Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DST/3.2.2/KT dotyczące dostawy środka trwałego tj. „Robot spawalniczy dwustanowiskowy”

Data publikacji: 28.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247613

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
informuje o wprowadzeniu zmian w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Korekta dotyczy oczywistej pomyłki - w wyniku błędu pisarskiego w punkcie 2 i 3 wskazano błędną nazwę urządzenia.
Dołączono skorygowany formularz ofertowy.
Treść zapytania ofertowego, załącznika nr 2 oraz terminy wynikające z zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Dodatkowo do ogłoszenia dołączone zostały otrzymane pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: „Oferta na dostawę robota spawalniczego dwustanowiskowego”:
a) osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pustków 385B, 39-205 Pustków,
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pustków 385B, 39-205 Pustków.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Mączka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602152127

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pustków 385B, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci robota spawalniczego dwustanowiskowego w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1720/19.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Pustków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy robota spawalniczego dwustanowiskowego

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa:
a) Robot spawalniczy dwustanowiskowy – 1 sztuka
Wymagane minimalne funkcjonalności i parametry techniczne:
ROBOT PRZEMYSŁOWY
- maksymalny zasięg robota: co najmniej 1 585 mm;
- maksymalny udźwig robota: co najmniej 10 kg;
- rodzaj stołu: 2-paletowy;
- sterowanie: CNC;
- powtarzalność pozycjonowania robota – nie gorsza niż +/- 0,5 mm
- liczba osi - 6 osi,
- oprogramowanie kontrolera współpracujące ze źródłem spawalniczym w zakresie wyszukiwania detalu końcówką drutu oraz prądowego śledzenia spoiny,
- programator robota z możliwością tworzenia ruchów synchronizowanych za pomocą manipulatora minimum 6D,
- programator z kolorowym ekranem dotykowym min 7,5 cala,
- przyciski funkcyjne do szybkiego programowania spoin,
- system chłodzenia kontrolera,
- Interface: Ethernet, USB, LAN Ethernet,
- język menu: polski i angielski,
POZYCJONER
- cztery podpory, dwie napędowe – na zewnątrz i dwie podpory bierne wewnątrz,
- podpory bierne - możliwość liniowej zmiany położenia/rozstawu względem podpory napędzanej, rozstaw min. 5000 mm jednym polu paletowym,
- nośność jednej paletki/stanowiska pozycjonera – nie mniej niż 1450 kg,
- osie synchronizowane z robotem,
- przekazywania masy spawalniczej na flansze obrotnika z możliwością nieskończonego obrotu,
- kalibracja osi obrotnika za pomocą czujnika elektronicznego.
TOR JEZDNY ROBOTA
- całkowita długość skoku (przesuwu) toru jezdnego robota bez uwzględnienia instalacji spawalniczej – nie mniej niż 7500 mm,
- powtarzalność pozycjonowania – nie gorsza niż +/- 0,1 mm,
- prędkość przejazdu wózka z robotem i uzbrojeniem, gotowego do pracy - nie więcej niż 0,5 m/s,
- nośność platformy jezdnej min. 600 kg,
- tor jezdny dedykowany do aplikacji spawalniczych, prowadnice wózka zabudowane i osłonięte na całej długości przejazdu liniowego w każdej pozycji wózka robota,
- przejazd liniowy robota po torze jezdnym, sterowany z kontrolera robota, oś synchronizowana z robotem,
- kalibracja osi toru jezdnego

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, pozostałą cześć wymaganych parametrów wskazano w polu "Dodatkowe przedmioty zamówienia".
Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się również w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

42662000-4

Nazwa kodu CPV

Sprzęt spawalniczy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

SPAWARKA
- moc spawarki przy 100%: co najmniej 300 A,
- moc spawarki przy 40%: co najmniej 150 A,
- źródło prądu inwertorowe, samonośne, niezależnie stojące od urządzeń robota,
- elektroniczny automatyczny dobór parametrów spawania dla wszystkich procesów spawalniczych,
- zainstalowane standardowe programy spawalnicze (linie synergiczne) w spawarce : min 750 programów,
- wyświetlacz główny na pulpicie spawarki minimum 7”, dotykowy, z graficznym wyświetlaniem parametrów programów spawalniczych i stanu spawarki,
- możliwość obsługi ekranu także w rękawicy spawalniczej,
- spawanie materiałów w procesie niskoenergetycznym,
- spawanie łukiem zwarciowym,
- spawanie łukiem natryskowym,
- spawanie pulsacyjne z jednym pulsem i z podwójnym pulsem,
- spawanie z ograniczeniem ilości odprysków,
- możliwość prądowego śledzenia układania spoiny pachwinowej,
- funkcja wyszukiwania położenia detalu– końcówką drutu spawalniczego,
- funkcja utrzymania stałej bazowej odległości drutu do punktu TCP - przy wycofaniu i wysunięciu drutu spawalniczego w trybie programowania robota,
- spawania łukiem pulsacyjnym z opcją stabilizacji głębokości wtopienia i stabilizacji długości łuku,
- utrzymywania stałej głębokości i jakości wtopienia przy zmiennej odległości końcówki prądowej od spawanego detalu,
- kontrola i kompensacja spadku napięcia na przewodach spawalniczych poprzez wykorzystanie pomiaru rezystancji na końcówce prądowej,
- możliwość parametryzacji źródła prądu za pomocą przeglądarki WWW,
- panel sterowania w języku polskim i angielskim z wyświetlaczem,
- spawanie materiałów: stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium,
- palnik i źródło prądu chłodzone cieczą,
- chłodnica zabudowana systemowo pod źródłem prądu,
- palnik wyposażony w rolki napędowe do podawania/prowadzenia drutu,
- funkcja automatycznego cofania i wysuwania końcówki drutu w trybie programowania robota,
- palnik wyposażony w przyciski do sterowania drutem,
- palnik z urządzeniem antykolizyjnym - magnetycznym,
- stacja automatycznego czyszczenia palnika i obcinania drutu i natryskiwania płynu anty-odpryskowego,

