Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa nowego układu trigeneracji wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej w istniejącym zakładzie produkcyjnym.

Data publikacji: 04.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1246573

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległ termin składania Ofert określony w Rozdziale I. [SIWZ] Dokumentu Zapytania Ofertowego ppkt. 7.12.1. Zamawiający ustala nowy termin dostarczenia Ofert na dzień 03.08.2020 roku, godzina 15:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres wabco-tg-zapytanie@miastoprojektwroclaw.pl oraz w formie papierowego oryginału na adres: WABCO Polska Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 34, 53-238 Wrocław, z dopiskiem „do rąk Pani Patrycji Połosak".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wabco-tg-zapytanie@miastoprojektwroclaw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Młynarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

882 435 516

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i budowa nowego układu trigeneracji wraz z infrastrukturą techniczną wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz integracja z istniejącą infrastrukturą techniczną umożliwiającą pobór energii w przedsiębiorstwie WABCO Polska Sp. z o.o.
Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji trigeneracji z przeznaczeniem do pracy ciągłej na cele produkcji energii cieplnej, chłodniczej i elektrycznej na potrzeby zakładu przemysłowego zlokalizowanego w WABCO Polska sp. z o.o. przy ul. Ostrowskiego 34 we Wrocławiu.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa nowego układu trigeneracji wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej w istniejącym zakładzie produkcyjnym w ramach programu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zamówienia

Budowa nowego układu trigeneracji wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej w istniejącym zakładzie produkcyjnym.

Kod CPV

71300000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę – początek grudnia 2020;
2) Dostawa kluczowych urządzeń instalacji TRIGENERACJI – do określenia przez Oferenta;
3) Uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji instalacji trigeneracji – początek lipca 2021;
4) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej, bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie – początek września 2021;
5) Wyprowadzenie mocy elektrycznej do sieci elektroenergetycznej – początek września 2021.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Oferenci, którzy wykażą, że wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej dwa zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na budowie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 0,999 MWe w i sprawności ogólnej nie mniejszej niż 87% która została włączona do układów umożliwiających odbiór ciepła i energii elektrycznej z zapewnieniem pracy układu w warunkach wysokosprawnej kogeneracji lub trigeneracji.
b) zrealizowali (lub realizują) minimum 2 umowy serwisowe na gazowe agregaty kogeneracyjne z silnikiem gazowym o mocy nie mniejszej niż 0,999 MWe i świadczom (lub świadczyli) usługi w ramach autoryzowanego serwisu producenta dostarczonego zespołu kogeneracyjnego lub trigeneracyjnego.
c) ponadto Oferent powinien wykazać się posiadaniem uprawnień serwisowych na zaoferowany agregat gazowy na co przedstawi stosowne dokumenty wystawione przez producenta zaoferowanego silnika.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Oferenci, którzy dysponują odpowiednimi osobami, zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia:
a) co najmniej 4 osobami, które posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie montażu i uruchomień układów kogeneracyjnych lub trigeneracyjnych, w trakcie którego brały udział, w ciągu ostatnich 5 lat, w wykonaniu co najmniej 2 inwestycji podobnych zakresem i charakterem do przedmiotu zamówienia.
b) minimum dwoma serwisantami przeszkolonymi przez producenta silnika do serwisu oferowanych agregatów kogeneracyjnych na co przedstawi stosowne dokumenty wystawione przez producenta zaoferowanego silnika.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000 zł;
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę sumy gwarancyjnej min 3 000 000 zł.
c) Potwierdzi ten fakt odpowiednim zaświadczeniem bankowym

Dodatkowe warunki

Każdy Oferent biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania Ofert, tj. do dnia 06.07.2020 r. do godziny 15:00. W przypadku wybrania przez Oferenta pieniężnej formy wadium, warunkiem uznania wpłaty wadium będzie przekazanie środków na rachunek WABCO Sp. z o.o. przed upływem terminu składania Ofert. Zaleca się dołączyć do Oferty dokument potwierdzający wpłatę wadium.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełniania przez Oferenta warunków braku podstaw do wykluczenia z tytułu statusu prawnego firmy, zaległości podatkowych oraz zaległość z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oferenci zobowiązaniu są do złożenia wraz z Ofertą:
1) Aktualnego na dzień złożenia Ofert odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia a uwagi, że w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, z późniejszymi zmianami;
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.

