Strona główna
Logo unii europejskiej

Doposażenie budynku edukacji ekologicznej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” oraz Szkoły Leśnej na Barbarce w materiały dydaktyczne i edukacyjne, organizacja mobilnych warsztatów edukacyjnych na terenie placówek edukacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego, opracowanie autorskich materiałów promocyjno – edukacyjnych wraz z organizacją dwóch edycji (2020 i 2021) 3-dniowego Festiwalu Ekologicznego i wystawyposterowej w wybranych przez Zlecającego w 30 szkołach województwa kujawsko – pomorskiego

Data publikacji: 06.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-04-2020

Numer ogłoszenia

1241716

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 10 kwietnia 2020 roku ogłoszenie zostało zmienione w sposób następujący:
- Zamawiający zmniejsza wymagane wadium z kwoty 30.000 zł, na kwotę 15.000 złotych;
- Zamawiający doprecyzowuje miejsce realizacji Festiwalu Ekologicznego oraz grupę docelową "Szkoła Leśna na Barbarce ul. Przysiecka 13 w Toruniu.";
- Zamawiający dodaje Załącznik nr 1a - Opis stanowisk edukacyjnych w ramach festiwalu ekologicznego, w celu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia.
- Jednocześnie Zamawiający wydłuża czas na składanie ofert do dnia 15 kwietnia 2020 roku, do godziny 12.30

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
1. bezpośrednio w Biurze Szkoły Leśnej na Barbarce, I p., ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń. Godziny otwarcia: 12:00 – 13:00
2. Termin składania ofert upływa:15 kwietnia 2020 roku o godzinie 12:30.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tilia@tilia.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Krauze

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602572337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie budynku edukacji ekologicznej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” oraz Szkoły Leśnej na Barbarce w materiały dydaktyczne i edukacyjne, organizacja mobilnych warsztatów edukacyjnych na terenie placówek edukacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego, opracowanie autorskich materiałów promocyjno – edukacyjnych wraz z organizacją dwóch edycji (2020 i 2021) 3-dniowego Festiwalu Ekologicznego i wystawyposterowej w wybranych przez Zlecającego w 30 szkołach województwa kujawsko – pomorskiego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Doposażenie budynku edukacji ekologicznej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” oraz Szkoły Leśnej na Barbarce w materiały dydaktyczne i edukacyjne, organizacja mobilnych warsztatów edukacyjnych na terenie placówek edukacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego, opracowanie autorskich materiałów promocyjno – edukacyjnych wraz z organizacją dwóch edycji (2020 i 2021) 3-dniowego Festiwalu Ekologicznego i wystawyposterowej w wybranych przez Zlecającego w 30 szkołach województwa kujawsko – pomorskiego

Przedmiot zamówienia

Doposażenie budynku edukacji ekologicznej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” oraz Szkoły Leśnej na Barbarce w materiały dydaktyczne i edukacyjne, organizacja mobilnych warsztatów edukacyjnych na terenie placówek edukacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego, opracowanie autorskich materiałów promocyjno – edukacyjnych wraz z organizacją dwóch edycji (2020 i 2021) 3-dniowego Festiwalu Ekologicznego i wystawyposterowej w wybranych przez Zlecającego w 30 szkołach województwa kujawsko – pomorskiego

Kod CPV

80540000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe
22100000-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki
60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), potwierdzający prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zorganizował 2 wydarzenia (eventy), w którym w każdym wzięło udział minimum 1000 dzieci i młodzieży, oraz przygotował co najmniej 3 stanowiska o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży o wartości minimum 100.000,00 złotych brutto każdego z nich.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
dowód wniesienia wadium w wysokości 30.000 zł na zasadach określonych w pkt. 9 zapytania ofertowego,
kopię polisy OC prowadzonej działalności na kwotę min. 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Warunki zmiany umowy

2. Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
a) wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu, skutkująca koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi doradztwa specjalistycznego;
b) nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą;
c) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy;
d) wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu umowy przez obie jej strony;
e) z powodu zaistnienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Zapytanie ofertowe zaparafowane na każdej stronie przez osoby upoważnione u Wykonawcy do składania skutecznych oświadczeń woli;
b) Wypełniony Formularz ofertowy i Formularz cenowy– Załącznik nr 2 i 2a,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3,
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 4,
e) Wykaz wykonanych usług, odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli działalność trwa krócej, to w tym okresie wraz z informacją nt. ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – Załącznik nr 5,
f) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 6,
g) wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby upoważnione u Wykonawcy do składania skutecznych oświadczeń woli – Załącznik nr 7,
h) deklaracja gotowości udziału w wyjazdach do szkół, w ramach przygotowania stanowiska mobilnego do realizacji warsztatów w 30 placówkach edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego - Załącznik nr 8,
i) autorski scenariusz festiwalu
j) autorski scenariusz stanowiska mobilnego
- Stanowisko przestrzenne pokazujące rozwój płazów
- Stanowisko autorskie w fazie koncepcyjnej do zaprojektowania na etapie zamówienia- wg kryteriów oceny
k) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
l) Dowód uiszczenia wadium w wysokości 30.000 zł,
ł) Kopię polisy OC prowadzonej działalności na kwotę min. 150.000 zł,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
I. Cena - 40%
Opis sposobu obliczania kryterium – CENA:
Punkty przyznawane za to kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 40
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 40 pkt.

