Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu „CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI. Postępowanie znak: ZO/RW/1/2020

Data publikacji: 24.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1240244

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Rzemiosło Warmińskie Sp. z o. o. Studzianka 32, 11-320 Jeziorany, lub adres e-mail: rzemioslo.warminskie.zamowienia@gmail.com w terminie do dnia 09.04.2020r. godz.10.00
2. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób następujący:
1) w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego wskazany §I, oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: „Oferta w postępowaniu ZO/RW/1/2020 na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu „CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI” - część .......(wstawiając część, bądź części postępowania, na które została sporządzona oferta) - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 09.04.2020r. godz.10.00.”,
2) lub na adres e-mail: rzemioslo.warminskie.zamowienia@gmail.com wówczas w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta w postępowaniu ZO/RW/1/2020 na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu „CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI” - część - ......” (wstawiając część, bądź części postępowania, na które została sporządzona oferta),
3) załączniki składane w formie elektronicznej (skany dokumentów z podpisami i pieczęciami) zaleca się sporządzić w formacie PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG, w jakości pozwalającej na rozpoznanie cech charakterystycznych pisma odręcznego, dokładnych treści pieczęci i dokładnego wyglądu podpisów,
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów,
5) w przypadku złożenia oferty po upływie terminu na składnie ofert nie będzie ona podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rzemioslo.warminskie.zamowienia@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Wysokiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

511036861

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu „CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia” w ramach projektu „CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI”
2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 (dwóch) części:
1) część 1 – utwardzenie placów wraz z oświetleniem - przedmiot części 1 zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace
a) wykonanie utwardzenia placów,
b) wykonanie instalacji elektroenergetycznej wraz z oświetleniem na ścianach budynku i placach,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu, 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego;
2) część 2 – wykonanie instalacji CO - przedmiot zamówienia części 2 obejmuje w szczególności:
a) dostawę i montaż pieca centralnego ogrzewania na pellet o mocy min. 75 kW wraz z kompletną armaturą i urządzeniami towarzyszącymi,
b) wykonanie systemu pompowego dla suszarni,
c) wykonanie prac instalatorskich,
d) wykonanie instalacji zasilania i powrotu czynnika grzewczego poprowadzonej z kotłowni umiejscowionej w budynku modernizowanym i wyprowadzona w miejscu posadowienie kontenera.
e) Wykonanie instalacji wody z kotłowni w budynku modernizowanym i wychodząca w miejscu posadowienia kontenera.
f) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania.
3. W ramach robót będących przedmiotem postępowania, część 1 i 2, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1 i 2 został zawarty w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót - załącznik nr 4 do ZO oraz Zapytaniu Ofertowym oraz wzorze umowy (załącznik nr 3 do ZO).
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1 i 2 na podstawie dokumentacji projektowych, ZO wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy.
6. W przypadku wskazania dla części 1-2 w dokumentacjach projektowych, przedmiarach, ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacjach projektowych, , przedmiarach oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, , przedmiarach, oraz ZO oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji "Cel zamówienia" oraz "Przedmiot zamówienia" i Zapytaniu Ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Studzianka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu „CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia” w ramach projektu „CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH- WARSZTATY TRADYCJI”
2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 (dwóch) części:
1) część 1 – utwardzenie placów wraz z oświetleniem - przedmiot części 1 zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace
a) wykonanie utwardzenia placów,
b) wykonanie instalacji elektroenergetycznej wraz z oświetleniem na ścianach budynku i placach,
c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu, 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego;
2) część 2 – wykonanie instalacji CO - przedmiot zamówienia części 2 obejmuje w szczególności:
a) dostawę i montaż pieca centralnego ogrzewania na pellet o mocy min. 75 kW wraz z kompletną armaturą i urządzeniami towarzyszącymi,
b) wykonanie systemu pompowego dla suszarni,
c) wykonanie prac instalatorskich,
d) wykonanie instalacji zasilania i powrotu czynnika grzewczego poprowadzonej z kotłowni umiejscowionej w budynku modernizowanym i wyprowadzona w miejscu posadowienie kontenera.
e) Wykonanie instalacji wody z kotłowni w budynku modernizowanym i wychodząca w miejscu posadowienia kontenera.
f) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania.
3. W ramach robót będących przedmiotem postępowania, część 1 i 2, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1 i 2 został zawarty w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót - załącznik nr 4 do ZO oraz Zapytaniu Ofertowym oraz wzorze umowy (załącznik nr 3 do ZO).
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1 i 2 na podstawie dokumentacji projektowych, ZO wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy.
6. W przypadku wskazania dla części 1-2 w dokumentacjach projektowych, przedmiarach, ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacjach projektowych, , przedmiarach oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, , przedmiarach, oraz ZO oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),


Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji "Przedmiot zamówienia" oraz "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" i Zapytaniu Ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Przedmiot zamówienia

4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej,
8) Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacjach projektowych, przedmiarach, oraz ZO. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. Zamawiający przy współudziale autora dokumentacji projektowej oceni czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne,
9) minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w dokumentacji projektowej.
7. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
8. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
9. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom w załączniku nr 1A/1B do ZO
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji "Cel zamówienia" oraz "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" i Zapytaniu Ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kod CPV

45112700-2

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie kształtowania terenu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1) część 1 - maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy.
2) część 2 - maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy.
2. Terminy wskazane w ust. 1 pkt 1-2 to terminy zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.
3. Po podpisaniu umowy z poszczególnymi wykonawcami zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami umowy harmonogram działań z uwzględnieniem konieczności skoordynowania realizacji poszczególnych części zamówienia przez wykonawców wybranych w wszystkich częściach. Każdy z Wykonawców zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni od podpisania umowy, podczas którego zostaną uzgodnione szczegóły harmonogramu. Harmonogram może zostać zaktualizowany. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu nie może powodować zmiany terminu końcowego wykonania robót.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

§ 10. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczególności:
1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,
2) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) klęski żywiołowe
– fakt ten musi zgłosić na piśmie w terminie 2 dni od zaistnienia okoliczności i musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
5) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten Wykonawca mus zgłosić na piśmie w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji i musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
7) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
8) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
9) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.
10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
11) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w ZO, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.
12) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz ZO warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
13) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz ZO warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen¬taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.
14) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
15) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku:
1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §11 niniejszej umowy
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy.
3) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
4) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
5) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
6) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis zmian umowy został określony w §10 i §11 wzoru umowy (załącznik nr 3 do ZO) stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia w danej części zamówienia.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania ofert pocztą elektroniczną skany poniższych dokumentów):
1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1A i/lub 1B do niniejszego ZO,
2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię,

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający.
2. Przy wyborze oferty dla Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w poniższej tabeli dla każdej części oddzielnie. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
l.p. Opis kryteriów oceny Waga
1 Cena (C) 90 %
2 Okres gwarancji i rękojmi (Ogr) 10%

3. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) - (waga 90%) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
1) C = (Co: Cb) x 90 pkt, gdzie:
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (Załącznik nr 1A i/lub 1B do ZO) pkt. 1.
4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (Ogr) - (waga 10%) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy wg poniższego wzoru:
Ogr = (Gro: Grn) x 10 pkt, gdzie:
Ogr - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
Gro - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
Grn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w ofertach
2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1A i/lub 1B do ZO). W przypadku niepodania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1A i/lub 1B do ZO) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca określi okres krótszy niż minimalny wymagany do zaoferowania okres (termin) gwarancji i rękojmi (tj. 36 miesięcy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
3) Oferta z okresem 60 miesięcy i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 10,00 pkt. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty maymlany punktowany okres, tj. 60 miesięcy
UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy.
5. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Ogr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym (beneficjenta) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt 2 ZO.
2. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach
1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu o treść ZO w sposób określony §VIII ust. 4 pkt 3 i 4 ZO,
2) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;
4) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;
5) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do jego wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO z zastrzeżeniem ust.11,
6) Zamawiający informuje, że brak wyceny (w załączniku nr 1A-1B do ZO) przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji lub zadania w poszczególnych częściach spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią ZO,
7) w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania oraz odrzucie złożoną przez niego ofertę;
8) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i/lub modelu oferowanego pieca (w zależności od wymogów określonych w załączniku nr 1B do ZO) spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w załączniku nr 1B do ZO. Zamawiający informuje, że nie wymaga wskazania szczegółowych parametrów technicznych;
9) przedstawi nieprawdziwe informacje;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RZEMIOSŁO WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

11-320 Studzianka

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

511036861

NIP

7393914573

Tytuł projektu

CENTRUM RZEMIOSŁ DAWNYCH – WARSZTATY TRADYCJI

Numer projektu

RPWM.01.05.02-28-0077/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 131