Strona główna
Logo unii europejskiej

NR 34/UBB/ZK ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI

Data publikacji: 10.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1238031

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

II. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty można składać pocztą, kurierem lub osobiście na adres:
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa (Rektorat, VI piętro)
Godziny pracy Rektoratu: 8.00 – 16.00 (w dni robocze)
Oferty powinny być dostarczone w oryginale, w zamkniętych kopertach, oraz opatrzone nazwą i adresem Wnioskodawcy a także adnotacją: „Dot. Zapytania ofertowego nr 34/UBB/ZK – Oferta na świadczenie usług związanych z organizacją szkoleń w związku z realizacją projektu pt.: „Uczelnia Bliżej Biznesu”.
Nie otwierać przed 10/04/2020.”
2. Oferty można składać również drogą mailową, na adres:
uczelniablizejbiznesu@vizja.pl
W tytule wiadomości e-mail prosimy o wpisanie „Dot. Zapytania ofertowego nr 34/UBB/ZK”. Oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany oryginalnych dokumentów. Po wybraniu Wykonawcy, będzie on zobowiązany do złożenia oryginalnych dokumentów (oferta wraz ze wszystkimi załącznikami) Zamawiającemu przy podpisaniu umowy na świadczenie usług opisanych w niniejszym zamówieniu. Oferty przesłane mailowo zostaną otwarte najwcześniej dnia 10/04/2020.
a) W przypadku ofert nadesłanych pocztą lub kurierem, o przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Rektoratu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
b) Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z opisem zamówienia ponosi Wykonawca. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty ponosi tylko i wyłączenie Wykonawca.
c) Dokumenty, które zostaną przedstawione w formie kserokopii powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem i opatrzone pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy.
d) Czas związania ofertą – 90 dni od ostatecznego terminu na składanie ofert w ramach niniejszego zapytania ofertowego.
e) Zaleca się przygotowanie oferty na przygotowanym przez Zamawiającego Formularzu Zgłoszenia Oferty (Załącznik nr 1), wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami opisanymi w zapytaniu (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 6, a także inne wymagane i wskazane w niniejszym zapytaniu dokumenty i załączniki – rozdział X „Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty”). Oferty nie złożone na wzorach formularzy udostępnionych przez Zamawiającego będą podlegać odrzuceniu. Oferta powinna być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem i podpisana odręcznie.
f) Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

uczelniablizejbiznesu@vizja.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Brodacka-Sak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603870006

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH) w Warszawie (dawniej: Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Warszawie) w ramach modułu Akademia menedżerów projektów naukowo-badawczych z następującego zakresu:
1. Komercjalizacja badań naukowych i przedsiębiorczość dla naukowców /warsztaty/,
2. Komercjalizacja wyników prac badawczych (transfer Technologii),
3. Negocjacje dla naukowców,
4. Zarządzanie zespołem naukowym,
5. Pisanie tekstów naukowych w języku angielskim,
6. Komunikacja naukowa i popularyzacja,
7. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
8. Prezentacja wyników badań naukowych,
9. Zarządzanie projektami badawczymi.
Liczebność grup, miejsce realizacji, czas trwania, wymagania względem prowadzących, minimalny wymagany zakres programowy oraz inne szczegóły niezbędne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia zostały podane poniżej w treści zapytania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych związanych z realizacją poszczególnych szkoleń (możliwym zatem jest złożenie oferty na realizację tylko jednego bądź na więcej szkoleń), niemniej w ramach jednego tematu Wykonawca winien przeprowadzić szkolenia dla wszystkich zaplanowanych grup szkoleniowych.
Świadczenie usług związanych z organizacją szkoleń odbędzie się w ramach projektu pn. „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie” (dalej: „Uczelnia Bliżej Biznesu”), o numerze umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z077/17, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: WARSZAWA

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

I. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców – organizatora/ów szkoleń dla pracowników/c naukowo-dydaktycznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie organizowanych w ramach projektu pt. „Uczelnia Bliżej Biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie”, o numerze umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z077/17, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Przedmiot zamówienia

