Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont budynku (śmietnik), odtworzenie ogrodzenia budynku na terenie Rezerwatu Las Piwnicki wraz z małą infrastrukturą

Data publikacji: 23.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-04-2020

Numer ogłoszenia

1240042

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 31 marca 2020 roku dokonano następujących zmian, które nie są zmianami istotnymi, a jedynie doprecyzowują zapytanie:
- zmiana określenia wadium z procentowo na kwotowo;
- złagodzenie warunków dla wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia w zakresie zalegania z należnościami publiczno-prawnymi;
- dodanie możliwości zmiany warunków umowy , także w przypadku zaistnienia siły wyższej.
Na skutek tego - zmianie ulegają Załączniki:
- Zapytanie ofertowe;
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
a) bezpośrednio w Biurze Szkoły Leśnej na Barbarce, I p., ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń. Godziny otwarcia: 12:00 – 15:00, bądź
b) formie elektronicznej, to jest skanu, przesłanego na adres mailowy: tilia@tilia.org.pl;

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tilia@tilia.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Krauze

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602-572-337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Remont budynku (śmietnik), odtworzenie ogrodzenia budynku na terenie Rezerwatu Las Piwnicki wraz z małą infrastrukturą

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: toruński Miejscowość: Różankowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Remont budynku (śmietnik), odtworzenie ogrodzenia budynku na terenie Rezerwatu Las Piwnicki wraz z małą infrastrukturą

Przedmiot zamówienia

Część A:
Remont budynku (śmietnik), odtworzenie ogrodzenia budynku na terenie rezerwatu przyrody „Las Piwnicki”,
Część B:
Zakup, dostawa i montaż czterech kompletów mebli (stoły u ławy) wykonanych na indywidualne zamówienie, oraz trzech namiotów.
- szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
39121200-8 – Stoły
39113300-0 – Ławy
39522530-1 – Namioty

Harmonogram realizacji zamówienia

a) realizacja Robót budowlanych – do dnia 30.09.2020 r.
b) dostarczenie Elementów małej infrastruktury – do dnia 30.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania robót budowlanych:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), potwierdzający prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
dowód wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 złotych na zasadach określonych w pkt 9 zapytania ofertowego,

Warunki zmiany umowy

2. Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
a) wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu, skutkująca koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi doradztwa specjalistycznego;
b) nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą;
c) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy;
d) wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu umowy przez obie jej strony;

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy.

Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany warunków umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić się na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy w takiej sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Zapytanie ofertowe zaparafowane na każdej stronie przez osoby upoważnione u Wykonawcy do składania skutecznych oświadczeń woli;
b) Wypełniony Formularz ofertowy i Formularz cenowy– Załącznik nr 4 i 4a,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5,
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 6,
e) wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby upoważnione u Wykonawcy do składania skutecznych oświadczeń woli – Załącznik nr 7
f) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
g) Dowód uiszczenia wadium w wysokości 4.000,00 złotych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium
CENY – WAGA 100%
Opis sposobu obliczania kryterium – CENA:
Punkty przyznawane za to kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 100 pkt

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "TILIA"

Adres

Przysiecka 13

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

056/6576085

Fax

056/6576085

NIP

9561696274

Tytuł projektu

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”

Numer projektu

RPKP.04.05.00-04-0002/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma remontowo-Budowlana ROB-BUD Robert Fic,
ul. Spacerowa , 87-148 Łysomice, Piwnice,
NIP: 879-245-34-82
Wpłynęła 7 kwietnia 2020 roku
Kwota - 199 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 160