Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem urządzenia - pneumatyczna prasa termotransferowa

Data publikacji: 27.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1240634

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ze względu na utrudnienie związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że wydłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 09.04.2020 r.
W związku z powyższym zmianie ulega także termin realizacji zamówienia na:
Najpóźniej od 22.04.2020 do 31.03.2021 z możliwością zmiany terminu zakończenia wynajmu (skrócenia/wydłużenia) zgodnie ze zmianą okresu realizacji Projektu.

Zaktualizowano zapytanie ofertowe.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć:
- osobiście na adres: ul. Skoczowska 49, 43-426 Dębowiec
- pocztą na adres: ul. Skoczowska 49, 43-426 Dębowiec
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@malachowski.pl
Oferty należy złożyć do dnia: 09.04.2020 r. Za datę złożenia przyjmuje się termin wpływu oferty do zamawiającego.
Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz pieczęć
oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@malachowski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Małachowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 33 856 22 61

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzenia - pneumatyczna prasa termotransferowa.
Termin realizacji:
Najpóźniej od 22.04.2020 do 31.03.2021 z możliwością zmiany terminu zakończenia wynajmu
(skrócenia/wydłużenia) zgodnie ze zmianą okresu realizacji Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Dębowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który Wynajmie urządzenie - pneumatyczna prasa termotransferowa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzenia - pneumatyczna prasa termotransferowa.
Termin realizacji:
Najpóźniej od 22.04.2020 do 31.03.2021 z możliwością zmiany terminu zakończenia wynajmu
(skrócenia/wydłużenia) zgodnie ze zmianą okresu realizacji Projektu.
Parametry:
- wymiary płyty roboczej minimum 38 x 48 cm.
- zakres nastawu temperatur : 0 ÷ minimum 220°C
- zakres nastawy czasu: 1- minimum 99 sek
- nacisk przy ciśnieniu 6 bar: minimum 2000 kg
- pneumatyczna regulacja docisku płyty.
Urządzenie powinno być przystosowane do wgrzewania i laminacji elementów odzieżowych.
Miejsce dostawy urządzenia: Pracownia Sprzętu Alpinistycznego MAŁACHOWSKI s.c.; ul. Skoczowska 49, 43-426
Dębowiec
Przedmiot zamówienia zgodny z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Kod CPV

42710000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody CPV:
42710000-6 Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych
42000000-6 Maszyny przemysłowe
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Potencjał techniczny

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty: 100% cena
Ocena i wybór oferty:
Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz najwyższą liczę punktów
dla danego przedmiotu zamówienia.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
(najniższa oferowana cena/badana oferta)*100 pkt

W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia
Ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych
przez nich ofert.
Oferowana cena powinna być wyrażona w PLN.

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 4a/2020/B+R

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI S.C. ADAM MAŁACHOWSKI, DANUTA MAŁACHOWSKA

Adres

Skoczowska 49

43-426 Dębowiec

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

+48 33 8562261

NIP

5480001372

Tytuł projektu

Spersonalizowana odzież ochronna dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0070/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GRUPA TECHNOLOGICZNA.PL Sp. z o.o.
Kwota netto 48 500,00 zł, kwota brutto 59 655,00 zł
Data wpływu oferty 09.04.2020
Ilość uzyskanych punktów: 100
Liczba wyświetleń: 104