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY, WYMAGANIA, INFORMACJE WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW ZOSTAŁY SZCZEGÓŁOWO OPISANE W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, KTÓRE STANOWI ZAŁĄCZNIK PT. "Zapytanie ofertowe_ nr 34-UBB-ZK" DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANEGO W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na organizacji szkoleń dla pracowników/c naukowo-dydaktycznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH) w Warszawie (dawniej: Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie) na potrzeby realizacji projektu (dalej „Projekt”) pt. „Uczelnia Bliżej Biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie” (dalej „Uczelnia Bliżej Biznesu”), o numerze POWR.03.05.00-00-Z077/17.
2. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach niniejszego zapytania obejmuje:
a) Zapewnienie wykwalifikowanego Trenera, który osobiście przeprowadzi szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych AEH i będzie spełniał wszystkie wymagania określone niniejszym Zapytaniem ofertowym.
b) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z wybranej tematyki (Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych związanych z poprowadzeniem zajęć tylko z jednego, bądź dwóch lub więcej tematów szkoleń, niemniej w ramach jednego tematu ofertę należy złożyć na wszystkie zaplanowane dla jednego tematu grupy szkoleniowe lub liczbę uczestników).
c) Przygotowanie szczegółowego programu zajęć w oparciu o oczekiwania programowe Zamawiającego oraz przesłanie go do Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy.
d) Opracowanie i wydruk dla wszystkich uczestników/czek autorskich materiałów szkoleniowych, które zostaną przekazane na szkoleniu uczestnikom/czkom, jak również Zamawiającemu, który umieści dane materiały na interaktywnej platformie do nauczania. Materiały w formie elektronicznej zostaną przekazane do Zamawiającego minimum 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, lub niezwłocznie po podpisaniu umowy, jeśli pierwsze szkolenie zostanie zaplanowane w terminie, który uniemożliwi zachowanie 10 dniowego terminu.
e) Przygotowanie zajęć w formie ćwiczeń, warsztatów, konwersacji, nie tylko o wartości teoretycznej, ale również praktycznej.
f) Zdefiniowanie kompetencji, efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy/czki w wyniku uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach. Opisanie danych efektów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, oraz opracowanie narzędzi do weryfikacji tychże kompetencji (PRE i POST testy). Porównanie uzyskanych przez uczestników/czki wyników POST testów z przyjętymi na starcie wymaganiami, efektami uczenia się. Utworzenie raportu poszkoleniowego po każdym szkoleniu (na wzorze, który udostępni w tym celu Zamawiający).
g) Przygotowanie, druk i przeprowadzenie testów/narzędzi badających przyrost wiedzy
i kompetencji uczestników/czek szkoleń (badanie musi zostać przeprowadzone PRZED i PO szkoleniu). Przeprowadzenie weryfikacji poziomu kompetencji odbywać się będzie na podstawie opracowanych wcześniej kryteriów oceny. Testy/narzędzia zostaną przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. Narzędzia w wersji elektronicznej zostaną przesłane do Zamawiającego minimum 10 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach cyklu szkoleń, lub niezwłocznie po podpisaniu umowy, jeśli pierwsze szkolenie zostanie zaplanowane w terminie, który uniemożliwi zachowanie 10 dniowego terminu.
h) Wydanie uczestnikom/czkom zaświadczeń o udziale w zajęciach po ukończonym szkoleniu.
i) Wypełnienie niezbędnej dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego.
j) Przeprowadzenie zajęć dla uczestników/czek projektu zgodne z ustalonym w umowie harmonogramem .
k) Zapewnienie serwisu kawowego na szkoleniu.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

I. KOD CPV: 80500000-9
Nazwa kodu CPV: Usługi szkoleniowe
Zamówienia uzupełniające:
80300000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Harmonogram realizacji zamówienia

I. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Okopowa 59, 01-043 Warszawa
w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
II. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Realizacja wymienionych szkoleń została zaplanowana w okresie realizacji projektu, tj. 03-09-2018 do 30-08-2022. Dokładne terminy szkoleń zamkniętych zostaną ustalone na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą, w porozumieniu między Zamawiającym – Wykonawcą oraz Zamawiającym a uczestnikami/czkami, lub w późniejszym okresie. Potwierdzenie wyznaczonego terminu następuje w sposób mailowy. Zamawiający przedstawi Wykonawcy proponowany termin wykonania usługi (data i preferowane godziny). Jeśli Wykonawca nie zaakceptuje pierwszego i drugiego proponowanego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisania umowy i podpisać ją z kolejnym Oferentem, który złożył kolejną najbardziej korzystną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie (biorąc pod uwagę liczbę punków przyznawanych wedle wzoru opisanego w rozdziale XV „Ocena oferty i kryteria wyboru”). Wybór terminu realizacji szkolenia może również nastąpić po zaproponowaniu dat przez Wykonawcę, jeśli Zamawiający dopuści taką formę ustalenia terminu realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

I. DODATKOWE WARUNKI I INFORMACJE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto (bez podatku od towarów i usług [VAT]), prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty (w tym również certyfikaty, referencje, dyplomy oraz zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do prowadzenia konkretnych szkoleń) sporządzone w języku innym niż polski powinny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych związanych z realizacją poszczególnych tematów szkoleń (możliwym zatem jest złożenie oferty na realizację tylko jednego bądź dwóch lub większej ilości tematów szkoleń).
4. Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
5. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
6. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).
8. Zamawiający zastrzega, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Oferenta, który został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za złamanie przepisów krajowych zabraniających pracy niezarejestrowanej, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub zabraniających dyskryminacji z różnych względów (ze względu na rasę, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przekonania religijne itd.).
9. Jeśli oferta przedstawiona przez Oferenta zostanie uznana przez Zamawiającego za rażąco niską, dany Oferent zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień w związku ze swoją ofertą. Jeśli postępowanie wyjaśniające prowadzone w związku z rażąco niską ofertą doprowadzi do wniosku, że oferta jest rażąco niska w wyniku nieprzestrzegania przez Oferenta obowiązujących przepisów dotyczących ochrony pracownika, płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub dodatkowych godzin pracy, bezpieczeństwa w pracy lub zakazu pracy nierejestrowanej, Oferent ten może zostać zdyskwalifikowany.
10. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
11. Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym poprzez stosunek pracy.
12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (poprzez e-mail na adres: uczelniablizejbiznesu@vizja.pl).
13. Zamawiający udzieli Oferentom wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 10 dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
14. Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, a została złożona więcej niż jedna oferta, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Warunki zmiany umowy

I. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN W UMOWIE
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
b) przedłużenia/skrócenia okresu realizacji projektu,
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy,
2. Po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych.
3. Zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym
a Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
4. W okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, niezależnej od stron, której strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, jak również nie mogły jej zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w momencie umożliwiającym nawiązanie kontaktu, w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

I. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY
1. Wypełniony Formularz zgłoszenia oferty (Załącznik nr 1),
2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2),
3. Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym (Załącznik nr 3),
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4) – w przypadku Oferentów będących osobami fizycznymi,
5. Dokumenty zaświadczające o posiadaniu przez Trenera/kę doświadczenia i kwalifikacji opisanych w rozdziale IX „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt 3 „Wymagania odnośnie osób zatrudnionych na stanowisku Trenera/Trenerki”,
6. Curriculum vitae Trenera/ki zaproponowanego/nej do prowadzenia zajęć w ramach kursu,
7. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz warunków udziału (Załącznik
nr 6)
8. Dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) może być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
9. Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.
Do składanej oferty Wykonawca winien dołączyć TYLKO I WYŁĄCZNIE dokumenty wymagane
w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

XIII. SPOSÓB OBLICZANIA PODANEJ CENY PRZEZ WYKONAWCĘ
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
2. Wartość zamówienia podana przez Oferenta zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca określi w Formularzu zgłoszenia oferty (Załącznik 1) cenę przedmiotu zamówienia podając kwotę brutto. Cena będzie zawierać wszystkie koszty, które mogą powstać w trakcie realizacji niezbędne do wykonania zamówienia, w tym w szczególności (w zależności od statusu Wykonawcy) wszelkie podatki, składki zdrowotne, składki emerytalno-rentowe i inne składki wynikające z przepisów prawa, w tym koszty pochodnych od wynagrodzeń, jak również koszty dojazdów, noclegów, wyżywienia itd.
4. Wszystkie zamawiane w ramach PO WER szkolenia powinny być traktowane jako zakup usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i w sytuacji, w której są one finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, zwolnione z VAT (na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt.29 ustawy o VAT).
5. Jeśli Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, winien podać cenę brutto, bez ceny netto oraz VAT.
6. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podana cena stanowi całkowity koszt pracodawcy – razem ze składkami ZUS pracodawcy.

XIV. OCENA OFERTY I KRYTERIA WYBORU
1. Zamawiający przeprowadzi wybór najkorzystniejszej oferty w dwóch etapach.
a) Etap I – weryfikacja spełnienia wszystkich złożonych przez Oferentów dokumentów oraz spełnienia wymogów określonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności przedstawionych dokumentów. Zamawiający w toku badań i oceny ofert może zażądać od Wykonawców uzupełnień (jeśli nie naruszy to zasady konkurencyjności) oraz wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów. Zamawiający wyznacza termin ewentualnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień, nie złożenie odpowiednich dokumentów, odpowiedzi w terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
b) Etap II – do etapu drugiego zostaną zakwalifikowani jedynie Oferenci, którzy spełniają wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego. Podczas etapu II oferty zostaną ocenione wg kryteriów oceny przyjętych przez Zamawiającego do wyboru najkorzystniejszej oferty, czyli 60% cena brutto oraz 40% kryteria związane z doświadczeniem trenera. Punkty za kryterium cena liczone będą wg wzoru:
Wartość brutto oferty o najniższej cenie/wartość brutto badanej oferty * 60% * 100
Wszystkie uzyskane punkty przyznane za poniżej określone kryteria związane z doświadczeniem trenera, zostaną zsumowane z punktami przyznanymi za kryterium „cena”. Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów (sumę punktów z ww. kryteriów oceny ofert).
2. Zamawiający dokona oceny ofert, które przeszły do Etapu II, według kryteriów określonych w treści zapytania (cena 60%, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry naukowo-dydaktycznej 20%, publikacje naukowe 10%, uprawnienia trenerskie 10%).
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W TREŚCI ZAPYTANIA.
XV. WYBÓR OFERTY
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji oraz ustali z Wykonawcą, którego ofertę wybierze jako najkorzystniejszą, termin i sposób podpisania umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności,
pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Wykluczenia

ZGODNIE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 34/UBB/ZK.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Adres

Pawia 55

01-030 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225365411

NIP

5252208719

Tytuł projektu

Uczelnia bliżej biznesu - Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z077/17-00
Liczba wyświetleń: 375