Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 wykonywanie zadań w charakterze Grafik

Data publikacji: 01.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1241233

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 09.04.2020 roku, w formie:
Oryginał oferty w siedzibie Wnioskodawcy (osobiście, pocztą, kurierem, itp.) na adres:
Cybernetic Technologies NETICTECH S.A.
ul. Świętego Jerzego 24/4 61-546 Poznań
lub
Mailowo (skan oryginału) na adres malgorzata.pielka@netictech.com

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

2. Ofertę należy sporządzić na Załączniku nr 1 – Formularz ofert oraz Załączniku nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca w ramach niniejszego zapytania może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca może przedstawić maksymalnie 1 (jedną) osobę oddelegowaną bezpośrednio do realizacji zamówienia.

3. W przypadku błędów lub omyłek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnień lub korekt z zachowanym min. 2-dniowym terminem na dostarczenie uzupełnień.

4. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

5. Zamówienie odbywa się w trybie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

6. Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

malgorzata.pielka@netictech.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Pielka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 799 075 044

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań w charakterze Grafik w projekcie pn. „Wirtualni towarzysze i przeciwnicy w grach kooperacyjno - surwiwalowych w oparciu o analizę procesową i rozwój AI” w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Cybernetic Technologies NETICTECH S.A. ul. Świętego Jerzego 24/4 61-546 Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy zadań w charakterze Grafik w projekcie pn. „Wirtualni towarzysze i przeciwnicy w grach kooperacyjno - surwiwalowych w oparciu o analizę procesową i rozwój AI” w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań w charakterze Grafik w zakresie:
 realizacja modeli dla makiet niskiej i większej szczegółowości
 projekt i realizacja modeli (i ich animacji) postaci oraz środowiska ożywionego i nieożywionego
 opracowanie efektów graficznych i tekstur
 opracowywanie oświetlenia modeli

2. Planowane zaangażowanie na rzecz projektu wynosi:
Maksymalne zaangażowanie na rzecz projektu do wykonywania powyższego zlecenia nie może przekroczyć 1016 godzin.

3. Miejscem odbioru realizacji prac będzie: Cybernetic Technologies NETICTECH S.A., ul. Świętego Jerzego 24/4, 61-546 Poznań. Rozliczanie wykonania usługi będzie odbywać się miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej protokołem odbioru.

Kod CPV

79822500-7

Nazwa kodu CPV

Usługi projektów graficznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: od 11.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią następujące wymagania wstępne:
1) osoba wyznaczona do realizacji zamówienia wykaże min. 2 lata doświadczenia w realizacji prac w charakterze grafika 3d w branży gier
2) osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada minimum 2 lata doświadczenia w tworzeniu animacji modeli 3d
3) osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada znajomość procesu technologicznego i designerskiego dotyczącego tworzenia gier podpartego minimum 2 rokiem doświadczenia
Spełnienie warunków, o których mowa w wymaganiach wstępnych, odbędzie się na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 – Formularz Ofert, poprzez adnotację spełniono / nie spełniono na zasadzie zero-jedynkowej. Niespełnienie warunków powoduje odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Wykonawca ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.

Dodatkowo, o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, których osoby wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia poprawnie przejdą test kwalifikacyjny, w którym zostanie potwierdzona wiedza z zakresu:
1. Doświadczenie zawodowe w tworzeniu modeli 3d, układania scen 3d i animacji modeli 3d
2. Doświadczenie zawodowe w tworzeniu gier
3. Bardzo dobra znajomość narzędzia Blender
4. Zaawansowana znajomość narzędzi: Adobe Photoshop, Zbrush i Substane Painter
5. Znajomość silnika Unity 3D
6. Dobra znajomość technik optymalizacji obiektów 3D i 2D dla gier w silniku Unity3D
7. Umiejętność animowania modeli w Blenderze i silniku Unity3D
8. Umiejętność riggowania postaci w sposób zgodny ze standardami przyjętymi w silniku Unity 3D
9. Znajomość korzystania z systemów kontroli wersji (Git)
10. Znajomość metodyki Scrum
11. Znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu pozwalającym na czytanie i pisanie dokumentacji technicznej
12. Znajomość branży gier w zakresie gier z gatunku: coop / survival

