Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020: Zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych w ramach zadania: Zakup Systemu Sterowania Produkcją

Data publikacji: 10.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1237928

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym na podany poniżej adres
(w wyznaczonych godzinach), w terminie do 09.04.2020 r. do godziny 23:59 (decyduje data wpływu dokumentu).

D&R DISPERSIONS&RESINS Sp. z o.o.
ul. Duninowska 9
87-800 Włocławek
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
lub
Email: krzysztof.urban@d-resins.com

Dodatkowych wyjaśnień udzielać będzie:
Krzysztof Urban (tel. +48 782 067 007, email: krzysztof.urban@d-resins.com)
*w przypadku wpłynięcia oferty w wersji papierowej (osobiście, kurierem, pocztą, faxem) dokument za doręczony uważa się, gdy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w dniach trwania zapytania ofertowego w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

FORMAT OFERTY
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia
i inne dokumenty należy składać w języku polskim lub innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim chyba, że oferent zażyczy sobie również innym języku.
Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym
i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.
Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu oferty i odwoływać się do specyfikacji technicznej.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 24 miesięczną gwarancję.
W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.
W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (sugerowany termin to co najmniej 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail).
Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone
w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na Załączniku nr 1, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
● wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
● zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.urban@d-resins.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Urban

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 782 067 007

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych w ramach zadania: Zakup Systemu Sterowania Produkcją
Wymagania do zakresu oferty:
CZĘŚCI SKŁADOWE ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ A. Radar wolnoodbiciowy – 3 kpl.
antena stożkowa; montaż: kołnierz DN100 PN16; materiał: 316, uszczelnienie- teflon; zakres: 0-^10000mm; wyjście przetwornika: 2 x 4..20mA HART; przyłącze elektryczne: M20x1,5; zasilanie: 24 VDC; do strefy zagrożonej wybuchem 2; certyfikat: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6

CZĘŚĆ B. Czujnik temperatury- 3 kpl.
Średnica czujnika: 8 -14 mm; (materiał 316) ; przyłącze czujnika: G 1/2 " długość: 400mm; przetwornik Ex; 4...20mA HART; zakres 0-^100 °C; do strefy zagrożonej wybuchem 2; certyfikat: ATEX II 3G Ex ia IIC T6

CZĘŚĆ C. Przetwornik ciśnienia , pojemnościowy- 3 szt.
oddzielacz membranowy – stal 316 ; przyłącze procesowe: G 1/2'' ; materiał 316; zakres 0..10 bar; dwuprzewodowy; wyjście: 4..20 mA HART; do strefy zagrożonej wybuchem 2; certyfikat: ATEX II 3G Ex ia IIC T6

CZĘŚĆ D. Przepływomierz masowy Corliolisa – 3 szt.
przyłącze procesowe: kołnierz DN40 lub DN50 PN16; materiał 316; zasilanie 24 VDC; sygnał wyjściowy: 1 x 4..20mA HART plus wyjście impulsowe ; zakres: 0 - 0.2 m3/min ; do strefy zagrożonej wybuchem 2; certyfikat: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: WŁOCŁAWEK

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych w ramach zadania: Zakup Systemu Sterowania Produkcją w ramach projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m.in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

Przedmiot zamówienia

Wymagania do zakresu oferty:
CZĘŚCI SKŁADOWE ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ A. Radar wolnoodbiciowy – 3 kpl.
antena stożkowa; montaż: kołnierz DN100 PN16; materiał: 316, uszczelnienie- teflon; zakres: 0-^10000mm; wyjście przetwornika: 2 x 4..20mA HART; przyłącze elektryczne: M20x1,5; zasilanie: 24 VDC; do strefy zagrożonej wybuchem 2; certyfikat: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6

CZĘŚĆ B. Czujnik temperatury- 3 kpl.
Średnica czujnika: 8 -14 mm; (materiał 316) ; przyłącze czujnika: G 1/2 " długość: 400mm; przetwornik Ex; 4...20mA HART; zakres 0-^100 °C; do strefy zagrożonej wybuchem 2; certyfikat: ATEX II 3G Ex ia IIC T6

