Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PP/SU/02/03/2020 na realizację usług doradczych dla startupów

Data publikacji: 01.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1241269

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2020, do godz. 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub doręczenia na pocztę elektroniczną. Oferty dostarczone po terminie podlegają odrzuceniu.

Oferty należy składać w jednej z dwóch niżej wymienionych form:

1) drukowanej, w zamkniętej kopercie (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego:
Fundacja Polska Przedsiębiorcza
Business Link PGE Narodowy (klatka IV, I piętro)
Al. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Z dopiskiem: „Programy akceleracyjne – doradztwo”.

lub

2) elektronicznej, w formie podpisanych skanów na adres e-mail: kontakt@polskaprzedsiebiorcza.pl.
Tytuł wiadomości e-mail: „Programy akceleracyjne – doradztwo”.
Kompletna oferta od jednego Oferenta powinna być przesłana w jednym mailu.

Otwarcie kopert z ofertami nadesłanymi w formie drukowanej i e-maili z ofertami nadesłanymi w formie elektronicznej nastąpi w dniu 09.04.2020, o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego.


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta składana w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr PP/SU/02/03/2020 na realizację usług doradczych dla startupów, powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1;
2) Oświadczenia Oferenta – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 (dotyczy wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia);
3) Wykaz przeprowadzonych usług doradczych (dotyczy wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia) – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;
4) CV (dotyczy wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia);
5) Kopię (lub skan) dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia)

lub

kopię (lub skan) dokumentu potwierdzającego wpis na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub kopię dokumentu potwierdzającego wpis na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką (dotyczy wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia).

PONADTO, OFERTY POWINNY:
- być sporządzone w formie drukowanej (lub elektronicznej) pod rygorem nieważności w języku polskim;
- posiadać datę sporządzenia;
- być kompletne i zgodne z treścią niniejszego Zapytania ofertowego nr PP/SU/02/03/2020 na realizację usług doradczych dla startupów;
- być podpisane przez osoby upoważnione do złożenia oferty w sposób czytelny;
- mieć ponumerowane wszystkie strony (wraz z załącznikami);
- być podpisane lub parafowane na wszystkich stronach (wraz z załącznikami);
- być złożone w zabezpieczonej kopercie i złożone w siedzibie Zamawiającego lub w wersji elektronicznej i przesłane pod wskazany adres e-mail w wyznaczonym terminie.

Wykonawca nie dopuszcza możliwości uzupełnienia uchybień formalnych złożonych ofert. Oferty niekompletne lub złożone w sposób niezgodny z treścią niniejszego Zapytania ofertowego nr PP/SU/02/03/2020 podlegają odrzuceniu.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni z możliwością przedłużenia tego terminu. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@polskaprzedsiebiorcza.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Aleksandrowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

884027806

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług doradczych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prawnego dla startupów, którzy zostali zakwalifikowani do „Programu akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale Odbiorców Technologii” w ramach działania 2.5 „Programy Akceleracyjne” Oś Priorytetowa II – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prawnego dla startupów, którzy zostali zakwalifikowani do „Programu akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale Odbiorców Technologii” w ramach działania 2.5 „Programy Akceleracyjne” Oś Priorytetowa II – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem Projektu jest połączenie potencjału startupów z zasobami, infrastrukturą i doświadczeniem dojrzałego biznesu (Odbiorców Technologii) przy jednoczesnej edukacji średnich i dużych firm w zakresie otwierania się na innowacje i współpracę ze startupami.

Projekt jest realizowany przy zaangażowaniu Odbiorców Technologii zainteresowanych wykorzystaniem technologii lub współpracą przy rozwoju startupów uczestniczących w akceleracji.

Projekt przewiduje udział startupów w trwającym średnio od 3 do 6 miesięcy Programie Akceleracyjnym. W Projekcie mogą wziąć udział startupy (posiadające osobowość prawną w formie spółki kapitałowej), działające na rynku do 5 lat, posiadające innowacyjny pomysł biznesowy lub rozwiązanie, które może być rozwijane w Indywidualnym Programie Akceleracji u wskazanego Odbiorcy Technologii.

Program Akceleracji polega na rekrutacji, wyselekcjonowaniu oraz zrealizowaniu dla wyłonionych w każdej z rund akceleracyjnych startupów technologicznych serii działań, które mają na celu przyspieszenie procesu tworzenia produktu lub usługi i jego/jej komercjalizacji.

W Projekcie mogą wziąć udział startupy posiadające innowacyjne rozwiązania technologiczne z branż:
- Biotechnologia;
- IIoT- Industrial Internet of Things / AR- Augmented Reality;
- Fintech;
- Logistyka.

