Strona główna
Logo unii europejskiej

Badania inżynierskie i homologacyjne w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej kasownika z wbudowanym systemem poboru opłat marki: BEESSET na zgodność z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 10.05

Data publikacji: 30.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1240938

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 wraz z wymaganymi załącznikami.
2.Formularz ofertowy musi zostać kompletnie uzupełniony w zakresie wszystkich umieszczonych w nim pól.
3.Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta.
4.Oferta powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej: office@beesset.com lub dostarczona osobiście/ przekazana pocztą na adres siedziby Zamawiającego BEESSET Sp. z o.o., ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.
5. W przypadku ofert składanych mailowo, w tytule maila przekazującego ofertę należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 2/B/2020”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty.
6.Termin składania ofert (wpłynięcia ich do siedziby Zamawiającego upływa dnia 09.04.2020 r. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
7.Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela Oferenta zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Oferenta lub przez pełnomocnika w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty.
8.Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
9.Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Oferent nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
11.Oferent nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminów wykonania zamówienia i okresów gwarancji i rękojmi zawartych w ofercie.
12.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13.Oferent ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie adekwatnej informacji w ogłoszeniu umieszczonym na Bazie Konkurencyjności.
15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.
17.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie 1 lub zadanie 2 lub zadanie 1 i 2.
18. Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez Oferenta na język polski.
19. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania ofertowego ( z dopiskiem "pytanie"). Obowiązek Zamawiającego dotyczący udzielania wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienia do godziny 12:00 do dnia 06.04.2020 r.
20. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Baza Konkurencyjności.
22. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy lub odstąpienia Oferenta z wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie kierował zamówienie do Oferenta, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@beesset.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Wysocki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 450 985

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy który przeprowadzi i zrealizuje badania inżynierskie (Zadanie 1 - etap 2 projektu pn. Wykonanie prototypu) i badania homologacyjne (Zadanie 2 - etap 4 projektu pn. Ewaluacja i walidacja rozwiązania) w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej kasownika z wbudowanym systemem poboru opłat marki: BEESSET na zgodność z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 10.05.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest elementem realizowanej przez Zamawiającego umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0141/19-00 z dnia 17.09.2019 o dofinansowanie Projektu "Inteligentny kasownik - kompleksowe rozwiązanie w transporcie publicznym" WND-RPPD.01.02.01-20-0141/19 ramach programu: Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R
w przedsiębiorstwach, Typ 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy który przeprowadzi i zrealizuje badania inżynierskie (Zadanie 1 - etap 2 projektu pn. Wykonanie prototypu) i badania homologacyjne (Zadanie 2 - etap 4 projektu pn. Ewaluacja i walidacja rozwiązania) w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej kasownika z wbudowanym systemem poboru opłat marki: BEESSET na zgodność z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 10.05.

Przedmiot zamówienia

ZADANIE 1
Badania inżynierskie kompatybilności elektromagnetycznej kasownika z wbudowanym systemem poboru opłat marki: BEESSET na zgodność z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 10.05
1.1 Przedmiot badań stanowią 4 różne ukompletowania prototypu kasownika do poboru opłat w różnych typach i wariantach ukompletowania zbudowanego przez Zamawiającego w którym wyróżnić można: elektronikę wewnętrzną, mechanikę i obudowę.
1.2 Kubatura dostarczonej obudowy nie będzie większa niż: wysokość: 350 mm, szerokość: 170 mm, głębokość: 120 mm i składa się zawiasów, zamka, mocowania obudowy do uchwytu zewnętrznego, wewnętrznych układów elektronicznych PCB, wewnętrzny ogranicznik otwarcia. Materiał z którego została wykonana obudowa to poliwęglan.
1.3 Elektronika prototypowanego urządzenia w zależności o typu składa się z następujących elementów: Ekranu dotykowego TFT 7”, w zależności od ukompletowania: czytnika mifare lub zbliżeniowego terminala EMV czterech następujących producentów i typów: PAX IM700, Verifone UX410, Ingenico iUC160B, UIC680; diod RGB stanowiących element wyjścia, głośnik, płyta sterująca ekranem, drukarka igłowa (w zależności od typu) wraz z PCB nią sterującą a w zależności od typu także element mechanicznie uszkadzający bilet, płyta główna z wyprowadzonymi interfejsami (USB, RS232, Ethernet), peryferiami i złączami do połączenia zasilania, CPU i pamięć RAM, ekranu, głośnika, skaner kodów 2D (w zależności od typu).

