Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór Wykonawców usług doradczych w projekcie.

Data publikacji: 01.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1241222

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz dostarczeniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części
ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami do siedziby Zamawiającego (ul. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty. W formie pisemnej oferty można złożyć w godzinach pracy biura od 8.00 do 16.00. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na realizację usług doradczych w projekcie „Outplacement – szansą na zatrudnienie”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Oferta musi być złożona do dnia 9.04.2020r. do godziny 23.59.59. Decyduje godzina wpływu oferty. W formie pisemnej oferty można złożyć w godzinach pracy biura od 8.00 do 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@edotur.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Mańko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501-100-526

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usług doradczych:
- doradztwa zawodowego na rzecz łącznie 100 osób (łącznie 400 godzin);
- poradnictwa psychologicznego na rzecz łącznie 100 osób (łącznie 400 godzin);
- pośrednictwa pracy na rzecz łącznie 100 osób (łącznie 400 godzin);

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w części opisowej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EDOTUR SP. Z O.O.

Adres

Wieniawska 6/25

20-071 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

501100526

NIP

7123213487

Tytuł projektu

Outplacement - szansą na zatrudnienie

Numer projektu

RPLU.10.04.00-06-0017/18-00

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja "ECO", ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin
oferta z dnia 2.04.2020
cena: I Część 79,00 zł / godzina, II Część 79,00 zł / godzina, III Część 79,00 zł / godzina
Liczba wyświetleń: 243