Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/WSB/O007/2020

Data publikacji: 02.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1241310

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Omyłka pisarska. Poprawiono tytuł i numer zapytania w treści i załącznikach.
Omyłka pisarska. Poprawiono załącznik nr 2. Zmiana nie ma wpływu na wybór oferentów.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 2/WSB/O007/2020” na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Zarządzania Projektami, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres: marta.napiorska@wsb.torun.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marta.napiorska@wsb.torun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Napiórska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie dla uczestników projektu (studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu) jednego akredytowanego szkolenia PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2®FOUNDATION oraz egzaminem poprawkowym (jeśli zajdzie potrzeba) w formie zdalnej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia dla uczestników projektu (studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu) jednego akredytowanego szkolenia PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2®FOUNDATION oraz egzaminem poprawkowym w formie zdalnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie dla uczestników projektu (studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu) jednego akredytowanego szkolenia PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2®FOUNDATION oraz egzaminem poprawkowym (jeśli zajdzie potrzeba) w formie zdalnej.

Zakres tematyczny szkoleń będzie zgodny z metodyką PRINCE2. Przykładowy program w załączniku nr 1.

Wykonawca w ramach usługi i w cenie oferty:
• stworzy wirtualną klasę dostępną dla wszystkich uczestników szkolenia;
• zapewnieni wykwalifikowanych trenerów, których widać i słychać podczas szkolenia w czasie rzeczywistym;
• umożliwi zadawanie pytań wykładowcy podczas szkolenia w czasie rzeczywistym;
• umożliwi wsparcie poszkoleniowe trenera w postaci telefonicznych konsultacji;
• zapewni komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej i papierowej dla każdego uczestnika;
• zapewni podręczniki „PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami” dla wszystkich uczestników szkolenia (wypożyczenie na czas trwania kursu);
• zapewni pre-testy i egzaminy próbne za pomocą aplikacji;
• zapewni dostęp do szkoleń w wersji e-learning aby móc sobie powtórzyć materiał przed egzaminem w dowolnym czasie;
• zapewni realizację case study oraz ćwiczeń przygotowanych specjalnie pod zdalną formę realizacji szkolenia;
• zapewni egzamin PRINCE2 FOUNDATION kończący się możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management z możliwością zdawania przez uczestników na prywatnych komputerach;
• zapewni możliwość podejścia do 1 egzaminu poprawkowego PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management dla każdego uczestnika w przypadku niezdania egzaminu przy pierwszym podejściu;
• możliwość bieżącej weryfikacji ile osób jest na szkoleniu i sprawdzenia list obecności.

Kod CPV

80532000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia została od momentu podpisania umowy do 30.06.2020r. Szczegółowy plan szkolenia (dni, godziny) zostaną ustalone z wybranymi Wykonawcami z zastrzeżeniem, że decydujący głos w sprawach dotyczących planu szkolenia będzie mieć Zamawiający. W przypadku niedostosowania się Wykonawcy do planu szkolenia opracowanego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze), którzy spełniają następujące warunki:

A. Wiedza i doświadczenie prowadzącego szkolenie
- wykształcenie wyższe lub odpowiednie certyfikaty lub uprawnienia umożliwiające prowadzenie szkolenia w danym zakresie,
- min. 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z danego zakresu,
- predyspozycje do pracy dydaktycznej: umiejętność przekazywania wiedzy; łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; komunikatywność; umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii nauczania.

W przypadku podmiotów gospodarczych Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. spełniającymi ww. wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia.

B. Sytuacja ekonomiczna i finansowa (dotyczy tylko podmiotów gospodarczych)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
• nie znajdują się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono ich upadłości.
• nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę Oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduję zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego oraz oferty Oferenta, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:
- z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
- z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;
- na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Oferenta – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;
- z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Oferenta, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
- na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;
a) w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 ust. 22 lit. b) do e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
b) w sytuacji, w której wybrany Oferent odstąpi od podpisania Umowy lub Zamawiający albo Oferent odstąpią od zawartej umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zawarta z takim Oferentem umowa może zawierać zmiany w stosunku do treści Zapytania Ofertowego lub oferty Oferenta, o których mowa w pkt. a i pkt. b powyżej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odpowiedzi na niniejsze zapytanie:

a. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
b. Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy, wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
c. Załącznik nr 4 – Oświadczenia o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy i Zamawiającego, wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
d. CV osób wskazanych w Formularzu ofertowym, które będą prowadziły zajęcia dydaktyczne (format pliku PDF) na podstawie którego będzie możliwe zweryfikowanie spełnienia kryteriów udziału w postępowaniu ujętych w pkt. 5 niniejszego zapytania oraz kryteriów oceny ofert ujętych w pkt. 7 niniejszego zapytania;
e. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - jeśli dotyczy;
f. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych – dotyczy tylko podmiotów gospodarczych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium Maksymalna liczba punktów
1. Cena brutto za 1 szkolenie i 1 egzamin dla 1 osoby - 40% - 40 pkt.
2. Cena brutto za 1 egzamin poprawkowy dla 1 osoby - 40% - 40 pkt.
3. Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń certyfikowanych Prince2 w formie zdalnej - 20% - 20 pkt.

Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów:

a) Punkty za kryterium „Cena brutto za 1 szkolenie i 1 egzamin dla 1 osoby” będą naliczane wg następującego wzoru:

P= Cmin/ C x 40 pkt., gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
C- cena badanej oferty

W tym kryterium oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

b) Punkty za kryterium „Cena brutto za 1 egzamin poprawkowy dla 1 osoby” będą naliczane wg następującego wzoru:

P= Cmin/ C x 40 pkt., gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
C- cena badanej oferty

W tym kryterium oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

c) Punkty za kryterium „Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń certyfikowanych Prince2 w formie zdalnej” będą przyznawane w następujący sposób:

Przeprowadzenie w ostatnich 5 latach liczby szkoleń Prince2 w formie zdalnej:
• 0-1 szkoleń – 0 pkt
• 2-5 – 5 pkt
• 6-10 – 10 pkt
• 11-15 – 15 pkt
• 16 i więcej – 20 pkt
W tym kryterium oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium („Cena brutto za 1 szkolenie i 1 egzamin dla 1 osoby + Cena brutto za 1 egzamin poprawkowy dla 1 osoby + Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń certyfikowanych Prince2 w formie zdalnej). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze spośród nich ofertę z najniższą ceną brutto za 1 szkolenie i 1 egzamin dla 1 osoby.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie przez Wykonawcę Oświadczenia o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy i Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Z postępowania zostaną wykluczone oferty złożone przez Wykonawców, którzy w momencie podpisania umowy i jej realizacji są pracownikami zatrudnionymi w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU

Adres

Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566609200

Fax

566609207

NIP

9561937370

Tytuł projektu

Specjaliści dla BPO - program rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-O007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Inprogress Sp. z o.o., ul. Balicka 95, 30-149 Kraków

Data: 09.04.2020r.
Cena brutto za 1 szkolenie i 1 egzamin dla 1 osoby: 1590,00 zł
Cena brutto za 1 egzamin poprawkowy dla 1 osoby: 0,01 zł
Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń certyfikowanych Prince2 w formie zdalnej: 6-10 szkoleń
Liczba wyświetleń: 168