Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa sieci bezprzewodowej WiFi na potrzeby Akademii WSB - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/POWR/ZR21/2020

Data publikacji: 20.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

1242880

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone do Zamawiającego zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@wsb.edu.pl. Oferta winna zostać przesłana w formie skanu, w formacie PDF. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@wsb.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) w sprawach technicznych: Paweł Świtała, email: pswitala@wsb.edu.pl 2)w sprawach formalnych: Justyna Kaniecka, email: jkaniecka@wsb.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 295 93 67

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci bezprzewodowej WiFi na potrzeby Akademii WSB, w tym:
1) wdrożenie kompleksowego rozwiązania sieci bezprzewodowej, która obejmuje:
a) budowę okablowania strukturalnego na potrzeby punktów dostępowych AP (ang. Access Point),
b) Redundantne, sprzętowe kontrolery sieci bezprzewodowej wraz z odpowiednią liczbą licencji na punkty dostępowe AP,
c) Punkty dostępowe AP wraz z montażem,
d) Przełączniki dostępowe z zasilaniem PoE,
e) System zarządzania i monitorowania sieci bezprzewodowej.
2) Wykonanie prac montażowych, konfiguracyjnych i testów które obejmują:
a) prace montażowe związane z położeniem okablowania strukturalnego utp cat.6 pod 44 punkty dostępowe + 4 punkty zapasowe, w tym umocowanie okablowania pod sufitem za pomocą uchwytów/peszli/rurek elektroinstalacyjnych, zakończeniem okablowania w szafach RACK (patch panel), zakończeniem okablowania przy urządzeniach (puszka montażowa zakończona keystone) i podłączeniem z obydwu stron,
b) prace montażowe związane z instalacją punktów dostępowych,
c) prace montażowe związane z instalacją kontrolerów i przełączników,
d) usunięciu ewentualnych szkód powstałych przy pracach montażowych,
e) uruchomienie i przetestowanie poprawności oraz bezpieczeństwa działania całej infrastruktury WiFi.
3) wykonanie końcowej dokumentacji powykonawczej, która winna zawierać:
a) raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,
b) rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,
c) rysunki z oznaczeniami poszczególnych szaf, paneli krosowych i portów,
d) lokalizację przebić przez ściany i podłogi.
4) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego trwającego 6 h dydaktycznych dla max. 6 osób,
5) gwarancja oraz wsparcie techniczne.

KOD CPV:
32420000-3 Urządzenia sieciowe
72710000-0 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
72224100-2 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności sieci bezprzewodowej w Akademii WSB, przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa sieci bezprzewodowej WiFi na potrzeby Akademii WSB, w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci bezprzewodowej WiFi na potrzeby Akademii WSB, w tym:
1) wdrożenie kompleksowego rozwiązania sieci bezprzewodowej, która obejmuje:
a) budowę okablowania strukturalnego na potrzeby punktów dostępowych AP (ang. Access Point),
b) Redundantne, sprzętowe kontrolery sieci bezprzewodowej wraz z odpowiednią liczbą licencji na punkty dostępowe AP,
c) Punkty dostępowe AP wraz z montażem,
d) Przełączniki dostępowe z zasilaniem PoE,
e) System zarządzania i monitorowania sieci bezprzewodowej.
2) Wykonanie prac montażowych, konfiguracyjnych i testów które obejmują:
a) prace montażowe związane z położeniem okablowania strukturalnego utp cat.6 pod 44 punkty dostępowe + 4 punkty zapasowe, w tym umocowanie okablowania pod sufitem za pomocą uchwytów/peszli/rurek elektroinstalacyjnych, zakończeniem okablowania w szafach RACK (patch panel), zakończeniem okablowania przy urządzeniach (puszka montażowa zakończona keystone) i podłączeniem z obydwu stron,
b) prace montażowe związane z instalacją punktów dostępowych,
c) prace montażowe związane z instalacją kontrolerów i przełączników,
d) usunięciu ewentualnych szkód powstałych przy pracach montażowych,
e) uruchomienie i przetestowanie poprawności oraz bezpieczeństwa działania całej infrastruktury WiFi.
3) wykonanie końcowej dokumentacji powykonawczej, która winna zawierać:
a) raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,
b) rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,
c) rysunki z oznaczeniami poszczególnych szaf, paneli krosowych i portów,
d) lokalizację przebić przez ściany i podłogi.
4) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego trwającego 6 h dydaktycznych dla max. 6 osób,
5) gwarancja oraz wsparcie techniczne.