PARAMETRY WYGRODZENIA BEZPIECZEŃSTWA
- Ogrodzenie bezpieczeństwa pełne,
- Drzwi serwisowe min. 1 szt. ryglowane, monitorowane,
PARAMETRY UKŁADU BEZPIECZEŃSTWA
- Programowalny i konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa,
- Minimum 3 optyczne skanery bezpieczeństwa,
- 1 rygiel elektromagnetyczny w drzwiach serwisowych,
- Wieża sygnalizacyjna,
DOKUMENTACJA
- Oznakowanie stanowiska znakiem CE,
- Backup systemu robota,
- Backup układu bezpieczeństwa,
- Protokół pomiarów elektrycznych,

Harmonogram realizacji zamówienia

 Okres realizacji zamówienia: do 30.11.2020 r.
 Miejsce realizacji zamówienia: MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pustków 385B, 39-205 Pustków.
 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – I połowa lipca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b) udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
c) oferują zamówienie o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym,
d) posiadają doświadczenie w zakresie dostawy oferowanego przedmiotu zamówienia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach,
e) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

Warunki umowy istotne dla Zamawiającego:
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć środek trwały o parametrach zgodnych z opisanymi w zapytaniu ofertowym i ofercie.
- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez Wykonawcę.
- Miejscem dostawy urządzenia jest hala produkcyjna przedsiębiorstwa MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pustków 385B, 39-205 Pustków
- W okresie gwarancji – naprawa gwarancyjna obejmuje dojazd technika oraz części zamienne.
- Wykonawca deklaruje, iż sprzęt jest nowy i wolny od wad.
- Wykonawca deklaruje, iż urządzenie jest dostosowane do wymogów prawa BHP obowiązującego na terytorium RP.
- W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe),
- z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
4. Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanego środka trwałego wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Dokumenty od nabywców potwierdzające dostawę oferowanego urządzenia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach. Zamawiający wymaga przedstawienia tych dokumentów od co najmniej 3 firm, które zakupiły urządzenia w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się przedstawienie tego załącznika w formie listy referencyjnej z podaniem modelu urządzenia, wartości urządzenia, nazwy nabywcy i daty dostawy lub kserokopii referencji lub protokołów zdawczo-odbiorczych.
6. Dokumenty tj. rysunek techniczny przedstawiający proponowany środek trwały.
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: Lp. kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
A. Cena netto w PLN lub EUR* - 70% (70 punktów)
B. Gwarancja - 15% (15 punktów)
C. Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji urządzenia - 15% (15 punktów)
*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B+C , gdzie:
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru:
- najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 70 punktów
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.
Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru:
- udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji – 15,0 punktów,
- udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji – 7,5 punktów,
- udzielenie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów.
Ad. C Kryterium: Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji urządzenia zostanie obliczone wg następującego wzoru:
- do 6 godzin od momentu zgłoszenia – 15 punktów,
- do 9 godzin od momentu zgłoszenia – 11 punktów,
- do 12 godzin od momentu zgłoszenia – 7 punktów,
- do 15 godzin od momentu zgłoszenia – 3 punkty,
- powyżej 15 godzin od momentu zgłoszenia – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A , Kryterium B i Kryterium C zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C ). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pustków 385B, 39-205 Pustków przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pustków 385B, 39-205 Pustków lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA lub osobami wykonującymi w imieniu firmy MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VENMA NATALIA MĄCZKA

Adres

39-205 Pustków

podkarpackie , dębicki

Numer telefonu

606281703

NIP

8722324495

Tytuł projektu

Podwyższenie konkurencyjności firmy VENMA poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1720/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NAZWA I ADRES: Robot Partner Sp. z o.o. ul. Zawieprzycka 8m, Lublin 20-228
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 30.06.2020 r., godz. 14:00
CENA: 723 123,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 304