Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 43/DOT-01/2020

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247693

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać elektronicznie na adres l.glenc@prevac.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.glenc@prevac.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Glenc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 030 367

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródeł emisji par w celu realizacji projektu "Autonomiczne
stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL.
01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: wodzisławski Miejscowość: Rogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa źródeł emisji par w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko
do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL.
01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Standardowe źródło emisji par o poniższych parametrach – 1szt
- port montażowy - DN40CF,
- długość części próżniowej 338mm,
- tygiel PBN 25cc,
- zintegrowany obrotowy shutter,
- podwójny tantalowy filament,
- wygrzewalne do min. 300 stopni C
- temperatura grzałki min. 1300 stopni C,
- parametry elektryczne grzałki: moc min 300 W, natężenie prądu min 10 A,
- dwie termopary typu C,
- zintegrowane chłodzenie wodne.

2. Niskotemperaturowe źródło emisji par o poniższych parametrach – 1szt
- port montażowy - DN40CF,
- długość części próżniowej 338mm,
- tygiel PBN 25cc,
- zintegrowany obrotowy shutter,
- podwójny tantalowy filament,
- wygrzewalne do min. 300 stopni C,
- temperatura grzałki min. 900 stopni C,
- parametry elektryczne grzałki: moc min 150W, natężenie prądu min. 5A,
- dwie termopary typu K,
- zintegrowane chłodzenie wodne.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji do 2020-09-30

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia lub powinna jednoznacznie zawierać
oznaczenia katalogowe oferenta ułatwiające weryfikację parametrów technicznych zamawiającemu.
Dopuszczalne jest również pisemne oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych z zapytania.
Wykonawca powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, cena powinna obejmować wszelkie koszty
związane z terminowym i prawidłowym dostarczeniem towaru.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy gdy wystąpi niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej podpisanego przez obie strony umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe wg niżej wymienionych kryteriów oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
1. Cena (P)- waga kryterium 80%
2. Czas realizacji: 10%
3. Gwarancja: 10%

Cena:
P=Cmin/Cbad x 80

gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę
Cmin- najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cbad – cena zaoferowana w ofercie badanej

Czas realizacji:
Za czas realizacji do 2020-08-31 zamawiający przyzna dodatkowe 10 pkt.

Gwarancja:
Punkty za kryterium dot. gwarancji będą przyznawane w następujący sposób:
• 5 punktów w przypadku gwarancji w zakresie od 12 do 23 miesięcy
• 10 punktów w przypadku gwarancji co najmniej 24 miesiące.

Przyznane punkty będą zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(maksymalnie 100 punktów).
Cena oferty w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona po kursie średnim NBP, z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji (przy czym informacje i dokumenty te powinny
przez Wykonawcę zostać dostarczone). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie
sprawdzania ofert, że informacje przekazane w ofercie oraz w załącznikach do oferty nie są zgodne ze
stanem faktycznym, oferta zostanie odrzucona.
Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie
złożyli prawidłowo wypełnionej oferty lub też złożyli ofertę po terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PREVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Raciborska 61

44-362 Rogów

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

(32)4592000

Fax

(32)4592001

NIP

6471782175

Tytuł projektu

Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0608/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 43/DOT-01/2020 z dnia
2020-05-29 najkorzystniejszą ofertę złożył podmiot:
Dr. Eberl MBE-Komponenten GmbH
Josef-Beyerle-Str. 18/1
D-71263 Weil der Stadt
NIEMCY

Dr. Eberl MBE-Komponenten GmbH
Josef-Beyerle-Str. 18/1
D-71263 Weil der Stadt
NIEMCY
NIP DE128221218
Data wpływu oferty: 2020-06-02

Dr. Eberl MBE-Komponenten GmbH.
Ilość punktów łącznie: 90 pkt
Cena: 80pkt
Gwarancja: 10pkt
Liczba wyświetleń: 160