Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE 28/DOT-01/2020

Data publikacji: 28.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247614

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać elektronicznie na adres l.glenc@prevac.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.glenc@prevac.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Glenc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 030 367

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródła emisji jonów z oprzyrządowaniem w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia
28.06.2019

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: wodzisławski Miejscowość: Rogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa źródła emisji jonów z oprzyrządowaniem w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL. 01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Przedmiot zamówienia

Źródło emisji jonów – 1szt.
- port montażowy 100CF,
- min. prąd wiązki: 100 W,
- możliwość regulacji wiązki w zakresie od 100V do 1200V (lub szerszy, obejmujący
wskazany),
- kompatybilność z gazami szlachetnymi i reaktywnymi,
- neutralizer,
- Automatyczna kontrola wiązki jonowej,
- Maksymalne zasilanie filamentu 30 A, 40 V AC + soft start,
- Maksymalne zasilanie do żarnika neutralizatora 1 A emisji,
- Maksymalne zasilanie optyki przyspieszającej 200 mA, 600 V,
- Maksymalne zasilanie optyki wiązki 200 mA, 1200 V DC,
- Maksymalne zasilanie członu wyładowczego, 10 A, 100 V DC.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji do 2020-08-28

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia lub powinna jednoznacznie zawierać
oznaczenia katalogowe oferenta ułatwiające weryfikację parametrów technicznych zamawiającemu.
Dopuszczalne jest również pisemne oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych z zapytania.
Wykonawca powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, cena powinna obejmować wszelkie koszty
związane z terminowym i prawidłowym dostarczeniem towaru.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji
wykonania umowy gdy wystąpi niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości
należytego wykonania umowy. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie
pisemnej podpisanego przez obie strony umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu oraz
przypisze odpowiednie wartości punktowe wg niżej wymienionych kryteriów oceny
ofert i zasad przyznawania punktów:
1. Cena (P) - waga kryterium 80%
2. Gwarancja: 20%

Cena:
P=Cmin/Cbad x 80
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę
Cmin- najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cbad – cena zaoferowana w ofercie badanej

Gwarancja:
Punkty za kryterium dot. gwarancji będą przyznawane w następujący sposób:
· 10 punktów w przypadku gwarancji w zakresie od 12 do 23 miesięcy
· 20 punktów w przypadku gwarancji co najmniej 24 miesiące.
Przyznane punkty będą zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(maksymalnie 100 punktów).
Cena oferty w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona po kursie średnim NBP, z dnia
poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji (przy czym informacje i dokumenty te powinny przez Wykonawcę zostać dostarczone). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że informacje przekazane w ofercie oraz w załącznikach do oferty nie są zgodne ze stanem faktycznym, oferta zostanie odrzucona. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty lub też złożyli ofertę po terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PREVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Raciborska 61

44-362 Rogów

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

(32)4592000

Fax

(32)4592001

NIP

6471782175

Tytuł projektu

Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0608/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Przetarg rozpisany ponownie
Liczba wyświetleń: 151