Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR 10/2020/ZOE z dnia 27.05.2020

Data publikacji: 27.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247438

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposoby składania ofert:
• osobiście w siedzibie firmy: sekretariat EUROLINE Sp. z o.o.pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: EUROLINE Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 51 64-100 Leszno, Polska
• Koperta powinna być opatrzona napisem: „oferta 10/2020/ZOE” z dopiskiem: nie otwierać przed dniem 01.07.2020r.”
• pocztą elektroniczną na adres mailowy: wojciech.turbanski@euroline.com.pl. Oferta wysłana mailem powinna być podpisana przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wojciech.turbanski@euroline.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Turbański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 793 547

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia: Moduł transportu autonomicznego/logistycznego wyposażony w system sterowania transportem – 1 szt.

Moduł transportu autonomicznego/logistycznego jest niezbędnym elementem demonstracyjnej instalacji technologicznej opracowanego w ramach projektu sposobu produkcji ram tapicerskich w fazie automatyzacji całkowitej. Wyposażony w system sterowania transportem będzie odpowiedzialny za zarządzanie i realizację wszelkich czynności związanych z transportem na każdym etapie wytwarzania ramy tapicerskiej. Dzięki niemu możliwe będzie zapewnienie w pełni lub częściowo autonomicznego, wygodnie sterowanego (kontrolowanego) transportu materiałów do produkcji, ram pomiędzy modułami, gotowych produktów w korelacji z systemem zarządzania transportem w późniejszych fazach produkcji mebli tapicerowanych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Leszno Miejscowość: Leszno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy/dostawców środków trwałych opisanych w przedmiocie zamówienia tj. zrobotyzowanej linii badawczo-rozwojowej – wytwarzanie ram tapicerskich, niezbędnych do prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie do praktyki gospodarczej Euroline nowatorskiego sposobu produkcji ram tapicerskich wyposażonych w sprężyny faliste, jako półproduktu w procesie wytwarzania mebli tapicerowanych, pozwalającego na zwiększenie produktywności, wydajności i jakości produkcji w ramach odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowanie zwiększenia podaży.”

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2010”.

Przedmiot zamówienia

Moduł transportu autonomicznego/logistycznego wyposażony w system sterowania transportem – 1 szt.

Moduł transportu autonomicznego/logistycznego jest niezbędnym elementem demonstracyjnej instalacji technologicznej opracowanego w ramach projektu sposobu produkcji ram tapicerskich w fazie automatyzacji całkowitej. Wyposażony w system sterowania transportem będzie odpowiedzialny za zarządzanie i realizację wszelkich czynności związanych z transportem na każdym etapie wytwarzania ramy tapicerskiej. Dzięki niemu możliwe będzie zapewnienie w pełni lub częściowo autonomicznego, wygodnie sterowanego (kontrolowanego) transportu materiałów do produkcji, ram pomiędzy modułami, gotowych produktów w korelacji z systemem zarządzania transportem w późniejszych fazach produkcji mebli tapicerowanych.

Urządzenia muszą spełniać minimalne parametry techniczne opisane w Załączniku nr 2a do niniejszego zapytania.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa, uruchomienie i odbiór predmiotu zamówienia musi nastąpić nie później jak do 31.10.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dostawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Dostawcy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP, tj. Posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
-wykonali należycie co najmniej 1 dostawę systemu / modułu transportu autonomicznego/logistycznego wyposażonego w system sterowania transportem, które obejmowało swoim zakresem dostawę urządzeń o takich samych lub podobnych parametrach, o łącznej wartości rocznej sprzedaży co najmniej 800 000,00 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. po 30.06.2017 roku, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: oświadczenie + podanie przykładów lub/i referencji.
-Przeprowadzili co najmniej 1 wdrożenie systemu / modułu transportu autonomicznego/logistycznego wyposażonego w system sterowania transportem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. po 30.06.2017 roku, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: oświadczenie + podanie przykładów lub/i referencji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tych oświadczeń.

Potencjał techniczny

Dostawcy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dostawcy dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dostawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach;

Dodatkowe warunki

I. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu):

Do postępowania zostaną dopuszczeni Dostawcy spełniający następujące warunki:

1) Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty;
2) Wartość oferty (cenę) należy podać w walucie PLN (polski złoty).
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty, w szczególności także opłaty celne.
3) Zgodzą się poddać dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania;
4) Dostawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć:

a. ofertę zawierającą:
• nazwę i adres i dane kontaktowe oferenta;
• datę wystawienia oferty;
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów;
• termin ważności oferty

b. oświadczenia o następującej treści:
• Dostawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie;
• Dostawca oświadcza że dostawa elementów będących przedmiotem oferty będzie miała miejsce w Lesznie na terenie EUROLINE Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 51 64-100 Leszno, Polska
• Dostawca oświadcza iż podda się dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ewidencja księgowa kar umownych odbywać się będzie na podstawie noty obciążeniowej:
• EUROLINE Sp. z o.o. będzie miało prawo obciążyć dostawce karą umowną w następujących okolicznościach i wysokościach:
a) W razie rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym – 10% wynagrodzenia umownego netto,
b) W razie rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – 10 % wynagrodzenia umownego netto,
c) W razie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy lub poszczególnych zagadnień zgodnie z Harmonogramem – 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.
o Kary umowne płatne są na każde żądanie EUROLINE Sp. z o.o. zgodnie z treścią noty obciążeniowej wystawionej przez EUROLINE Sp. z o.o.
o Kary umowne mogą być potrącane przez EUROLINE Sp. z o.o.. z wzajemną wierzytelnością Dostawcy, bez względu na źródło tej wzajemnej wierzytelności, do wysokości naliczonej kary umownej.
o Żądanie kary umownej nie pozbawia EUROLINE Sp. z o.o. prawa do domagania się odszkodowania przewyższającego wartość naliczonej kary.

c. Dostawca może przedstawić tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
II. Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści.

