Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wraz z dostawą nowego sprzętu badawczego (Pistolet do malowania proszkowego wraz z pompą i zbiornikiem, Demagnetyzer do narzędzi, Multimetr cyfrowy stacjonarny oraz Suwmiarka elektroniczna ) (01/04/2020/MED)

Data publikacji: 01.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1241259

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 625@mcd.com.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 09.04.2020 o godzinie 08.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

625@mcd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Iwanek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa następującego nowego sprzętu badawczego (Pistolet do malowania proszkowego wraz z pompą i zbiornikiem, Demagnetyzer do narzędzi, Multimetr cyfrowy stacjonarny oraz Suwmiarka elektroniczna ), który będzie wykorzystywany w ramach projektu pn. „Opracowanie nowej generacji innowacyjnych lamp operacyjnych stanowiących kolejny krok dla rozwoju branży medycznej”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: żywiecki Miejscowość: Żywiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa następującego nowego sprzętu badawczego (Pistolet do malowania proszkowego wraz z pompą i zbiornikiem, Demagnetyzer do narzędzi, Multimetr cyfrowy stacjonarny oraz Suwmiarka elektroniczna ) do siedziby Zamawiającego: ul. Lelewela 26, 34-300 Żywiec. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie nowej generacji innowacyjnych lamp operacyjnych stanowiących kolejny krok dla rozwoju branży medycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą następującego nowego sprzętu badawczego:
1) Pistolet do malowania proszkowego wraz z pompą i zbiornikiem (1 szt.) o minimalnych parametrach technicznych:
­- moc eksploatacyjna: 12 kg/h
­- eksploatacyjne ciśnienie powietrza: 0,5 - 3 bar
­- eksploatacyjne zużycie sprężonego powietrza: 100 l/min
­- maksymalne ciśnienie: 6 bar
­- długość węża: 3 m
­- zbiornik fluidyzacyjny: 10 l
2) Demagnetyzer do narzędzi (1 szt.) o minimalnych parametrach technicznych:
­- moc: 330 VA
­- minimalna długość: 200 mm
­- minimalna szerokość: 150 mm
­- minimalna wysokość: 60 mm
­- napięcie zasilające: 110-220 V AC
3) Multimetr cyfrowy stacjonarny (1 szt.) o minimalnych parametrach technicznych:
­- pomiary wartości skutecznej napięcia i prądu: TAK
­- pomiary częstotliwości, pojemności, rezystancji, ciągłości i diod: TAK
­- wbudowany głośnik: TAK
­- dokładność pomiaru napięcia DC: mniejsza lub równa 0,02%
­- funkcja pomiaru temperatury przy pomocy termopary: typ K
­- zakres pomiaru napięcia DC: większy lub równy 1000 V
­- pomiar True RMS: TAK
4) Suwmiarka elektroniczna (3 szt.) o minimalnych parametrach technicznych:
­- okrągły głębokościomierz: TAK
­- długość pomiaru: 150 mm
­- minimalna dokładność: 0,02 mm
­- średnica głębokościomierza: 1,9 mm
­- wyświetlacz LCD: TAK
­- minimalna wysokość znaków: 9 mm
­- rozdzielczość: 0,01 mm

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

POZOSTAŁE KODY CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
31682210-5 (aparatura i sprzęt sterujący)
31700000-3 (urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne)
42652000-1 (ręczne narzędzia elektromechaniczne)
38300000-8 (przyrządy do pomiaru)
42924310-5 (pistolety natryskowe)

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 625@mcd.com.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 09.04.2020 o godzinie 08.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być ważna minimum 21 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Możliwość składania ofert częściowych dotyczy całości punktu 1, 2, 3 lub 4 określonych w przedmiocie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które złożyły oferty oraz umieści odpowiednią informację na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia tj. niespełniających wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem danego Oferenta z udziału w niniejszym postępowaniu.
8. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w niniejszej Ustawie.
9. Rozwiązania równoważne:
a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazw konkretnych producentów, rozwiązań technicznych lub technologii ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu / oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta;
b) Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego;
c) Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, A TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO (STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU), TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST WIĄŻĄCA.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod warunkiem, że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
a) terminy i warunki realizacji zamówienia;
b) terminy dostawy przedmiotu zamówienia (Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do dostarczonego przedmiotu zamówienia, w szczególności do jego parametrów technicznych i użytkowych);
c) terminy i warunki płatności;
d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) inne okoliczności losowe.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna spełniać następujące warunki:
a) językiem sporządzenia oferty musi być język polski i musi mieć formę pisemną.
b) musi być kompletna – prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1
c) wszystkie składane dokumenty winne być na ostatniej stronie opieczętowane pieczęcią Oferenta, podpisane przez osobę / osoby upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
e) złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia ofert nie spełniających wszystkich powyższych warunków.

Zamówienia uzupełniające

NIE DOTYCZY

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz oferty, które spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

1) Cena – cena netto w polskich złotych (waga kryterium: 0,9)
Punkty w kryterium Cena będą przyznawane według następującego wzoru:
Najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert / Cena oferty ocenianej x Waga kryterium x 100 pkt.
Maksymalna liczba punktów przyznanych za kryterium „cena” wynosi 90 punktów.
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN na podstawie średniego kursu NBP z dnia podpisania protokołu wyboru.

2) Gwarancja – gwarancja liczona w miesiącach (waga kryterium: 0,1)
Punkty w kryterium Gwarancja będą przyznawane według następującego wzoru:
Okres gwarancji z oferty ocenianej / Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich złożonych ofert x Waga kryterium x 100 pkt.
Maksymalna liczba punktów przyznanych za kryterium „Gwarancja” wynosi 10 punktów.
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru/dostawy

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość punktów. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową.

W przypadku wpłynięcia ofert częściowych, Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert pod względem przyjętych kryteriów w podziale na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia (zgodnie z punktem IX ppkt. 3).

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. W przypadku zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (na której zapytanie ofertowe zostało umieszczone).

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
­- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
­- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
­- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
­- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Lelewela 26

34-300 Żywiec

śląskie , żywiecki

Numer telefonu

(33) 860 14 00

Fax

(33) 476 12 83

NIP

5532087091

Tytuł projektu

Opracowanie nowej generacji innowacyjnych lamp operacyjnych stanowiących kolejny krok dla rozwoju branży medycznej

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-008H/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) Pistolet do malowania proszkowego wraz z pompą i zbiornikiem (1 szt.):
Tangra Dariusz Pakuła
ul. Karpia 10-12
61-619 Poznań
Data wpływu: 03.04.2020
Cena: 5 383,03 PLN

2) Demagnetyzer do narzędzi (1 szt.):
ZSTEFAN Zdzisław Stefanowicz
ul. Żyzna 3
15-161 Białystok
Data wpływu: 08.04.2020
Cena: 1 190,00 PLN

3) Multimetr cyfrowy stacjonarny (1 szt.):
MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J.Krauthofera 36
60-203 Poznań
Data wpływu: 06.04.2020
Cena: 1 750,00 PLN

4) Suwmiarka elektroniczna (3 szt.):
PHU FAKTOR Piotr Pachczyński
ul. Jagiellońska 26
64-800 Chodzież
Data wpływu: 03.04.2020
Cena: 999,00 PLN
Liczba wyświetleń: 121