Strona główna
Logo unii europejskiej

06a/WSH/IIIM-G-K/2020 w zakresie dostawy gier edukacyjnych usprawniających/wzmacniających pamięć

Data publikacji: 11.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1238151

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 13 marca 2020 r. zmieniono zapis w treści Zapytania ofertowego w pkt.:
1. XIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT w następujący sposób:

BYŁO:
1. Oferty należy składać do 19.03.2020 r. do godz. 09:00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
JEST:
1. Oferty należy składać do 09.04.2020 r. do godz. 09:00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego.

2. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
BYŁO:
1. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy.
JEST:
1. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do 09.04.2020 r. do godz. 09:00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
a) listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz
z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego „ZO nr 06a/WSH/IIIM-G-K/2020”.
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec, Biuro Projektów, II piętro - pokój nr 205, Biuro Projektów - II piętro - pokój nr 205, w kopercie oznaczonej w sposób opisany wyżej w pkt. a),
c) drogą mailową na adres: zapytaniaofertowe@humanitas.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „ZO nr 06a/WSH/IIIM-G-K/2020”.
2. W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
3. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może dokonać zmiany oferty poprzez:
a) złożenie zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu oferty i następnie złożenie nowej oferty,
b) złożenie oświadczenia o zmianie treści oferty wraz z załącznikiem, który będzie stanowił integralną część złożonej oferty.
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę, poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty winno być opakowane tak, jak oferta,
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
Do oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytaniaofertowe@humanitas.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Rusin – Dyrektor Biura Projektów

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gier edukacyjnych usprawniających/wzmacniających pamięć
na potrzeby planowanych w ramach projektu zajęć m.in. z zakresu technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie dla uczniów oraz seniorów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: Gmina Godów i Gmina Krzyżanowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie dostawy gier edukacyjnych usprawniających/wzmacniających pamięć dla uczestniczek i uczestników projektu nr: POWR.03.01.00-00-T188/18 pt.: „Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Godów
i Gminie Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gier edukacyjnych usprawniających/wzmacniających pamięć
na potrzeby planowanych w ramach projektu zajęć m.in. z zakresu technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie dla uczniów oraz seniorów.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego.
3. W ramach projektu Zamawiający planuje zakup zestawów gier edukacyjnych, liczba gier wchodzących
w skład zestawu oraz liczba zestawów została szczegółowo opisana w Załączaniu nr 1 do ZO.
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
5. Celem zapytania ofertowego jest wybór dostawcy gier edukacyjnych usprawniających/wzmacniających pamięć dla uczestniczek i uczestników projektu.
6. Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert Zamawiający wyłoni Wykonawcę, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.
7. Wykonawcami mogącymi składać oferty w ramach niniejszego postępowania są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.
8. Wspólny Słownik Zamówień:
CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie umowy zawartej z Wykonawcą, dotyczących:
a) terminu wykonania zamówienia,
b) modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały pozytywny wpływ na jakość realizacji umowy i jakość przedmiotu zamówienia,
c) zmian opisanych w rozdz. 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019.
2. Wprowadzenie zmian w umowie z Wykonawcą, o których mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej.
3. Wprowadzone zmian, o których mowa w ust. 1, nie będą prowadziły do zmiany charakteru umowy.
4. Wprowadzenie zmian do umowy we wskazanych w ust. 1 obszarach jest dopuszczalne w przypadku:
a) wydłużeniu terminu realizacji Projektu,
b) konieczności zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
d) zmiany istotnych regulacji prawnych,
e) w wyniku zmian umowy o dofinansowanie Projektu,
f) zmian opisanych w rozdz. 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Załącznik 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
b. Załącznik 2: Formularz Ofertowy
c. Załącznik 3: Oświadczenie Wykonawcy
d. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty nie odrzucone przez Zamawiającego zostaną najpierw ocenione, a następnie Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oferty zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów ich wag:
a. Cena – 100%
4. Sposób oceny - punktacja:
Kryterium 1 – Cena oferty (100%)
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych zamieszczonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena najtańszej oferty/ Cena badanej oferty x 100 = liczba punktów


CENA OFERTY:
• ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 2 do zapytania ofertowego,
• cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy. Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
• wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania mają być określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę,
• jeżeli cena oferty, w tym również cena jednostkowa, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy,

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nie podlega uzupełnieniu.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w oparciu o to kryterium to 100 punktów.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43.

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień złożenia oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

Adres

Jana Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

śląskie , Sosnowiec

Numer telefonu

323631200

Fax

323631207

NIP

6442446977

Tytuł projektu

Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Godów i Gminie Krzyżanowice

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-T188/18-00
Liczba wyświetleń: 126