W celu wykazania spełniania przez Oferenta warunków braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu Oferenci muszą złożyć wraz z Ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem złączonym do rozdziału I [SIWZ] Dokumentu Zapytania Ofertowego.


W celu wykazania spełniania przez Oferenta warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Oferenci muszą złożyć wraz z Ofertą aktualne na dzień składania Ofert następujące dokumenty:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000 zł;
2) Dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną min. 3 000 000 zł.


W celu wykazania spełniania przez Oferenta warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Oferenci muszą złożyć wraz z Ofertą następujące dokumenty:
1) Wykaz zrealizowanych inwestycji obejmujący okres nie wcześniej niż ostatnie 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających wymogi opisane w rozdziale I [SIWZ] Dokumentu Zapytania Ofertowego. Zamawiający ma prawo weryfikacji faktyczne i technicznej zrealizowanych inwestycji.
2) Stosowne dokumenty wystawione przez producenta zaoferowanego silnika, że Oferent posiada uprawnienia serwisowe na zaoferowany agregat gazowy. Dokument złoży wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Wykaz zrealizowanych (lub w trakcie realizacji) umów serwisowych obejmujący okres nie wcześniej niż ostatnie 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających wymogi opisane w rozdziale I [SIWZ] Dokumentu Zapytania Ofertowego.
4) Wykaz osób posiadających wymagane doświadczenie, opisane w rozdziale I [SIWZ] Dokumentu Zapytania Ofertowego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia, zawierający imiona i nazwiska, wykaz inwestycji i zajmowane stanowisko podczas ich realizacji oraz wskazanie, czy osoby te stanowią zasoby własne Oferenta, czy są oddane do dyspozycji Oferenta przez inny podmiot. W przypadku, gdy Oferent polega na osobach oddanych do dyspozycji przez inne podmioty, w celu potwierdzenia spełnienia warunku zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą pisemne zobowiązanie podmiotów/osób do oddania Oferentowi niezbędnych zasobów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty, które nie zostały wykluczone oraz spełniły wymogi udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną następnie ocenione wg Matrycy Oceny Ofert z uwzględnieniem następujących kryteriów:
K1 -Cena Oferty na instalację TRIGENERACJI [Waga: 50%]
K2 - Cena serwisu w przeliczeniu na moto-godzinę pracy silnika [Waga: 15%]
K3 – Czas do remontu kapitalnego silnika (overhaull) [Waga: 20%]
K4 - Sprawność elektryczna oferowanego agregatu kogeneracyjnego [Waga: 5%]
K5 - Okres gwarancji jakości i rękojmi [Waga: 5%]
K6 - Termin umowy serwisowej [Waga: 5%]

Maksymalnie Oferent może uzyskać łącznie 1 punkt.

Kryterium K1 - Cena Oferty na instalację TRIGENERACJI – waga 50%
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez Oferenta w Formularzu Ofertowym.
Punktacja będzie obliczona na podstawie wzoru:
K1=(cena najniższa spośród Ofert/cena badanej Oferty)*50%
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku.

Kryterium K2 - Cena serwisu w przeliczeniu na moto-godzinę pracy silnika – waga 15%
Kryterium ceny serwisu będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto serwisu w przeliczeniu na moto-godzinę pracy silnika, podanej przez Oferenta w Formularzu Ofertowym.
Punktacja za cenę będzie obliczona na podstawie wzoru:
K2=(cena najniższa spośród Ofert/cena badanej Oferty)*15%
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku.

