancji na przedmiot zamówienia (8%)
Okres gwarancji będzie oceniany na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego, czasu gwarancji.
Minimalny okres gwarancji wg wskazań Zamawiającego wynosi 24 pełne miesiące liczone od daty odbioru przedmiotu zamówienia (tj. dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego). Wskazany minimalny okres gwarancji dotyczy pozycji nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Tym samym oceniany w kryterium 3 okres gwarancji dotyczy pozycji nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 okresu gwarancji lub wskazania więcej niż jednej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny dopuszczalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego, niż minimalny założony przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona.
Punkty w kryterium nr 3 zostaną przyznane w następujący sposób:
Okres gwarancji Liczba punktów
udzielenie gwarancji na okres 24 miesiące 0 punktów
udzielenie gwarancji na okres 27 miesięcy 2 punkty
udzielenie gwarancji na okres 30 miesięcy 4 punkty
udzielenie gwarancji na okres 33 miesiące 6 punkty
udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy 8 punkty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to 8 punktów.
5. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta wynosi 100 punktów.
6. W celu uzyskania dodatkowych punktów, Wykonawca musi uzupełnić w Załącznik 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
7. Załącznik nr 4 nie podlega uzupełnieniu. Punkty zostaną przyznane na podstawie wypełnionych tabel jw.
8. Kryteria nr 2 i 3 nie mają charakteru obligatoryjnego.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

Adres

Jana Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

śląskie , Sosnowiec

Numer telefonu

323631200

Fax

323631207

NIP

6442446977

Tytuł projektu

Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z006/18-00
Liczba wyświetleń: 147