Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na potrzeby budowy budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie, w związku z realizacją projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”

Data publikacji: 08.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-05-2020

Numer ogłoszenia

1245029

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji papierowej, osobiście w siedzibie Zamawiającego Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19. 05. 2020r. godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020 roku o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów sala nr 1.4.
Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem kanału YouTube Zamawiającego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCYXp4fBVZo0sidt-SbAdMcQ?view_as=subscriber
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Lachowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 836531

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Na całość zamówienia składa się sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na budowę budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie. Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z projektem budowalnym oraz programem funkcjonalno-użytkowym udostępnionym przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca winien przekazać autorskie prawa majątkowe do zarówno do kosztorysu inwestorskiego jak i do przedmiaru robót powstałych w ramach realizacji usługi. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym najpóźniej na dwa dni przed terminem złożenia oferty

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: RZESZÓW

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na potrzeby budowy budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie, w związku z realizacją projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na potrzeby budowy budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie, w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”
Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz programem funkcjonalno-użytkowym udostępnionym przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca winien przekazać autorskie prawa majątkowe zarówno do kosztorysu inwestorskiego jak i do przedmiaru robót powstałych w ramach realizacji usługi. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu. Termin wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym najpóźniej na dwa dni przed terminem złożenia oferty.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe nr PCI 2/05/2020

Kod CPV

79131000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie dokumentów

Harmonogram realizacji zamówienia

Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót winno być zakończone najpóźniej do trzech tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku wg. formuły spełnia/nie spełnia na postawie oświadczenia dołączonego do oferty (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że w terminie nie krótszym niż w ostatnich trzech latach przed terminem składania ofert wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na budowę budynku użyteczności publicznej.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku dotyczącego potencjału technicznego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zadania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunku dotyczącego sytuacji ekonimocznej i finansowej

Warunki zmiany umowy

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian treści Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień niniejszej Umowy w szczególności w zakresie czasu jej trwania w przypadku przedłużającego się czasu dokonania uzgodnień niezbędnych do realizacji Umowy. Czas trwania umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania tych uzgodnień.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień niniejszej Umowy w szczególności w zakresie czasu jej trwania w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 2 pkt. 6 lit c).
4. Zmiana istotnych postanowień Umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie wskutek zmiany obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług (VAT).
b) Zmiany treści Umowy, w szczególności w zakresie przedmiotu zamówienia mogą nastąpić, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Treść Umowy zostanie wówczas dostosowania do obowiązującego stanu prawnego.
c) Zmiany treści umowy w zakresie terminu wykonania umowy mogą nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy takich jak siła wyższa, w tym m.in.: zdarzeń losowych, katastrof, powodzi, pożarów itp. mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza dokonywanie innych nieistotnych w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych zmian umowy z zastrzeżeniem, że powinny one zostać dokonane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). Oświadczenie, o którym mowa należy przedstawić w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno
być podpisane przez osobę/(y) uprawnioną/(e) do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę; W przypadku przedstawienia
ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1);
wykaz usług wraz z dowodami wykonania (np. referencje, protokół bądź oświadczenie Wykonawcy).
nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w rozdz. V pkt 5.1. lit. a) i b) niniejszego zapytania ofertowego.
oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, w przypadku wypełnienia odręcznego należy wypełnić ofertę w sposób czytelny.wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena: 100%).
Maksymalna ilość punktów, które może otrzymać oferta wynosi 100.
W przypadku wyrażenia ceny ofertowej w walutach obcych zostanie ona przeliczona na PLN według średniego kursu tych walut obowiązującego w dniu składania ofert, zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ceną podlegającą ocenie będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona przeliczenia cen wszystkich złożonych ofert na punkty, w następujący sposób:
PKc=[CN / CR × 100%] × 100
PKc – ilość punktów badanej oferty dla kryterium „cena”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty badanej.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert.
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione wymagania
w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która nie będzie spełniała chociażby jednego
z postawionych wymogów zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. Ocenie nie będzie podlegała również oferta złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, a taki podmiot zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego,
w terminie do 3 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 3).
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Teofila Aleksandra Lenartowicza 4

35-051 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

507836617

NIP

8133765154

Tytuł projektu

Podkarpackie Centrum Innowacji

Numer projektu

RPPK.01.02.00-18-0085/17-03

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Po dokonaniu weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr PCI 2/05/2020 na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na potrzeby bodowy budynku przy
ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie, w związku z realizacja projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Dariusz Błażej ul. Pistacjowa 6, Pogwizdów Nowy, 36-062 Zaczernie za cenę brutto 4 797,00 zł, uzyskując łącznie 100 punktów . Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dniu 21 maja 2020 roku o godz. 8:25
Liczba wyświetleń: 163