Kryterium K3 - Czas do remontu kapitalnego silnika (overhaull) – waga 20%
Kryterium czas do remontu kapitalnego silnika będzie rozpatrywane na podstawie ilości godzin do pierwszego remontu kapitalnego silnika gazowego podanych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz na podstawie dokumentów dostarczonych w załączniku nr 7 do Oferty. Przy czym:
1) minimalny wymagany czas do remontu kapitalnego: 70 000 motogodzin;
2) maksymalny brany pod uwagę czas do remontu kapitalnego 90 000 motogodzin;
3) Oferty z czasem do remontu poniżej 70 000 motogodzin zostaną odrzucone. W wypadku Ofert z czasem do remontu kapitalnego agregatu kogeneracyjnego większym od 90 000 motogodzin, takim Ofertom zostanie przypisana maksymalna brana pod uwagę wartość tj. 90 000 motogodzin.
Punktacja za cenę będzie obliczona na podstawie wzoru:
K3=(okres do overhaull – 70 000 mtg/najdłuższy oferowany okres – 70 000 mtg)*20%
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku.

Kryterium K4 – Sprawność elektryczna oferowanego agregatu kogeneracyjnego – waga 5%
Kryterium sprawności będzie rozpatrywane na podstawie sprawności elektrycznej oferowanego agregatu podanej przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz na podstawie dokumentów dostarczonych w załączniku nr 7 do Oferty. Przy czym:
1) minimalna wymagana sprawność elektryczna oferowanego silnika gazowego przy parametrach określonych w rozdziale I [SIWZ] Dokumentu Zapytania Ofertowego: 41%.
2) maksymalna brana pod uwagę sprawność elektryczna oferowanego silnika gazowego przy parametrach określonych w rozdziale I [SIWZ] Dokumentu Zapytania Ofertowego: 43%.
3) Oferty z sprawnością mniejszą niż 41% zostaną odrzucone. W wypadku Ofert ze sprawnością elektryczną większą od 43%, takim Ofertom zostanie przypisana maksymalna brana pod uwagę wartość tj. 43%.
Punktacja za cenę będzie obliczona na podstawie wzoru:
K4=(oferowana sprawność el. – 41%/najwyższa oferowana sprawność el. – 41%)*5%
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku.

Kryterium K5 - Okres gwarancji jakości i rękojmi – waga 5%
Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego terminu podanego przez Oferenta w Formularzu Ofertowym.
Kryterium:
Okres gwarancji i rękojmi, wynoszący co najmniej 5 lat lub 43 800 motogodzin.
Za ujęty w Ofercie krótszy okres będą przyznawane punkty ujemne, po jednym za każdy rok.
Wartość punktowa:
60 miesięcy – 0 punktów
Za każdy dodatkowy rok Oferentowi zostanie przyznany dodatkowy 1 punkt.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium wynosi 3 pkt.
Punktacja za Okres gwarancji i rękojmi będzie obliczona na podstawie wzoru:
K5=(ilość punktów uzyskana przez Oferenta/max 3 punkty)*5%
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku oraz traktowany jako wartość punktowa Oferty.

Kryterium K6 - Termin umowy serwisowej – waga 5%
Kryterium terminu umowy serwisowej będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanej przez Oferenta w Formularzu Ofertowym.
Kryterium:
Termin podpisania pierwszej umowy serwisowej wynoszący co najmniej 5 lat lub 43 800 motogodzin. Za ujęty w Ofercie krótszy okres będą przyznawane punkty ujemne, po jednym za każdy rok.
Wartość punktowa:
60 miesięcy – 0 punktów
Za każdy dodatkowy rok Oferentowi zostanie przyznany dodatkowy 1 punkt.
Maksymalna liczba punktów dodatnich do zdobycia w ramach kryterium wynosi 3 pkt.
Maksymalnie Oferent może uzyskać łącznie 3 punkty dodatnie.
Punktacja będzie obliczona na podstawie wzoru:
K6=(ilość punktów uzyskana przez Oferenta/3 punktów)*10%
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku oraz traktowany jako wartość punktowa Oferty.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferenta:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, z późniejszymi zmianami;
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku gdy Oferent, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3) który jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Inżynierem Kontraktu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WABCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Aleksandra Ostrowskiego 34

53-238 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

607911584

NIP

7291004815

Tytuł projektu

Budowa układu trigeneracji w przedsiębiorstwie WABCO Polska Sp. z o.o.

Numer projektu

POIS.01.06.01-00-0043/19-00
Liczba wyświetleń: 1226