W ramach Projektu startupy otrzymują następujące wsparcie:
- Pakiet usług doradczych;
- Grant w wysokości do 200 000 zł;
- Możliwość konsultacji z wybranym Odbiorcą Technologii;
- Możliwość zaprezentowania swojego pomysłu przed funduszami inwestycyjnymi i pozyskania wyższego kapitału.

Rezultatem projektu ma być pozytywna walidacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych przy zaangażowaniu zasobów Odbiorcy Technologii
oraz wdrożenie komercyjne produktu.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: www.scaleup.polskaprzedsiebiorcza.pl.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego nr PP/SU/02/03/2020 jest świadczenie usług doradczych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prawnego z zakresu:
1) Doradztwo biznesowe, w tym m. in:
- Ocena potencjału rynkowego i komercjalizacyjnego produktu;
- Ocena poziomu innowacyjności pomysłu;
- Ocena poziomu technologicznego innowacji (w tym aspekty prawne / regulacyjne);
- Ocena wpływu rozwijanego pomysłu na środowisko;
- Wsparcie w zakresie zapewnienia ochrony IP;
- Wsparcie w zakresie określenia perspektywy rozwoju przedsięwzięcia;
- Wsparcie w zakresie zasad komercjalizacji.

2) Doradztwo technologiczne, w tym m. in:
- Wsparcie we współpracy startupów w zakresie wdrażania technologii
w strukturach dużych / średnich przedsiębiorstw.

3) Doradztwo projektowe / produktowe dla startupów, w tym:
- Przygotowywanie dokumentacji projektowej;

4) Doradztwo w zakresie finansowania VC:
- Pozyskiwanie finansowania VC;
- Obsługa transakcyjna;
- Tworzenie prezentacji inwestorskiej;
- Umowa inwestycyjna, teaser inwestycyjny, termsheet.

Dokładny zakres usługi doradczej, czas trwania oraz częstotliwość spotkań określony będzie w Indywidualnym Programie Akceleracji stworzonym w oparciu o indywidualną analizę potrzeb doradczych startupu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu, czasu trwania oraz częstotliwości spotkań ze startupami, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem startupu na doradztwo.

Dopuszcza się możliwość świadczenia usługi w formie zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. wideo-rozmowa), po uprzednim uzyskaniu na to zgody przez Zamawiającego.

Zadania w Projekcie:
1) Realizacja doradztwa dla startupów w okresie akceleracji (trwającej średnio od 3 do 6 miesięcy) w oparciu o Indywidualny Program Akceleracji. Maksymalna wartość całego pakietu usług akceleracyjnych dla 1 startupu to 50 000 zł, przy czym zakłada się, że pakiet usług akceleracyjnych dla 1 startupu może być świadczony przez nie więcej, niż 14 doradców.
2) Prowadzenie dokumentacji doradztwa zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego.
3) Sporządzanie comiesięcznego protokołu odbioru wykonania zadań w Projekcie wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

Harmonogram doradztwa będzie przekazany Wykonawcy najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia doradztwa.

Kod CPV

79400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje realizację usług doradczych od kwietnia 2020 do czerwca 2021. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu świadczenia usług doradczych wskazanego w niniejszym punkcie, o czym poinformuje Wykonawcę z minimum 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia lub zakończenia doradztwa.

Sposób realizacji - sukcesywnie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert uprawnieni są wyłącznie Oferenci spełniający łącznie wszystkie poniższe kryteria dostępu, które oceniane będą metodą „zero-jedynkową” (spełnia/nie spełnia). Niespełnienie chociażby 1 (jednego) kryterium dostępu skutkuje odrzuceniem Oferty.

KRYTERIA DOSTĘPU
W ocenie ofert (kryteria dostępu) brani będą Oferenci, którzy:
1) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami dokonującymi w imieniu Zamawiającego wyboru oferty Oferenta, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg
nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą program operacyjnym;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, lub pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Nie są podmiotem postępowania o upadłość, ani nie są w stanie upadłości, nie otwarto w stosunku do nich likwidacji.
6) Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne.
7) Nie zostali jako osoba fizyczna skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
8) Nikt inny z członków władz podmiotu nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
9) Nie została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną.
10) Złożą ofertę w formie drukowanej (lub elektronicznej) pod rygorem nieważności w języku polskim.
11) Złożą ofertę posiadającą datę sporządzenia.
12) Złożą ofertę kompletną i zgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego nr PP/SU/02/03/2020.
13) Złożą ofertę podpisaną przez osoby upoważnione do jej złożenia w sposób czytelny.
14) Złożą ofertę z ponumerowanymi wszystkimi stronami (wraz z załącznikami).
15) Złożą ofertę podpisaną lub parafowane na wszystkich stronach (wraz z załącznikami).
16) Złożą ofertę w zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego lub w wersji elektronicznej i prześlą pod wskazany adres e-mail w wyznaczonym terminie.
17) Złożą ofertę cenową na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 (Formularz oferty) do niniejszego Zapytania ofertowego nr PP/SU/02/03/2020.
18) Złożą oświadczenia (dotyczące kryteriów dostępu od 1 do 9) na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego nr PP/SU/02/03/2020 (dotyczy wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia).
19) Złożą Wykaz przeprowadzonych usług doradczych na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego nr PP/SU/02/03/2020 (dla wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia) uzupełniając wszystkie wymagane pola.
20) Załączą do oferty CV doradcy (wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia).
21) Załączą do oferty kopię (lub skan) dokumentu potwierdzającego ukończenie przez doradcę wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia);

