Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 30/DOT-01/2020

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-07-2020

Numer ogłoszenia

1247608

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia.
Uzupełnienie brakujących parametrów punktu 6.

Aktualny opis przedmiotu zamówienia:
1. Stacja robocza – 1szt
- Procesor Intel Core i5 lub lepszy,
- obsługa systemów Windows10/Linux,
- Pamięć minimum 8GB,
- Dysk SSD min. 512GB
- Napęd optyczny min. 8x DVD+/-RW 9,5 mm
- zintegrowana karta graficzna,
- mysz optyczna,
- przewodowa klawiatura,
- europejski przewód zasilający,
- oprogramowanie Windows 10 Pro (64-bitowy)

2.Stacja robocza – 1szt
- Procesor Intel Core i7 lub lepszy
- obsługa systemów Windows10/Linux,
- Pamięć minimum 32 GB RAM,
- dysk SSD min. 512GB,
- karta graficzna NVIDIA Quadro P2000 lub lepsza,
- zintegrowana karta graficzna,
- mysz optyczna,
- przewodowa klawiatura,
- europejski przewód zasilający,
- oprogramowanie Windows 10 Pro (64-bitowy),

3.Monitor – 4 szt
- Przekątna ekranu: 23,8“
- Powłoka matrycy: matowa
- Rodzaj matrycy: LED, IPS
- Płaski
- Rożdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) lub lepsza,
- Format obrazu: 16:9,
- Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz.

4.Monitor – 2szt
- Przekątna ekranu: 17“,
- Powłoka matrycy: matowa,
- Rodzaj matrycy: LED, TN,
- Płaski,
- Rozdzielczość ekranu 1280x1024 lub lepsza,
- Format obrazu: 5:4,
- Częstotliwość odświeżania ekranu min. 60 Hz.

5. Serwer montowany w szafie – 2szt
- Mocowanie Rack 1U,
- Procesor Intel® Xeon® E-2124 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W) lub lepszy,
- min. 8GB pamięci UDIMM, 2400MT/s, w module jednobankowym, szerokość magistrali x8,
- Architektura: moduły DIMM DDR4 do 2400 MT/s,
- Typ pamięci: UDIMM,
- Gniazda modułów pamięci: min. 4,
- Maksymalna ilość pamięci RAM: do 64 GB,
- Oprogramowanie co najmniej:
- Performance BIOS Settings,
- Windows Server 2016, nośnik, zainstalowany fabrycznie obraz ze starszą wersją Standard Edition, wersja angielska,
- conajmniej dwie kieszenie na dyski twarde 3,5 cala z okablowaniem,
- dysk twardy SSD co najmniej 480GB.

6. UPS do montażu w szafie – 2szt
- montaż w szafie 19“,
- Moc: 1500VA
- Częstotliwość na wyjściu: 50/60Hz +/- 3 Hz,
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/-3 Hz,
- Zakres napięcia wejściowego: 180 - 287V lub szersze z uwzględnieniem wymienionego,
- Typ akumulatora: Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny,
- Typowy czas ładowania nie dłuższy niż 3godziny,
- Ciężar w stanie gotowym do transportu nie przekraczający 32kg,
- Hałas słyszalny w odległości 1m od powierzchni urządzenia nie przekraczający 47dBA,
- Topologia : Line Interactive,
- Typ przebiegu wyjściowego : sinusoida,
- ilość gniazd wyjściowych : min. 4.

Nazwy własne wymienione w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter czysto informacyjny w celu naprowadzenia oferenta na minimalne wymagane parametry techniczne.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tożsamych produktów o parametrach takich samych lub lepszych.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać elektronicznie na adres l.glenc@prevac.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.glenc@prevac.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Glenc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 030 367

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: wodzisławski Miejscowość: Rogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL. 01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Stacja robocza – 1szt
- Procesor Intel Core i5 lub lepszy,
- obsługa systemów Windows10/Linux,
- Pamięć minimum 8GB,
- Dysk SSD min. 512GB
- Napęd optyczny min. 8x DVD+/-RW 9,5 mm
- zintegrowana karta graficzna,
- mysz optyczna,
- przewodowa klawiatura,
- europejski przewód zasilający,
- oprogramowanie Windows 10 Pro (64-bitowy)

2. Stacja robocza – 1szt
- Procesor Intel Core i7 lub lepszy
- obsługa systemów Windows10/Linux,
- Pamięć minimum 32 GB RAM,
- dysk SSD min. 512GB,
- karta graficzna NVIDIA Quadro P2000 lub lepsza,
- zintegrowana karta graficzna,
- mysz optyczna,
- przewodowa klawiatura,
- europejski przewód zasilający,
- oprogramowanie Windows 10 Pro (64-bitowy),

3. Monitor – 4 szt
- Przekątna ekranu: 23,8“
- Powłoka matrycy: matowa
- Rodzaj matrycy: LED, IPS
- Płaski
- Rożdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) lub lepsza,
- Format obrazu: 16:9,
- Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz.