ZADANIE 2
Badania homologacyjne w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej kasownika z wbudowanym systemem poboru opłat marki: BEESSET na zgodność z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 10.05
2.1 Przedmiot badań stanowią 4 różne wersje ukompletowania kasownika do poboru opłat w zbudowanego przez Zamawiającego w którym wyróżnić można: elektronikę wewnętrzną, mechanikę i obudowę.
2.2 Kubatura dostarczonej obudowy nie będzie większa niż: wysokość: 350 mm, szerokość: 170 mm, głębokość: 120 mm i składa się zawiasów, zamka, mocowania obudowy do uchwytu zewnętrznego, wewnętrznych układów elektronicznych PCB, wewnętrzny ogranicznik otwarcia. Materiał z którego została wykonana obudowa to poliwęglan.
2.3 Elektronika prototypowanego urządzenia w zależności o typu składa się z następujących elementów: Ekranu dotykowego TFT 7”, w zależności od ukompletowania: czytnika mifare lub zbliżeniowego terminala EMV czterech następujących producentów i typów: PAX IM700, Verifone UX410, Ingenico iUC160B, UIC680; diod RGB stanowiących element wyjścia, głośnik, płyta sterująca ekranem, drukarka igłowa (w zależności od typu) wraz z PCB nią sterującą a w zależności od typu także element mechanicznie uszkadzający bilet, płyta główna z wyprowadzonymi interfejsami (USB, RS232, Ethernet), peryferiami i złączami do połączenia zasilania, CPU i pamięć RAM, ekranu, głośnika, skaner kodów 2D (w zależności od typu).

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 2- OPZ.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

ZADANIE 1
1.1 W z związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego cechującego się dużą zmiennością którego efektem będzie badany przez Wykonawcę przedmiot, Zamawiający nie jest w stanie na etapie tworzenia niniejszego zapytania ofertowego precyzyjnie określić terminu rozpoczęcia badań zadania 1, stąd zdefiniowany został przedział dat w którym nastąpi mailowe zgłoszenie przez Zamawiającego gotowości do przeprowadzenia badań przez Wykonawcę.
1.2 Zamówienie ma zostać przyjęte do realizacji przez Wykonawcę na podstawie mailowego zgłoszenia Zamawiającego które nastąpi w okresie: 1.05.2020 – 30.06.2020.
1.3 Maksymalny czas na realizację wymaganych badań inżynierskich do 31.07.2020
1.4 Pomiędzy badaniami każdej z czterech wersji kasownika powinny być minimalnie 3 pełne dni robocze pozwalające w przypadku problemów związanych z niespełnianiem badań laboratoryjnych na modyfikację przez Zamawiającego elektroniki urządzenia w kolejnej wersji ukompletowania pod kątem wniosków z wcześniejszych serii badań laboratoryjnych.
1.5 Konkretne daty badań każdej z czterech wersji kasownika w oparciu o powyższe wytyczne i ostateczny termin zakończenia badań określi Wykonawca.

