Strona główna
Logo unii europejskiej

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych i substratów do technologii wytwarzania światłowodów

Data publikacji: 28.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2020

Numer ogłoszenia

1247477

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 13.07.2020r do godz. 15.00 (liczy się data wpływu). Załączony został załącznik "zapytanie ofertowe - przedłużenie terminu składania ofert"

W INFORMACJACH O OGŁOSZENIU:
1. Zmieniona została osoba do kontaktu
2. Podany został numer telefonu

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć do dnia 13.07.2020 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).
2) Ofertę należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem, na adres: Al. Racławickie 8 lok. 12, 20-037 Lublin, w godzinach pracy biura 09:00 – 15:00.
3) Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej.
4) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta do zapytania ofertowego 005/05/2020”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Bielińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

539-784-742

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do wytworzenia światłowodów

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów.

Kod CPV

33793000-5

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne wyroby szklane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody CPV
24000000 – Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienia realizowane będą zgodnie z zapisami umowy podpisanej z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą. Całość przedmiotu zamówienia ma być wykonana do końca trwania Projektu tj. 31.01.2022

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
posiadają potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia [weryfikowane na podstawie wykazu 3 dostaw materiałów do realizacji prac badawczych potwierdzonych odpowiednich dokumentem, wykonanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego]

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia [weryfikowane na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1].

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym – przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 2],
2. nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesili prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa [weryfikowane na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1].
3. posiadają potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia [weryfikowane na podstawie wykazu 3 dostaw materiałów do realizacji prac badawczych potwierdzonych odpowiednich dokumentem, wykonanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego]

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej na przedmiot zamówienia Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków Umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony i nie doprowadzą one do zmiany charakteru Umowy
5) Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy.
7) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac.
10) Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany postanowień umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków Umowy będzie oznaczał rozwiązanie Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1);
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2);
3) Klauzulę informacyjną ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał.3);
4) Wykaz dostaw potwierdzony odpowiednim dokumentem (zał. nr 4)
5) Aktualny wyciąg z KRS

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert Wykonawców, którzy wykażą się spełnieniem warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu i zaoferują materiały zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Zostanie wybrana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów, według następujących kryteriów:
Cena C: maksymalnie 80 punktów, Liczba dni na dokonanie płatności G: maksymalnie 20 punktów.
W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów, zostanie wybrana oferta, która uzyska wyższą ilość punktów w kryterium Cena.

Kryteria oceny szczegółowo zostały opisane w załączniku zapytanie ofertowe.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW

Adres

aleje Racławickie 8/12

20-037 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

510146332

NIP

5170360711

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z bezprzewodowym przesyłem uzyskanych danych pomiarowych do systemów informatycznych

Numer projektu

POIR.04.01.01-00-0002/17-00
Liczba wyświetleń: 176