Zamawiający ustala, że na test kwalifikacyjny zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, którzy w terminie złożą ofertę oraz którzy spełnią określone wyżej wymagania wstępne. Test odbędzie się w terminie, miejscu i formie wyznaczonym przez Zamawiającego. Test jest oceniany w trybie zero-jedynkowym (zdany / niezdany). Wyniki testów będą dostępne dla Wykonawców na żądanie. Test będzie identyczny dla wszystkich Wykonawców. O wynikach testów Wykonawcy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu publikacji wyników z zapytania ofertowego. Każdy test będzie stanowił załącznik do sporządzonego protokołu z wyboru Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a) akceptują treść niniejszego zapytania ofertowego bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uznawane za akceptację treści zapytania ofertowego
b) złoża kompletną i prawidłowo wypełniona ofertę
c) spełnią wszystkie warunki dostępowe określone w punkcie „Warunki udziału w postepowaniu”.
2. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
5. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Wykonanie opisanych zadań nastąpi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem Wykonawcy. Wraz z realizacją zamówienia nastąpi przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do utworów, które powstaną w związku z realizowanymi zadaniami na wszystkich polach istniejących polach eksploatacji, tak w zakresie utworów będących programami komputerowymi, jak i niebędącymi programami komputerowymi, a także upoważni Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do tych utworów. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz upoważnienie do wykonywania autorskich prawa osobistych zawarte jest w wynagrodzeniu.
7. Zmiana osoby bezpośrednio oddelegowanej przez Wykonawcę do wykonania zamówienia nie może się odbyć bez zgody Zamawiającego, w formie aneksu do umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzenia zmian na etapie podpisywania i realizacji umowy z Wykonawcą w zakresie:
a) terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz terminu realizacji umowy, w przypadku kiedy taka zmiana będzie korzystna dla realizacji celów projektu i Zleceniodawca otrzyma akceptację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do wprowadzenia takich zmian lub w przypadku wystąpienia siły wyższej, której Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania ofertowego,
b) możliwości udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w szczególnych przypadkach, które nie mogły zostać przewidziane na etapie przygotowania zapytania ofertowego, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu i wynikających z bieżącej realizacji projektu, w szczególności wynikające z przedłużenia terminu realizacji projektu, po uzyskaniu zgody przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
c) zmiany harmonogramu prac z Wykonawcą, polegających na zmianie proporcji czasu realizacji poszczególnych etapów, w tym zmianie zaangażowania czasowego,
d) wprowadzania przez NCBR zmian do projektu związanych z zakresem merytoryczno-finansowym zadań opisanych w niniejszym zamówieniu,
e) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
f) zmiany osoby bezpośrednio oddelegowanej do wykonania zamówienia, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego i wyłącznie w przypadku kiedy nowo wskazana osoba spełni wymagania warunku udziału w postępowaniu stawiane w niniejszym ogłoszeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofert
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenie wybranemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w przypadku kiedy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w przypadku kiedy staną się niezbędne oraz spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
2) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego schematu. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 100 punktów
3) Kryterium (K1) – Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usług przez Wykonawcę – oznacza to cenę brutto* za 1 godzinę (60 minut) świadczenia usług przez Wykonawcę wyrażona w PLN – maksymalnie do uzyskania 100 punktów
*Cena brutto oznacza w przypadku Wykonawcy wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę świadczenia usług przez Wykonawcę uwzględniającą obowiązkowe należności publicznoprawne.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór:

Najniższa Cena brutto (spośród złożonych ofert)
K1 = ----------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena brutto rozpatrywanej oferty

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą ilość punktów.
5) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6) W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama ilość punktów, Zleceniodawca wezwie Wykonawców do negocjacji ofert.
7) Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.
8) Wyniki z przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane na stronie, na której widnieje niniejsze zapytanie.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

61-894 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

691860171

NIP

7831717833

Tytuł projektu

Wirtualni towarzysze i przeciwnicy w grach kooperacyjno - surwiwalowych w oparciu o analizę procesową i rozwój AI

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0038/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Cocomo Antoni Janicki
Liczba wyświetleń: 117