Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług doradczych w ramach realizacji projektu pt. „Realizacja strategii wzorniczej w firmie nGroup System Sp. z o.o.”

Data publikacji: 02.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1241407

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/kurierem na adres:
nGroup System Sp. z o.o.
ul. Malików 150 D
25-639 Kielce
do dnia 09.04.2020. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Ofertę zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „Oferta – usługi doradcze”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Sadowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48503685447

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usług doradczych w zakresie :
• opracowania założeń systemu wartości wzorniczych
• wykorzystania social mediów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup usług doradczych w ramach realizacji projektu pt. „Realizacja strategii wzorniczej
w firmie nGroup System Sp. z o.o.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - związany jest z wdrożeniem innowacji rekomendowanych w zatwierdzonej Strategii Wzorniczej.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. 2 zapytania ofertowego i załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79310000 - 0 - Usługi badania rynku
79400000 - 8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79415200 - 8 - Usługi doradcze w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.07.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z pkt. 3 zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z pkt. 3 zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Zgodnie z pkt. 3 zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z pkt. 3 zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z pkt. 3 zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Zgodnie z pkt. 3 zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

zgodnie z pkt. 10 zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z pkt. 6 zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a) cena netto – waga punktowa 60 pkt. (60%)
Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa cena oferty netto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 60
Cena netto wskazana w badanej ofercie
b) Ilość osób dedykowanych do realizacji usługi doradczej - waga punktowa 40 pkt. (40%)
Liczba punktów w kryterium „Ilość osób dedykowanych do realizacji usługi ” będzie przyznawana według
poniższego wzoru:
 10 i więcej osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 40
punktów,
 7 do 9 osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 30
punktów,
 5 do 6 osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 20
punktów,
 3 do 4 osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 10
punktów,

 mniej niż 3 osoby spełniające wymagania przedstawiane w niniejszym zapytaniu – 0 punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, to suma punktów przyznanych w poszczególnych
kryteriach. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać
łącznie maksimum 100 pkt.

Wykluczenia

zgodnie z pkt. 4 zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NGROUP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Malików 150 D/n/d

25-639 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

503685447

NIP

9591926129

Tytuł projektu

Realizacja strategii wzorniczej w firmie nGroup System Sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.04.00-26-0009/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

wybrana została oferta Wykonawcy:
Idealia sp. z o.o.
Ul. Malików 150D
25-639 Kielce,
NIP: 9591879565.
Cena: 95 000,00 zł
Data wpływu: 8.04.2020r.
Liczba wyświetleń: 132