II. Autorski scenariusz festiwalu – 40%
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 40 pkt.
Podkryteria obliczania ofert:
LP.
Nazwa podkryterium
punkty
1
Promocja i rekrutacja
3
2
Plan logistyczny
10
3
Standard warsztatów
25
4
Zaangażowanie personelu
2
suma

40
1. Promocja i rekrutacja
Promocja i rekrutacja jest przeprowadzona w sposób umożliwiającym sprawne i bezproblemowe zgłoszenie się różnych placówek szkolnych. Ocena na poziomie :
- bardzo dobrym – 2 pkt.
- dobrym- 1 pkt.
- dostatecznym – 0 pkt.
2. Plan logistyczny
Plan logistyczny jasno określa sposób realizacji festiwalu. Ocena na poziomie:
bardzo dobrym – 10 pkt.
dobrym - 5 pkt.
dostatecznym – 0 pkt
3. Standard warsztatów
Scenariusz przeprowadzenia w sposób ciekawy i odpowiednio dostosowany pod względem merytorycznym i metodycznym do grupy odbiorców warsztatów przy uwzględnienie zaplecza organizacyjnego. Ocena na poziomie:
- bardzo dobrym – 25 pkt.
- dobrym - 10 pkt.
- dostatecznym – 0 pkt
4. Zaangażowanie personelu, na podstawie oświadczenia Wykonawcy
Zaangażowanie 2 lub 3 osób na stanowisku – 2 pkt.
Zaangażowanie 1 osoby na stanowisku – 0 pkt.
Zaangażowanie na każdym stanowisku minimum po 1 osobie z wykształceniem wyższym magisterskim– 1 pkt.
Zaangażowanie na każdym stanowisku minimum po 1 osobie z wykształceniem wyższym licencjackim – 0 pkt.

Opis sposobu obliczania kryterium – Autorski scenariusz festiwalu:
Zostaną zsumowane wszystkie punkty z podkryteriów.

III. Przygotowania stanowiska mobilnego do realizacji warsztatów w 30 placówkach edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego – 30%
LP.
Nazwa podkryterium
punkty
1
Deklaracja gotowości
5
2
Standard stanowiska nr 2
10
3
Zaangażowanie personelu
5
Suma

20

1. Deklaracja gotowości
Oferent deklaruje gotowość udziału w wyjazdach do szkół:
Ocena na poziomie:
- na 3 dni przed informacją wysłaną mailowo i potwierdzoną telefonicznie przez Zamawiającego – 5 pkt.
- na 5 dni przed informacją wysłaną mailowo i potwierdzoną telefonicznie przez Zamawiającego - 2 pkt.
Zgodnie z miesięcznym harmonogramem, który może ulegać zmianie – 0 pkt
2. Standard stanowiska nr 2
Stanowisko przygotowane w sposób ciekawy i odpowiednio dostosowanym pod względem merytorycznym i metodycznym do grupy odbiorców warsztatów. Załączono projekt graficzny stanowiska. Ocena na poziomie:
- bardzo dobrym – 10 pkt.
- dobrym- 5 pkt.
- dostatecznym – 0 pkt
3. Zaangażowanie personelu
Zaangażowanie 2 os. na stanowisku – 3 pkt.
Zaangażowanie 1 os. na stanowisku – 0 pkt.
Zaangażowanie na każdym stanowisku minimum po 1 osobie z wykształceniem m.in. wyższym magisterskim– 2 pkt.
Zaangażowanie na każdym stanowisku minimum po 1 osobie z wykształceniem niższym niż mgr – 0 pkt.


Opis sposobu obliczania kryterium – Przygotowania stanowiska mobilnego do realizacji warsztatów w 30 placówkach edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego:
Zostaną zsumowane wszystkie punkty z podkryteriów.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 20 pkt.

Zamawiający następnie zsumuje punkty z wszystkich części. Maksymalnie to 60 pkt.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "TILIA"

Adres

Przysiecka 13

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

056/6576085

Fax

056/6576085

NIP

9561696274

Tytuł projektu

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”

Numer projektu

RPKP.04.05.00-04-0002/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agencja Reklamowa Gall s.c P. Zasuwa, L. Milewski,
ul. Szosa Chełmińska, 50, 87-100 Toruń
Oferowana kwota brutto to 615 861,00 zł
Data wpłynięcia: 15 kwietnia 2020 roku
Liczba wyświetleń: 152