4. Monitor – 2szt
- Przekątna ekranu: 17“,
- Powłoka matrycy: matowa,
- Rodzaj matrycy: LED, TN,
- Płaski,
- Rozdzielczość ekranu 1280x1024 lub lepsza,
- Format obrazu: 5:4,
- Częstotliwość odświeżania ekranu min. 60 Hz.

5. Serwer montowany w szafie – 2szt
- Mocowanie Rack 1U,
- Procesor Intel® Xeon® E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W) lub lepszy,
- min. 8GB pamięci UDIMM, 2400MT/s, w module jednobankowym, szerokość magistrali x8,
- Architektura: moduły DIMM DDR4 do 2400 MT/s,
- Typ pamięci: UDIMM,
- Gniazda modułów pamięci: min. 4,
- Maksymalna ilość pamięci RAM: do 64 GB,
- Oprogramowanie co najmniej:
- Performance BIOS Settings,
- Windows Server 2012 R2 Standard, nośnik, zainstalowany fabrycznie obraz ze starszą wersją Standard Edition, wersja angielska,
- conajmniej dwie kieszenie na dyski twarde 3,5 cala z okablowaniem,
- dysk twardy SSD conajmniej 480GB.

6. UPS do montażu w szafie – 2szt
- montaż w szafie 19“,
- Częstotliwość na wyjściu: 50/60Hz +/- 3 Hz,
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz +/-3 Hz,
- Zakres napięcia wejściowego: 180 - 287V lub szersze z uwzględnieniem wymienionego,
- Typ akumulatora: Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny,
- Typowy czas ładowania nie dłuższy niż 3godziny,
- Ciężar w stanie gotowym do transportu nie przekraczający 32kg,
- Hałas słyszalny w odległości 1m od powierzchni urządzenia nie przekraczający 47dBA,
- Topologia : Line Interactive,
- Typ przebiegu wyjściowego : sinusoida,
- ilość gniazd wyjściowych : min. 4.

Nazwy własne wymienione w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter czysto informacyjny w celu naprowadzenia oferenta na minimalne wymagane parametry techniczne.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tożsamych produktów o parametrach takich samych lub lepszych.

Kod CPV

30214000-2

Nazwa kodu CPV

Stacje robocze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji do 2020-08-28

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia lub powinna jednoznacznie zawierać
oznaczenia katalogowe oferenta ułatwiające weryfikację parametrów technicznych zamawiającemu.
Dopuszczalne jest również pisemne oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych z zapytania.
Wykonawca powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, cena powinna obejmować wszelkie koszty
związane z terminowym i prawidłowym dostarczeniem towaru.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji
wykonania umowy gdy wystąpi niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości
należytego wykonania umowy.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie
pisemnej podpisanego przez obie strony umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe wg niżej wymienionych kryteriów oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
1. Cena (P) - waga kryterium 80%
2. Gwarancja: 20%

Cena:
P=Cmin/Cbad x 80
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę
Cmin- najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cbad – cena zaoferowana w ofercie badanej

Gwarancja:
Punkty za kryterium dot. gwarancji będą przyznawane w następujący sposób:
• 10 punktów w przypadku gwarancji w zakresie od 12 do 23 miesięcy
• 20 punktów w przypadku gwarancji co najmniej 24 miesiące.

Przyznane punkty będą zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(maksymalnie 100 punktów).
Cena oferty w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona po kursie średnim NBP, z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji (przy czym informacje i dokumenty te powinny przez Wykonawcę zostać dostarczone). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie
sprawdzania ofert, że informacje przekazane w ofercie oraz w załącznikach do oferty nie są zgodne ze
stanem faktycznym, oferta zostanie odrzucona.
Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie
złożyli prawidłowo wypełnionej oferty lub też złożyli ofertę po terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PREVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Raciborska 61

44-362 Rogów

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

(32)4592000

Fax

(32)4592001

NIP

6471782175

Tytuł projektu

Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0608/18-00
Liczba wyświetleń: 220