Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa organizacji imprez – „Wieczorki z muzyką na żywo” w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

Data publikacji: 31.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1240913

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2020r. do godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

GMINA WILCZYCE
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Usługa organizacji imprez – „Wieczorki z muzyką na żywo” w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” z dopiskiem
„nie otwierać do dnia 09.04.2020” godz. 14:35.

6. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dopuszcza się składanie ofert drogą e-mailową na adres: inwestycje@wilczyce.pl lub biuro@graczkowskidotacje.pl
Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko i wyłącznie te oferty, które fizycznie do niego wpłyną lub wpłyną pocztą e-mail w wyznaczonym terminie.
Oferenci składający ofertę przez e-maila mogą jaką spakować w dowolny sposób i opatrzyć hasłem, które należy podać 09.04.2020r. po godz. 14:00 smsowo na nr tel. 506 366 525 (Rafał Graczkowski – koordynator projektu). Opatrzenie hasłem plików nie jest obowiązkowe.
7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.
8. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
9.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez otwierania.
10. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
11. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający ­ w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt ­ dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
12. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@wilczyce.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 05.04.2020r.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa organizacji imprez – „Wieczorki z muzyką na żywo” obejmuje organizację 32 wieczorków na żywo od momentu podpisania umowy do 31.12.2022r.
Usługa ma być realizowana przez minimum 1 osobę z własnym sprzętem nagłaśniającym
i muzycznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odtwarzania muzyki z jakichkolwiek nośników – muzyka na żywo. Każde spotkanie trwa 4 godz.
Zamawiający zapewnia salę do przeprowadzenia wieczorków. Max. liczba osób na 1 spotkaniu to: 65.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Wilczyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi organizacji imprez – „Wieczorki z muzyką na żywo” w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

Przedmiot zamówienia

Opisano w "Skrócony opis przedmiotu zamówienia"

Kod CPV

79952000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez

Harmonogram realizacji zamówienia

od momentu podpisania umowy do 31.12.2022r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia. Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę lub doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym. Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższego:
1.1.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:
1.1 wystąpienia siły wyższej
1.2 przedłużających się problemów związanych z dostawami lub dostępnością towarów,
a spowodowane pandemią koronowirusa,
1.3 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
1.4 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
1.5 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. Prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia będzie przysługiwać Zamawiającemu w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do braku świadczenia usługi przekraczającej 30 dni po wyznaczonym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (zał. 1 do Zapytania)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków (sporządzone wg załącznika nr 2 do Zapytania)
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania)
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do Zapytania)

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0019/19-00 z 29.11.2019r. w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane inne oferty.

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Cena brutto całej oferty 80% = 100 pkt.
2. Aspekty społeczne (As)- zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia 20%= 20 pkt

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.
Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 80
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 80 wskaźnik stały 80 % 80 pkt.

3 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia
• Zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej – 10 pkt
• Brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych- 0 pkt 20% 20 pkt.

Zamawiający przewiduje możliwość kontroli zatrudnienia osoby niepełnosprawnej poprzez żądanie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu tej osoby. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dowodu zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnianiu takiej osoby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego. Za brak przedstawienia w/w oświadczenia, będącego dowodem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na czas trwania umowy ustala się karę umowną dla Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danej części w stosunku do braku przedstawienia oświadczenia deklarowanych zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.

Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = C+As
Gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
As – Punkty przyznawane w kryterium Aspekty społeczne (As)- zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia – zał. 4.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WILCZYCE

Adres

27-612 Wilczyce

świętokrzyskie , sandomierski

Numer telefonu

158377275

Fax

158377236

NIP

8641797723

Tytuł projektu

RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0019/19-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zmawiający unieważnia w/w postępowanie.

Uzasadnienie:Dla przedmiotowego postępowania wpłynęło 5 ofert:

L.p. Oferent Cena brutto (C) Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej AS
1. Grupa Whitesand Sp. z o.o.
Ul. Promenada 1/3, lok. 11, 00-778 Warszawa 536 155,52 zł TAK
2. Sun and More Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin 81 180,00 zł TAK
3. B11 Sp. z o.o.
Ul. Legionów 122d, 26-110 Skarżysko Kamienna 66 000,00 zł TAK
4. Na Poziomie Sp. z o.o.
Ul. Brzoskwiniowa 10c/2,
50-539 Wrocław 115 500,00 zł TAK
5 Przemysła Klimczak – Przezwody 51 26 400,00 zł NIE

W/w oferty przekraczają jednak kwotą, którą dysponuje Zamawiający na zrealizowanie zamówienia, stąd postępowanie zostaje unieważnione.
Liczba wyświetleń: 117