lub

załączą do oferty kopię (lub skan) dokumentu potwierdzającego wpis doradcy na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub kopię (lub skan) dokumentu potwierdzającego wpis na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką (wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia).

Wiedza i doświadczenie

KRYTERIA MERYTORYCZNE
Do oceny w zakresie spełniania kryteriów merytorycznych będą dopuszczone tylko oferty złożone przez Oferentów, którzy spełnili łącznie wszystkie ww. kryteria dostępu.

W ocenie ofert (kryteria merytoryczne) brani będą Oferenci, którzy posiadają doświadczenie w realizacji usług doradczych (rozumianą jako 60 minutową, indywidualną sesję doradczą dla 1 startupu) wyświadczonych dla startupów w okresie ostatnich 36 miesięcy łącznie z zakresów:
1) Doradztwo biznesowe, w tym m. in:
- Ocena potencjału rynkowego i komercjalizacyjnego produktu;
- Ocena poziomu innowacyjności pomysłu;
- Ocena poziomu technologicznego innowacji (w tym aspekty prawne / regulacyjne);
- Ocena wpływu rozwijanego pomysłu na środowisko;
- Wsparcie w zakresie zapewnienia ochrony IP;
- Wsparcie w zakresie określenia perspektywy rozwoju przedsięwzięcia;
- Wsparcie w zakresie zasad komercjalizacji.
2) Doradztwo technologiczne, w tym m. in:
- Wsparcie we współpracy startupów w zakresie wdrażania technologii
w strukturach dużych / średnich przedsiębiorstw.
3) Doradztwo projektowe / produktowe dla startupów, w tym:
- Przygotowywanie dokumentacji projektowej;
4) Doradztwo w zakresie finansowania VC:
- Pozyskiwanie finansowania VC;
- Obsługa transakcyjna;
- Tworzenie prezentacji inwestorskiej;
- Umowa inwestycyjna, teaser inwestycyjny, termsheet.

Spełnianie kryterium będzie weryfikowane na podstawie:
- złożonego CV (wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia);
- wykazu przeprowadzonych usług doradczych zgodnie z Załącznikiem nr 3 (wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia);
- kopii (lub skanu) dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub kopii (lub skanu) dokumentu potwierdzającego wpis doradcy na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub kopię (lub skan) dokumentu potwierdzającego wpis na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką (wszystkich doradców przedstawionych do realizacji zamówienia).

Oferent w ramach realizacji niniejszego zmówienia ma prawo świadczyć usługę samodzielnie we własnym imieniu, lub zaangażować zespół doradców spełniających kryteria dotyczące doświadczenia zawodowego. Maksymalna liczebność zespołu zgłoszonego do realizacji przez jednego Oferenta to 2 (dwóch) doradców.

