Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup drobnych elementów elektronicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym” Nr sprawy: 7/2020/BK/AutoInvent

Data publikacji: 31.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1241005

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty w formie skanu przygotowanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: zapytaniaofertowe@jswinnowacje.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2020 do godziny 9:00.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
3. Przesłanie oferty na inny niż podany powyżej adres e-mail Zamawiającego może być przyczyną otwarcia wiadomości przed upływem terminu otwarcia ofert, co spowoduje, że oferta taka nie będzie traktowana jako złożona w ramach niniejszego postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytaniaofertowe@jswinnowacje.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Sobieraj

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych elementów elektronicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup drobnych elementów elektronicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych elementów elektronicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr sprawy: 7/2020/BK/AutoInvent
Szczegółowy wykaz pozycji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – „Wykaz drobnych elementów elektronicznych i materiałów zużywalnych”.

Kod CPV

31711500-8

Nazwa kodu CPV

Części podzespołów elektronicznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania Zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę stanowią:
1) wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
2) wypełniony i podpisany „Wykaz drobnych elementów elektronicznych i materiałów zużywalnych” - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
3) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium – cena,
a) waga kryterium 100%.
b) oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:
C min
Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 100 x 100%,
C i
gdzie:
C min – oferta z najniższą ceną
C i – cena ocenianej oferty
2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
3. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający odrzuci ofertę gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zawiera błędy w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów oraz gdy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdz. III ust. 2 Zapytania ofertowego
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku gdy Wykonawca będzie z Zamawiającym powiązany osobowo lub kapitałowo.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w pkt. VII Formularza ofertowego.
W przypadku nie złożenia w/w oświadczenia Wykonawca będzie podlegać wykluczeniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, ma zostać wykazane przez każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JSW INNOWACJE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Ignacego Paderewskiego 41

40-282 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

(32) 357 09 85

NIP

9541026027

Tytuł projektu

System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0231/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 90