KOD CPV:
32420000-3 Urządzenia sieciowe
72710000-0 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
72224100-2 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

INFORMACJE DODATKOWE DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZKOLENIE

1) Szkolenie winno zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników wskazanych przez Wykonawcę, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.
2) Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej, w tym z wykorzystaniem urządzeń komunikacji na odległość.
3) Szkolenie ma na celu pozwolić pracownikom Zamawiającego na prawidłowe i samodzielne korzystanie z wdrożonego rozwiązania.
4) Wykonawca zapewni materiały i pomoce szkoleniowe.
5) Listę pracowników biorących udział w szkoleniu Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż na 3 dni przed planowanym szkoleniem.

PODWYKONAWCY

Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków:
1) skorzystanie ze świadczeń podwykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;
2) w każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań oraz szkody wyrządzone przez podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania;
3) korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który określa zakres wdrożenia oraz minimalne wymagania jakie musi spełniać rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, został wskazany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego.

Kod CPV

72710000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji – od daty podpisania umowy do dnia 01.09.2020 r.
2. Zamówienie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego, tj. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
3. Szkolenie dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej, w tym z wykorzystaniem urządzeń komunikacji na odległość.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 19/POWR/ZR21/2020 oraz załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - do pobrania

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowania zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 19/POWR/ZR21/2020 oraz załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - do pobrania

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowania zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 19/POWR/ZR21/2020 oraz załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - do pobrania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowania zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 19/POWR/ZR21/2020 oraz załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - do pobrania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowania zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 19/POWR/ZR21/2020 oraz załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - do pobrania

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w zapytaniu ofertowym nr 19/POWR/ZR21/2020 oraz załączniku nr 7 do zapytania ofertowego - do pobrania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY:
1) Wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Wykaz wykonanych usług (wraz z referencjami) – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4) Wykaz osób delegowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
6) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych/osobowych – Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
7) Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
8) Zaparafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
9) Zaparafowany wzór weksla in blanco – Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.
10) Odpis z właściwego rejestru.
11) Kopie wymaganych dokumentów (w tym certyfikaty, dyplomy, kopia polisy OC, referencje).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocenie będą podlegały oferty, które:
1) zostały złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) nie zostały odrzucone.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Kryterium „Cena brutto oferty” – max 80 pkt (waga 80%) – cena brutto za realizację zamówienia - Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru: P= (Cn/Co) x 80 pkt gdzie:
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej.
2) Kryterium „gwarancja” – maksymalnie 20 pkt (waga 20%) – Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na całość wykonania przedmiotu zamówienia, w stosunku do minimalnego wymaganego przez Zamawiającego okresu gwarancji, który wynosi 33 miesiące – punkty zostaną przyznane wg zasady:
• 33 miesiące gwarancji – 0 pkt
• 34 – 48 miesięcy gwarancji – 10 pkt
• 49 – 60 miesięcy gwarancji – 15 pkt
• 61 – 84 miesiące gwarancji – 20 pkt

3. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
X pkt Kryterium „Cena brutto oferty” + Y pkt Kryterium „gwarancja” = liczba uzyskanych punktów.
4. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Wykluczenia

INFORMACJE O WYKLUCZENIACH
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą załącznika
nr 6 do zapytania ofertowego nr 19/POWR/ZR21/2020. Brak złożenia wyżej wymienionego załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00
Liczba wyświetleń: 281