Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu.

Data publikacji: 01.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1241225

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz dostarczeniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami do siedziby Zamawiającego
Edotur Sp. z o.o., ul. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin
w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty.
Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
„Oferta w postępowaniu na realizację szkoleń w projekcie „Outplacement – szansą na zatrudnienie”.
Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Oferta musi być złożona do dnia 09.04.2020r. do godziny 23.59.59. Decyduje godzina wpływu oferty.
W formie pisemnej oferty można złożyć w godzinach pracy biura od 8.00 do 16.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Mańko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501-100-526

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych:
1. Szkolenie zawodowe „Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej ciepła nie większej niż 600 kW” – 7 grup szkoleniowych, śr. 10 osobowych, łącznie 70 osób.
2. Zapewnienie kadry trenerskiej, spełniającej warunki Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu – 7 grup szkoleniowych, śr. 10 osobowych, łącznie 70 osób.
3. Szkolenie zawodowe Kucharz – 2 grupy szkoleniowe, śr. 10 osobowe, łącznie 20 osób.
4. Szkolenie zawodowe Piekarz – 1 grupa szkoleniowa, śr. 10 osobowa, łącznie 10 osób.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści w Części Opisowej Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego w Części opisowej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EDOTUR SP. Z O.O.

Adres

Wieniawska 6/25

20-071 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

501100526

NIP

7123213487

Tytuł projektu

Outplacement - szansą na zatrudnienie

Numer projektu

RPLU.10.04.00-06-0017/18-00
Liczba wyświetleń: 228