Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 08/2020 – Developer Outsourcer

Data publikacji: 20.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

1243005

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 22.04.2020 zmieniono treść ogłoszenia w części "Przedmiot zamówienia" w zakresie liczby godzin planowanej do zlecenia w ramach realizacji usługi:
- Było: do 400 godzin
- Zmiana na: do 200 godzin.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
W wyniku wprowadzonej zmiany wydłużono nabór wniosków o 3 dni, tj., do dnia 25.05.2020 roku.

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć na jeden z podanych niżej sposobów:
1) W formie pisemnej w siedzibie firmy (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres siedziby Zamawiającego wskazany poniżej:

Teleste Video Networks Sp. z o.o,
Ul. Krowoderskich Zuchów 14
31-272 Kraków

2) Na adres poczty elektronicznej: pawel.sawka@teleste.com

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2020 roku (liczy się data wpływu).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać w każdej części oddzielnie lub w całości odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Oferenta, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

7. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

9. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna zawierać nazwę Oferenta, dane adresowe Oferenta, dane rejestracyjne oraz datę sporządzenia oferty.

3. Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami: CV osoby/lub osób, które będą wskazane jako kadra wykonująca zlecenie, ewentualnie listą publikacji dotyczących tematu zamówienia oraz opcjonalnie innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie i kwalifikacje.
2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Termin ważności oferty: min. 60 dni liczone od daty złożenia oferty .

4. Oferent w ramach niniejszego zapytania może złożyć 1 ofertę.

5. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Oferenta poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

6. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia do 3 dni przed terminem składania ofert, obowiązuje zasada kontaktu w formie mailowej na adres: pawel.sawka@teleste.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.sawka@teleste.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Sawka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 100 172

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Teleste Video Networks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza Zapytanie Ofertowe
w związku z realizacją projektu „S-AWARE – zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa”, na który to Projekt Zamawiający pozyskał dofinansowanie ze środków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Oferenta usług polegających na dostarczeniu wykwalifikowanej kadry do prowadzenia prac rozwojowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi dostarczenia wykwalifikowanej kadry do wykonania prac związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w projekcie „S-AWARE – zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa”, realizowanym w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem projektu jest stworzenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa S-AWARE wykorzystującego statystyczne metody klasyfikacji obserwowanych i rejestrowanych zdarzeń w celu automatycznej identyfikacji zagrożeń oraz wspomagania operatorów systemu w nadzorowaniu bieżącej sytuacji.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Oferenta usług polegających na dostarczeniu wykwalifikowanej kadry do prowadzenia prac rozwojowych. Prace będą realizowane pod kierownictwem istniejącego zespołu R&D Zamawiającego.
2. Szczegółowy zakres obowiązków (zadań) obejmuje:
- praca z zespołem programistów przy tworzeniu zaawansowanych systemów
- projektowanie interfejsów użytkownika.

Przewidywany czas trwania zlecenia: od dnia 27.05.2020 do 24.09.2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy (tj. wydłużenia bądź skrócenia czasu realizacji prac).
Planowane zaangażowanie wynosi do 200 godzin w ramach realizacji zamówienia. Rozliczanie czasu pracy wykonania prac będzie odbywać się miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy osoby wykonującej zlecenie, stawki godzinowej wynikającej ze złożonej oferty oraz protokołu odbioru wykonanych usług.
Oferent winien dostarczyć jedną osobę do wykonywania ww. prac.
Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na podstawie wystawionego przez Oferenta rachunku lub faktury.
3. Wykonanie opisanych zadań nastąpi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem Oferenta. Wraz z realizacją zamówienia nastąpi przeniesienie na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich, które to przeniesienie zawarte jest w wynagrodzeniu.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwoje oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia trwa od 27.05.2020 do 24.09.2020 r. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na realizacji usług w ramach etapu 4 w projekcie S-AWARE dotyczącym realizacji prac rozwojowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dostarczą kadrę, która będzie spełniała poniższe wymagania:

- wykazanie się doświadczeniem w rozwijaniu systemów webowych frontendowych

Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty CV i opcjonalnie referencje, z których będzie wynikało, że wskazana kadra posiada wymagane doświadczenie, kwalifikacje oraz umiejętności, na podstawie których Zamawiający potwierdzi prawdziwość danych zawartych w ofercie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.