CZĘŚĆ C. Przetwornik ciśnienia , pojemnościowy- 3 szt.
oddzielacz membranowy – stal 316 ; przyłącze procesowe: G 1/2'' ; materiał 316; zakres 0..10 bar; dwuprzewodowy; wyjście: 4..20 mA HART; do strefy zagrożonej wybuchem 2; certyfikat: ATEX II 3G Ex ia IIC T6

CZĘŚĆ D. Przepływomierz masowy Corliolisa – 3 szt.
przyłącze procesowe: kołnierz DN40 lub DN50 PN16; materiał 316; zasilanie 24 VDC; sygnał wyjściowy: 1 x 4..20mA HART plus wyjście impulsowe ; zakres: 0 - 0.2 m3/min ; do strefy zagrożonej wybuchem 2; certyfikat: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6

Kod CPV

38400000-9

Nazwa kodu CPV

Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 5 tygodni od daty podpisania umowy. Przez wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres i potwierdzenie jego przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym.
Adres dostawy: ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie (Załącznik nr 1).

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie (Załącznik nr 1).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie (Załącznik nr 1).

Dodatkowe warunki

WARUNKI FORMALNE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi D&R DISPERSIONS&RESINS Sp. z o.o. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej.
W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału
w postępowaniu określonych w punkcie 6 i 10.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki powstępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania przetargowego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.
Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania
w Bazie konkurencyjności.
Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego
w ofercie (zwłoki), Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,2% ceny przedmiotu postępowania, za każdy dzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 15% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.
Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
● Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
● Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
● W przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 20 lit. a-e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena netto [Cn] - 70 pkt
2. Termin wykonania zamówienia [Tw] - 15 pkt
3. Gwarancja [Gw] - 10 pkt
4. Dostępność części zamiennych w latach [Cz] - 5pkt


Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:

Suma punktów = Cn + Tw + Gw + Cz

Ad.1. Dla kryterium "Cena netto" oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (70 pkt.) a każdy kolejny zgodnie z poniższym wzorem:

Cn = (Najniższa zaproponowana cena / cena porównywanej oferty) * 70 pkt.

Ad. 2. Dla kryterium „Termin wykonania” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.

Zaproponowany termin wykonania przedmiotu zamówienia (wartość podana w tygodniach od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów
Termin dostawy = 5 tygodni 0
Termin dostawy = 4 tygodni 10
Termin dostawy = 3 tygodni i mniej 15

Ad. 3. Dla kryterium „Gwarancja” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.

Zaproponowany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia (wartość podana w miesiącach od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów
Termin dostawy = 24 m-ce 0
Termin dostawy 25-30 m-cy 5
Termin dostawy powyżej 30 m-cy 10

Ad. 4. Dla kryterium „Dostępność części zamiennych” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.
Zaproponowany okres dostępności części zamiennych dla przedmiotu zamówienia (wartość podana w latach od dnia podpisania umowy) Liczba przyznanych punktów
Dostępność części zamiennych poniżej 10 lat 0
Dostępność części zamiennych 10 lat i więcej 5

Wykluczenia

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP),
nie mogą brać udziały podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ,;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

D&R DISPERSIONS&RESINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

544114370

Fax

544114530

NIP

8883086411

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej technologii wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1382/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ A. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano dla Radar wolnoodbiciowy – 3 kpl.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław
- Cena: 32762,22 PLN netto (7221,12 EUR)
- Data wpłynięcia oferty: 08.04.2020 r., godz. 10:44

CZĘŚĆ B. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano dla Czujnik temperatury- 3 kpl.
Rafał Łuszcz
RL_CREDIBILITY
ul. Teligi 12/ 37, 30–835 Kraków
- Cena: 3448,12 PLN netto (760,00 EUR)
- Data wpłynięcia oferty: 07.04.2020r., godz.16:07

CZĘŚĆ C. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano dla Przetwornik ciśnienia , pojemnościowy- 3 szt.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław
- Cena: 9532,96 PLN netto (2101,16 EUR)
- Data wpłynięcia oferty: 08.04.2020 r., godz. 10:44

CZĘŚĆ D. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano dla Przepływomierz masowy Corliolisa – 3 szt.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław
- Cena: 73490,64 PLN netto (16198,07 EUR)
- Data wpłynięcia oferty: 08.04.2020 r., godz. 10:44
Liczba wyświetleń: 183