Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD, usługę pośrednictwa pracy oraz usługę coachingu w ramach projektu pt. „PERSPEKTYWA SUKCESU” nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Data publikacji: 30.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1240952

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2020 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, na adres:
STOWARZYSZENIE- EDUKACJA, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Biuro projektu: 44-341 Gołkowice, ul. Celna 51 (I piętro)
z dopiskiem na kopercie:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-0257/19 „PERSPEKTYWA SUKCESU”
2. Z uwagi na godziny pracy Biura Projektu, w przypadku wysyłki kurierskiej lub osobistego składania, ofertę należy składać w godzinach od 8:00 do 14:00.
3. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina jej wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Zimny

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501218296

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi:
Część 1: Usługa doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD w wymiarze 500 godzin
Część 2: Usługa pośrednictwa pracy w wymiarze 600 godzin
Część 3: Usługa coachingu w wymiarze 400 godzin
w ramach projektu pt. „PERSPEKTYWA SUKCESU”.

Charakterystyka uczestników projektu.
Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej;
- kobiety;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach;
b) pozostałe grupy tj.:
- reemigranci ( w tym repatrianci);
- imigranci;
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
- osoby ubogie pracujące;
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia;
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługę doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD, usługę pośrednictwa pracy oraz usługę coachingu w ramach projektu pt. „PERSPEKTYWA SUKCESU” nr RPSL.07.01.03-24-0257/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Przedmiot zamówienia

Pełny opis przedmiotu zamówienia jest załączony do niniejszego ogłoszenia (wersja pdf pełnej wersji zapytania ofertowego).

Kod CPV

79611000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi poszukiwania pracy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85312320-8 Usługi doradztwa
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usług.
04.2020 r. – 12.2021 r.
Przedmiot zamówienia realizowany w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Dokładny termin realizacji poszczególnych spotkań z uczestnikami uzgadniany będzie po ustaleniu terminów dogodnych dla Uczestników biorących udział w projekcie.
Ze względu na dużą intensywność spotkań indywidualnych oraz szkoleń realizowanych w ramach projektu Wykonawca może zostać powiadomiony o konieczności zorganizowania usługi, na którą złożył ofertę do 2 dni przed terminem rozpoczęcia usługi.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość:
• odwołania danego spotkania w ramach usługi, na którą Wykonawca złożył ofertę i/lub
• przesunięcia okresu realizacji zamówienia.
Spotkania będą się odbywały w tygodniu w dni robocze w godzinach rannych lub popołudniowych i/lub w weekend (sobota i niedziela) – w zależności od potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Miejsce realizacji usług.
Przedmiot zamówienia, ze względu na grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, realizowany będzie na obszarze całego województwa śląskiego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce realizacji usług uzależnione będzie od terenu województwa śląskiego, z którego pochodzić będą uczestnicy kierowani na spotkanie z doradcą zawodowym / pośrednikiem pracy/ coachem w ramach projektu.
Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji projektu przewiduje się realizację wsparć objętych niniejszym zapytaniem na obszarze różnych części województwa śląskiego jednocześnie – tzn. może wystąpić sytuacja, w której w tym samym dniu i w tym samym zakresie godzinowym wystąpi konieczność zorganizowania spotkań z doradcą zawodowym / pośrednikiem pracy/ coachem na różnych krańcach województwa śląskiego.
Za wynajem sal na spotkania z doradcą zawodowym / pośrednikiem pracy/ coachem odpowiada Zamawiający.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dokładne kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji opisane są w załączonym zapytaniu ofertowym w wersji pdf.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"STOWARZYSZENIE - EDUKACJA, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"

Adres

al. Armii Krajowej 316

43-309 Bielsko-Biała

śląskie , Bielsko-Biała

Numer telefonu

600382150

NIP

6342596855

Tytuł projektu

Perspektywa sukcesu

Numer projektu

RPSL.07.01.03-24-0257/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Spośród wszystkich poprawnych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria oceny wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Konsorcjum firm:
Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski (Lider konsorcjum), ul. Zdrojowa 30A, 43-600 Jaworzno oraz Klaudia Krukowska- Sekunda Centrum Inspiracji, ul. 11 Listopada 217/68, 41-200 Sosnowiec
Data wpływu: 08.04.2020 r. godz. 12:00
CZĘŚĆ 1: 45 000,00 PLN (100 pkt)
CZĘŚĆ 2: 33 000,00 PLN (100 pkt)
CZĘŚĆ 3: 60 000,00 PLN (83,73 pkt)
Liczba wyświetleń: 203