Ocena spełnienia wyżej ww. warunków odbędzie się na podstawie złożonego formularza oferty wraz z załączonym CV kandydata. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzenia zmian na etapie podpisywania i realizacji umowy z Oferentem w zakresie:
a. terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz terminu realizacji umowy, w przypadku kiedy taka zmiana będzie korzystna dla realizacji celów projektu i Zleceniodawca otrzyma akceptację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do wprowadzenia takich zmian lub w przypadku wystąpienia siły wyższej, której Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania ofertowego,
b. możliwości udzielenia Oferentowi zamówienia uzupełniającego w szczególnych przypadkach, które nie mogły zostać przewidziane na etapie przygotowania zapytania ofertowego, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu i wynikających z bieżącej realizacji projektu, w szczególności wynikające z przedłużenia terminu realizacji projektu, po uzyskaniu zgody przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
c. zmiany harmonogramu prac z Oferentem, polegających na zmianie proporcji czasu realizacji poszczególnych etapów, w tym zmianie zaangażowania czasowego,
d. wprowadzania przez NCBR zmian do projektu związanych z zakresem merytoryczno-finansowym zadań opisanych w niniejszym zamówieniu,
e. sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
f. zmiany kadry dostarczonej do realizacji zadania, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wyznaczona kadra będzie dysponowała co najmniej takim samym doświadczeniem, jak osoba wskazana do realizacji zamówienia w złożonej ofercie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o zaangażowaniu (dotyczy osób fizycznych)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego schematu. Maksymalnie Oferent może otrzymać 100 punktów w każdej z części.

KRYTERIUM OCENY:

a. Kryterium I (K1) – Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usług przez Oferenta – oznacza to cenę brutto* za 1 godzinę (60 minut) świadczenia usług przez Oferenta wyrażona w PLN – maksymalnie do uzyskania 60 punktów
*Cena brutto oznacza w przypadku Oferenta wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę świadczenia usług przez Oferenta uwzględniającą obowiązkowe należności publicznoprawne.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór:

K1 = [ Najniższa Cena brutto (spośród złożonych ofert) / Cena brutto rozpatrywanej oferty ] x 80 = ilość punktów
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 80.

b. Kryterium II (K2) Doświadczenie osób bezpośrednio wskazanych do realizacji zamówienia – w kryterium oceniane będzie udokumentowane doświadczenie zawodowe kadry wyznaczonej bezpośrednio do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia terminu złożenia oferty. Ocena odbędzie się na podstawie wypełnionego formularza ofert – maksymalnie do uzyskania 20 punktów.

Punkty za kryterium zostaną obliczone wg następującego wzoru: K(2) = P1 + P2 + P3
• P1: Minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych - 10 pkt.
• P2: Minimum 2 letnie doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych - 7 pkt.
• P3: Minimum roczne doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych - 3 pkt.

Łącznie Oferent może uzyskać 20 punktów

Zamawiający dokona wybory najkorzystniejszej oferty w każdej ze wskazanych części oddzielnie kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów, wg wzoru:
Punkty = K(1) + K(2).

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów, jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w trakcie oceny zostanie mu przyznanych 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą ilość punktów. W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego zostanie wyłoniony jeden Oferent.

W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający w pierwszej kolejności pod uwagę weźmie kryterium Cena i wybierze oferenta, który zaoferował niższą stawkę za godzinę pracy. Jeśli cena będzie taka sama, Zamawiający wezwie Oferentów do negocjacji złożonych cen i wybierze ofertę, która po negocjacji uzyska większą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niespełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TELESTE VIDEO NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krowoderskich Zuchów 14

31-272 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

0048602100172

NIP

9451996199

Tytuł projektu

S-AWARE - zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0235/17-00

Inne źródła finansowania

Zlecenie jest realizowane w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ETTEPLAN POLAND Sp. z o.o.
ul. Legnicka 48G, 54-202 Wrocław
147,60 PLN / godz.
Data wpływu oferty: 08.05.2020
Liczba wyświetleń: 213