Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-3_20 z dnia 4 kwietnia 2020 r. na dostawę 1 szt. ścieniarko -polerki zmienione w dniu 18.05.2020 r.

Data publikacji: 04.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

1241554

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 4.05.2020 r. zmienił treść Zapytania ofertowego.
Lista zmian znajduje się w pliku załączonym do ogłoszenia "Lista zmian 4.05.2020 r..doc"
Zmieniane załączniki opatrzone są datą zmiany.
Zamawiający w dniu 11.05.2020 r. zmienił treść Zapytania ofertowego.
Lista zmian znajduje się w pliku załączonym do ogłoszenia "Lista zmian 11.05.2020 r..doc"
Zmieniane załączniki opatrzone są datą zmiany.
W dniu 18.05.2020 r. Zamawiający dokonał zmian i poprawek w treści Zapytania ofertowego - Lista zmian znajduje się w pliku załączonym do ogłoszenia "Lista zmian 18.05.2020 r.doc".
Zmieniane załączniki do Zapytania ofertowego opatrzone są datą zmiany.

Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności i wprowadzone informacje i zapisy Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 25.05.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB - przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem jego strefy czasowej Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

vigo2020tenders@vigo.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach proceduralnych: Dominik Nowak, e-mail dnowak@vigo.com.pl. W sprawach technicznych: Artur Trajnerowicz e-mai: atrajnerowicz@vigo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Trajnerowicz: 602 396 903, Dominik Nowak: 888 735 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Towary potrzebne do realizacji projektu to 1 sztuka ścieniarko-polerki w ramach stanowiska do chemii zgodnie ze specyfikacją zawartą w punkcie opisu przedmiotu zamówienia oraz szkolenie pracowników zgodnie z listą zawartą w punkcie 5.9 opisu przedmiotu zamówienia (wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem, podłączeniem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Towary potrzebne do realizacji projektu to 1 sztuka ścieniarko-polerki w ramach stanowiska do chemii zgodnie ze specyfikacją zawartą w punkcie opisu przedmiotu zamówienia oraz szkolenie pracowników zgodnie z listą zawartą w punkcie 5.9 opisu przedmiotu zamówienia (wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia

Towary potrzebne do realizacji projektu to 1 sztuka ścieniarko-polerki w ramach stanowiska do chemii zgodnie ze specyfikacją zawartą w punkcie opisu przedmiotu zamówienia oraz szkolenie pracowników zgodnie z listą zawartą w punkcie 5.9 opisu przedmiotu zamówienia (wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

31720000-9

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektromechaniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w terminie 16 tygodni od dnia zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania Zamówienia;

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i ludzki do wykonania Zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i ludzki do wykonania Zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;nie powinien zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 4 . Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ww. oświadczenie.

Warunki zmiany umowy

14 Warunki istotnej zmiany zawartej umowy
14.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
14.1.1 zmiany nie są istotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
14.1.2 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Zamówienia, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
14.1.3 niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
14.1.4 w toku realizacji umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania produktu lub wykonania usługi, których realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami, niezbędna (konieczna) dla prawidłowej realizacji Zamówienia, a której Strony nie przewidziały we Opisie przedmiotu Zamówienia;
14.1.5 niezbędna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które obie strony nie miały wpływu;
14.1.6 powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, funkcjonalności, jakości lub użyteczności;
14.1.7 zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
(ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
14.1.8 Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
(i) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punktach 14.1.2 - 14.1.7;
(ii) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
(iii) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
14.1.9 zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
14.1.10 w innych przypadkach dopuszczalnych przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy oraz wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców są zawarte w pkt. 6 ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7 Kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
7.1 Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
7.1.1 cena oferty – 60 punktów (60%);
7.1.2 Dokładność docierania materiału w mikrometrach - TTV (Total Thickness Variation) – 30 punktów (30%)
7.1.3 czas trwania okresu gwarancyjnego – 10 punktów (10%);
7.2 Sposób obliczania wartości kryterium w zakresie ceny oferty:
7.2.1 Punkty dla oferty badanej = (najniższa cena netto za wykonanie przedmiotu Zamówienia / cena netto badanej oferty) x 60.
7.2.2 1% = 1 punkt.
7.2.3 Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 60.
7.4 Sposób obliczania wartości kryterium w zakresie Dokładność docierania materiału w mikrometrach - TTV (Total Thickness Variation):
7.4.1 Punkty dla oferty badanej = ( minimalna dokładność docierania spośród wszystkich oferowanych urządzeń/ dokładność docierania dla danej oferty)x 30.
7.4.2 1% = 1 punkt.
7.4.3 7.2.3 Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 30. Dokładność powinna być podana w mikrometrach.
7.5 Sposób obliczania wartości kryterium w zakresie czasu trwania okresu gwarancyjnego:
7.5.1 Punkty dla oferty badanej = (czas trwania okresu gwarancyjnego badanej oferty/ najdłuższy czas trwania okresu gwarancyjnego)x 10.
7.5.2 1% = 1 punkt.
7.5.3 Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10. W przypadku braku informacji o okresie gwarancji lub zaoferowaniu czasu krótszego niż 24 miesiące oferta podlega odrzuceniu.
7.6 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie największa łączna ilość uzyskanych punktów (max. 100 punktów = 100%).
7.7 Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając od „5” w górę)
7.8 Pozostałe oferty uzyskują kolejne lokaty.
7.9 Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały one złożone z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do przedstawienia, w terminie określonym przez Zamawiającego, dokumentów wskazujących parametry środowiskowo - klimatyczne, w celu wyboru oferty korzystniejszej pod względem oddziaływania na środowisko
(w szczególności mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu).

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

48227335410

NIP

5270207340

Tytuł projektu

Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1638/18-00
Liczba wyświetleń: 344