Zamawiający poprawia w ofercie:
 oczywiste omyłki pisarskie;
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została poprawiona.


III. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 30.06.2020 r.

• Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert, tj. w dniu 01.07.2020 roku. Z czynności otwarcia ofert Zamawiający sporządzi Protokół otwarcia ofert. Podpisanie umowy nastąpi nie później jak 31.07.2020 roku.
• Po otwarciu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru dostawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów poprzez stronę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy.

IV. Termin ważności oferty: minimum do 31.07.2020 roku.

V. Zastrzeżenia

• EUROLINE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo z rezygnacji z realizacji zlecenia w przypadku gdyby kwota najtańszej złożonej oferty przekraczała wartość założeń przyjętych w projekcie;
• EUROLINE Sp. z o.o. nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty;
• EUROLINE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące:
a) Zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów,
b) terminu realizacji zamówienia w przypadku:
o Opóźnień w przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
o Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.)
o Decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.)
Opóźnienia o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez obie strony.
W/W przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń Dostawcy do ich wykonania.
Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Dostawca, który chce wziąć udział w procedurze wyboru oferty, musi przedłożyć (brak jakiegokolwiek z poniższych dokumentów oznacza odrzucenie oferty):
• Ofertę na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
• Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
• Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a do niniejszego zapytania ofertowego potwierdzające spełnienie przez dostawcę w oferowanym przedmiocie zamówienia wszystkich minimalnych parametrów pożądanych przez zamawiającego.
• Oświadczenie o przeprowadzeniu + podanie przykładów lub/i referencji, dotyczących 1 procesu wdrożenia modułu transportu autonomicznego/logistycznego wyposażonego w system sterowania transportem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. po 30.06.2017 roku.

b. Formularz, wzór oświadczenia muszą być wypełnione we wszystkich miejscach oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
c. W wypadku, gdy na dokumentach wskazanych w pkt. V a. podpisała się inna osoba, niż wynikająca z powszechnie dostępnych rejestrów, Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów upoważniających ją do jego reprezentowania.
d. Oferty powinny być dostarczone do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. VII. Oferty, niekompletne i które wpłynęły po terminie zostaną odrzucone.
e. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
f. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
g. Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o 30% średniej ceny pozostałych ofert, a w wypadku braku tych wyjaśnień, albo przedstawienia nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty – do odrzucenia oferty.”
h. Wartość oferty (cenę) należy podać w walucie PLN (polski złoty).
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty, w szczególności także opłaty celne.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna ilość punktów do zdobycia przez Oferenta to 100.

Sposób oceny kryteriów i nadawania punktacji:

a) Kryterium „Termin gwarancji w miesiącach ” – Ocena na podstawie podanego w ofercie terminu gwarancji, zgodnie z punktacją wskazanych poniżej:

• Gwarancja do 12 miesiecy - 0 punktów
• Gwarancja powyżej 12 miesięcy, ale nie dłuższa niż 24 miesiące – 5 punktów
• Gwarancja równa/dłuższa niż 25 miesięcy ale nie dłuższa niż 35 miesięcy – 10 punktów
• Gwarancja równa/dłuższa niż 36 miesięcy – 15 punktów

b) Kryterium „Serwis” – ocena na podstawie podanego w ofercie zakresu serwisu:
• Serwis i obsługa serwisowa - zdalne przez 5 dni roboczych w tygodniu 24h na dobę - reakcja/odpowiedź na zgłoszenie – 15 punktów
• Serwis i obsługa serwisowa na miejscu (wymagana fizyczna obsługa serwisowa) - czas przybycia na miejsce do 48 h od momentu zgłoszenia problemu. – 10 punktów
• Serwis i obsługa serwisowa - zdalne przez 5 dni roboczych w tygodniu, w godz. 8-16 - 5 punktów
• Brak serwisu lub serwis nie spełniających żadnego z powyższych kryteriów – 0 punktów.

c) Kryterium „Cena netto w PLN”* – Zamawiający rozumie kryterium jako określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc=Cn/Co*Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium = 60 punktów

*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert.
d) Kryterium „Termin realizacji” – Zamawiający rozumie określony przez oferenta maksymalny termin dostawy urządzeń będących przedmiotem oferty wraz z ich uruchomieniem. Ocena w ramach kryterium „Termin realizacji” nastąpi według podanej poniżej metodologii:
• do 30/09/2020 – 10 punktów,
• do 15/10/2020 – 5 punktów,
• do 31/10/2020 – 0 punktow

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z EUROLINE Sp. z o.o.. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między EUROLINE Sp. z o.o., lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu EUROLINE Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu EUROLINE Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Informujemy iż osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROLINE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Spółdzielcza 51

64-100 Leszno

wielkopolskie , Leszno

Numer telefonu

601 298 141

NIP

6971906775

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie do praktyki gospodarczej Euroline nowatorskiego sposobu produkcji ram tapicerskich wyposażonych w sprężyny faliste, jako półproduktu w procesie wytwarzania mebli tapicerowanych, pozwalającego na zwiększenie produktywności, wydajności i jakości produkcji w ramach odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowanie zwiększenia podaży.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0152/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AIUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Leona Wyczółkowskiego 113 44-109 Gliwice, 631-02-00-340. Oferta z dnia 29.06.2020. Cena netto 1 702 000 PLN
Liczba wyświetleń: 216