Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup termoplastycznego tworzywa polimerowego w postaci kopolimeru randomicznego do wtrysku, który zawiera środek nukleujący oraz antystatyk, o właściwościach określonych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Data publikacji: 02.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1241175

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1241175 z dnia 02.04.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: zapytania@hanplast.com.
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ponadto:
• każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem);
• oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
• w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym;
• oferta musi być sporządzona w języku polskim;
• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku gdy:
• oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadcze,
• przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
• oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
• treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
• oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 9 kwietnia 2020 r.,
• oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:
• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania@hanplast.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Płotka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512161962

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup termoplastycznego tworzywa polimerowego w postaci kopolimeru randomicznego do wtrysku, który zawiera środek nukleujący oraz antystatyk, o właściwościach określonych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup termoplastycznego tworzywa polimerowego w postaci kopolimeru randomicznego do wtrysku, który zawiera środek nukleujący oraz antystatyk, o właściwościach określonych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup termoplastycznego tworzywa polimerowego w postaci kopolimeru randomicznego do wtrysku, który zawiera środek nukleujący oraz antystatyk, o właściwościach określonych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

19732000-6

Nazwa kodu CPV

Polipropylen

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 27.04.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:
• zatrudniają zespół posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia;
• posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia;
• posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Wiedza i doświadczenie

Jw.

Potencjał techniczny

Jw.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jw.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jw.

Dodatkowe warunki

Jw.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
• zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Powłoki barierowe i hydrofobowe do zastosowania w formach wtryskowych” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0541/19 z dnia 29 października 2019 r. realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.
Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Hanplast Sp. z o.o. osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i/lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HANPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Władysława Paciorkiewicza 3

85-862 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

512 161 954

NIP

5541000095

Tytuł projektu

Powłoki barierowe i hydrofobowe do zastosowania w formach wtryskowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0541/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 118