Dodatkowe warunki

1) Niniejsze Zapytanie ofertowe nr PP/SU/02/03/2020 nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2) Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny; unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny; nie dokonywać wyboru żadnej ze złożonych ofert, zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego nr PP/SU/02/03/2020, które staną się jego integralną częścią; przedłużyć termin składania ofert. Oferentom nie przysługuje w związku z tym możliwość składania protestów i odwołań.
4) Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie zgodnie z budżetem Projektu. O konkretnym terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony.
5) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7) Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy określi umowa zawarta w formie pisemnej z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym nr PP/SU/02/03/2020 oraz ofercie Wykonawcy.
8) Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za usługi następowała będzie na podstawie poprawnie wystawionej faktury bądź rachunku wystawionego przez Wykonawcę oraz na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu wykonania usługi lub protokołu częściowego wykonania usługi.
9) Zamawiający nie pokrywa kosztów podróży służbowych Wykonawcy związanych z realizacją usługi.
10) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty, upusty i rabaty związane z realizacją niniejszego Zamówienia, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
11) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego nr PP/SU/02/03/2020. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano Zapytanie ofertowe oraz umieszcza na stronie Bazy Konkurencyjności. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
12) Wyniki postępowania umieszczone zostaną w Bazie konkurencyjności oraz przesłane drogą mailową do wszystkich Oferentów nie później niż do dn. 09.04.2020 r. do godziny 17.00.
13) Wykonawca nie dopuszcza możliwości uzupełnienia uchybień formalnych złożonych ofert. Oferty niekompletne lub złożone w sposób niezgodny z treścią niniejszego zapytania ofertowego nr PP/SU/02/03/2020 podlegają odrzuceniu.
14) Składając ofertę, Oferent przyjmuje do wiadomości, że wycofanie oferty i odstąpienie od podpisania umowy może stanowić podstawę do odszkodowania z tytułu opóźnienia w realizacji projektu powstałego wskutek działania Wykonawcy.
15) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16) Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione za Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
18) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
19) Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia składać można drogą mailową na adres: kontakt@polskaprzedsiebiorcza.pl. Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedzi na przesłane na ww. adres e-mail pytania w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Zapytania.

Warunki zmiany umowy

1) Strony w umowie mogą określić warunki i tryb wypowiedzenia tej umowy.
2) Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji Umowy w części lub w całości bez ponoszenia odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenia Oferenta;
Załącznik nr 3 – Wykaz przeprowadzonych usług doradczych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria.

Kryterium i waga w ocenie ofert:
1) Cena 1h doradczej netto - 70% (maksymalnie 70 punktów)
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia - 30% (maksymalnie 30 punktów).

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
1) Punkty za kryterium „Cena 1h doradczej netto” zostaną obliczone według następującego wzoru:

(Cena 1h doradczej netto najtańszej / Cena 1h doradczej netto oferty badanej) x 70 pkt (waga 70%) = liczba punktów

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1.

Cenę netto za wykonanie Zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr PP/SU/02/03/2020. Zamawiający nie pokrywa kosztów noclegu, transportu ani wyżywienia doradców.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.

2) Punkty za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia” zostaną przyznane w skali punktowej od 10 do 30 (waga 30%), w następujący sposób:

Oferent wykaże, że posiada doświadczenie (lub dysponuje zespołem posiadającym wymagane doświadczenie) w realizacji usług doradczych dla:
- mniej niż 15 startupów – 0 pkt (waga 0%);
- od 15 do 25 startupów- 10 pkt (waga 10%);
- od 26 do 40 startupów – 20 pkt (waga 20%);
- więcej niż 41 startupów – 30 pkt (waga 30%).

W przypadku Oferentów, którzy wykażą więcej niż 1 doradcę ocena w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia” przyznawana będzie dla każdego doradcy osobno, a następnie będzie uwzględniała średnią arytmetyczną liczby przeprowadzonego doradztwa wszystkich wykazanych doradców. Końcowy wynik (średnia arytmetyczna) powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. Usługi doradcze wyświadczone przez doradców wskazane w Załączniku nr 3 nie podlegają sumowaniu.

Ocenie w ww. kryterium będzie podlegać doświadczenie Oferenta (lub osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia), w prowadzeniu indywidualnego doradztwa dla startupów z zakresu określonego w punkcie „Wiedza i doświadczenie” jako Kryteria merytoryczne.

Przez usługę doradczą wykazywaną przez doradców w załączniki nr 3 jako spełniania kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia” rozumie się co najmniej 1 godzinną (60 minut) sesję indywidualną, tzw. 1 na 1.

Za sesje indywidualne nie będą uznawane grupowe sesje, w ramach których Wykonawca udzielał indywidualnego feedbacku poszczególnym zespołom.

Oferenci, którzy otrzymają najwyższą ocenę (liczbę punktów) w obu kryteriach łącznie, tj. „Cena 1h doradczej netto” oraz „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia” zostaną wybrani do zrealizowania usługi.

Zamawiający ma prawo podpisać umowę z 1 (jednym) Wykonawcą, który zapewni nie więcej, niż 2 (dwóch) doradców.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do podpisania umowy.

W przypadku, gdy kilku Oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów – łącznie, decyduje liczba punktów za kryterium nr 1.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA POLSKA PRZEDSIĘBIORCZA

Adres

al. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1/Klatka 4

03-901 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

505923723

NIP

7010153878

Tytuł projektu

Program akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale odbiorców technologii.

Numer projektu

POIR.02.05.00-00-0010/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Responsible Business Consulting, ul. Jagienki 5/7 m. 18, 92-439 Łódź, oferta z dnia 09.04.2020 na kwotę 115 zł netto/1 h doradczą.
Liczba wyświetleń: 258