ZADANIE 2
2.1 W z związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego cechującego się dużą zmiennością którego efektem będzie badany przez Wykonawcę przedmiot, Zamawiający nie jest w stanie na etapie tworzenia niniejszego zapytania ofertowego precyzyjnie określić terminu rozpoczęcia badań zadania 2, stąd zdefiniowany został przedział dat w którym nastąpi mailowe zgłoszenie przez Zamawiającego gotowości do przeprowadzenia badań przez Wykonawcę.
2.2 Zamówienie ma zostać przyjęte do realizacji przez Wykonawcę na podstawie mailowego zgłoszenia Zamawiającego które nastąpi w okresie: 1.11.2020 – 31.01.2021.
2.3 Maksymalny czas na realizację wymaganych badań homologacyjnych do 28.02.2021
2.4 Pomiędzy badaniami każdej z czterech wersji kasownika powinny być minimalnie 3 pełne dni robocze pozwalające w przypadku problemów z homologacją na modyfikację przez Zamawiającego elektroniki urządzenia w kolejnej wersji ukompletowania pod kątem wniosków z wcześniejszych serii badań homologacyjnych.
2.5 Konkretne daty badań każdej z czterech wersji kasownika w oparciu o powyższe wytyczne i ostateczny termin zakończenia badań określi Wykonawca.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci oferujący usługi laboratoryjne, którzy udokumentują w możliwy do weryfikacji sposób posiadaną akredytację PCA https://www.pca.gov.pl/ i oferują badania zgodnie z wymaganiami Regulaminu 10.05 EKG ONZ. Weryfikacja spełnienia opisanego warunku nastąpi na podstawie dokumentów dołączonych przez Oferenta wraz z ofertą. Ocena będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty które znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Weryfikacja spełnienia warunków nastąpi na podstawie informacji zawartych w OŚWIADCZENIU
O NIEPOZOSTAWANIU W TRUDNIEJ SYTUACJI ORAZ O NIEZALEGANIU WOBEC ZUS I US, dostarczanego obowiązkowo z przez Oferenta stanowiącego załącznik nr 5. Ocena będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wezwie pisemnie lub e-mailem Oferenta, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy, której wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego określając miejsce i termin jej zawarcia.
2. Wybrany Oferent jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w wezwaniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii związanych z zawieraną umową.
3. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od jej podpisania, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących terminu wykonania zamówienia,
3. Zmiany, o których mowa w punkcie 2 mogą być dokonane w następujących przypadkach:
1) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu:
a. działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec;
b. zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamó-wienia nie było możliwe lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnianiu świadczenia (Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia);
c. z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
d. jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
4. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez Strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden
z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
6. Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
7. Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie.
8. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej Umowie nie może nastąpić później niż 3 dni kalendarzowe od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w Umowie.
9. Nie stanowi zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu między Stronami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W TRUDNIEJ SYTUACJI ORAZ O NIEZALEGANIU WOBEC ZUS I US

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wyłącznie oferty Oferentów spełniających ww. warunki dopuszczające udziału w postępowaniu zostaną ocenione wg kryteriów punktowych oceny ofert opisanych poniżej. Oferty, które nie spełnią warunków dopuszczających udziału w postępowaniu podlegają odrzuceniu.

1. Punktacja końcowa za realizację ZADANIA 1 – elementy punktacji

Punktacja końcowa za realizację zadania 1 (S1), obliczana jest na podstawie osiągniętej dla zadania 1 liczby punktów wyliczonych w oparciu o cenę netto za realizację tego zadania (100 pkt. = 100%): S1 = W1
Gdzie:
W1 - Cena netto za realizację zadania 1 – 100%
Cena netto za realizację zadania 1 – 100% (W1)
W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferty, które wpłyną w ramach zadania 1 zostaną ułożone od ceny netto najniższej do najwyżej. Oferta najniższa otrzyma 100 pkt.. Pozostałym ofertom będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najniższej.
Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena netto:
- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium tj. 100 pkt.;
- jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium;
- jeżeli złożona oferta jest ofertą droższą od oferty najniższej jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
W1 = (Cmin1 / CX1) * 100 pkt.
gdzie:
- W1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie na realizację zadania 1 w ramach kryterium cena netto za realizację, liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku,
- Cmin1 – najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zadania 1,
- CX1 – cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zadania 1,

2. Punktacja końcowa za realizację ZADANIA 2 – elementy punktacji

Punktacja końcowa za realizację zadania 2 (S2), obliczana jest na podstawie osiągniętej dla zadania 2 liczby punktów wyliczonych w oparciu o cenę netto za realizację tego zadania (100 pkt. = 100%): S2 = W2
Gdzie:
- W2 - Cena netto za realizację zadania 2 – 100%
Cena netto za realizację zadania 2 – 100% (W2)
W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferty, które wpłyną w ramach zadania 2 zostaną ułożone od ceny netto najniższej do najwyżej. Oferta najniższa otrzyma 100 pkt. Pozostałym ofertom będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty najniższej.
Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena netto:
- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium tj. 100 pkt.;
- jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium;
- jeżeli złożona oferta jest ofertą droższą od oferty najniższej jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
W2 = (Cmin2 / CX2) * 100 pkt.
gdzie:
- W2 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie na realizację zadania 2 w ramach kryterium cena netto za realizację, liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku,
- Cmin2 – najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zadania 2,
- CX2 – cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zadania 2

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego oraz oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BEESSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 71

15-540 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

885190744

NIP

9662111772

Tytuł projektu

Inteligentny kasownik - kompleksowe rozwiązanie w transporcie publicznym

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0141/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 89