Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem cytometru przepływowego na potrzeby realizacji projektów” BC/6/20

Data publikacji: 28.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247631

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do 30.06.2020 do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub drogą pocztową
w wersji papierowej, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:
Nazwa Oferenta:……………………………..
Adres Oferenta:………………………………..
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email):……………………………………………………………..
Oferta w postępowaniu nr BC/6/20 “Wynajem cytometru przepływowego na potrzeby realizacji projektów”.
Nie otwierać przed dniem: 30.06.2020 r. godz. 10:00
w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego przy ul. Duńskiej 11, 54-427 Wrocław. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Data wpływu oferty do Zamawiającego zostanie potwierdzona datownikiem.
b) elektronicznie na adres email: pmo@captortherapeutics.com
w formie skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami; w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr BC/6/20. NIE OTWIERAĆ”.
3. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 2a powyżej / data wpływu na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2b powyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pmo@captortherapeutics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Połeć

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690811622

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzenia wchodzącego w skład platformy do wysokopzepustowych badań przesiewowych - cytometru przepływowego wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem urządzenia wchodzącego w skład platformy do wysokopzepustowych badań przesiewowych - cytometru przepływowego wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektów

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzenia wchodzącego w skład platformy do wysokopzepustowych badań przesiewowych - cytometru przepływowego wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektów

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem sprzętu przez 24 miesiące

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena formalna zostanie dokonana na podstawie załączników i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. II.2.2, II.3. i II.4. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w punkcie II.2.2, II.3. i II.4 zostaną odrzucone.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:

Kryterium - Cena – max 100 pkt
Ilość punktów za kryterium cena zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych (nie odrzuconych), złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):


Ilość pkt. = cena oferowana minimalna netto x 100 pkt.
cena oferty badanej netto

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.

3. Do oceny kryterium cena będą brane pod uwagę ceny oferty netto w PLN. W przypadku oferty w walucie innej niż PLN, wartość oferty zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia składania ofert tj. 30.06.2020, z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów określoną do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Adres

Duńska 11

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48783341348

NIP

8943071259

Tytuł projektu

Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0073/18-00
Liczba wyświetleń: 51