Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2020 - frezarka do obróbki profili

Data publikacji: 09.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1237641

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na adres e-mail: rrokicki@metalbis.pl, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: METAL BIS Sp. z o.o., ul. Na Uboczu 12, 87-100 Toruń (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rrokicki@metalbis.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Rokicki, e-mail: rrokicki@metalbis.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601433463

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest frezarka, która służyła będzie do obróbki profili ze stali austenitycznej.

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego i nieużywanego urządzenia oraz jego montaż w zakładzie zlokalizowanym pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Na Uboczu 12.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy frezarki do obróbki profili.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest frezarka, która służyła będzie do obróbki profili ze stali austenitycznej. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

Frezarka powinna spełniać parametry techniczne przedstawione w załączniku Zapytanie ofertowe.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42623000-9 Frezarki
42622000-2 - Maszyny do frezowania lub gwintowania
42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

• Wymagany maksymalny termin zakończenia realizacji zamówienia: 6 maj 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1) Nie dopuszcza się powierzenia całości zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). Dodatkowo w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
4) Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
5) Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
6) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
7) Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Ryszard Rokicki, mail: rrokicki@metalbis.pl, tel. 601 434 464) w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
9) Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia (a wynikających m.in. z realizowanych prac oraz przyczyn niezależnych od Zamawiającego). Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
10) Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli:
a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) Podpis oferenta (czytelny lub parafka z pieczęcią imienną), termin ważności oferty,
4) Cenę całkowitą netto i brutto (w walucie PLN) wykonania całego przedmiotu. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego,
5) Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia podany w miesiącach.

Nie będą rozpatrywane oferty:
• niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
• częściowe, wariantowe,
• złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
• złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
• złożone po terminie przyjmowania ofert,
• niezłożone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

1) Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia (a wynikających m.in. z realizowanych prac oraz przyczyn niezależnych od Zamawiającego). Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2) Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli:
a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 90%
2) Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Ocena ofert odbędzie się poprzez zastosowanie jednolitych, niżej opisanych kryteriów oceny:

1) Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga: 90%
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów=((najniższa zaoferowana cena brutto [PLN])/(cena brutto oferty badanej [PLN]))x90

2) Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia - waga: 10%
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów=((okres gwarancji oferty badanej [miesiące])/(najdłuższy zaoferowany okres gwarancji [miesiące]))x10

Okres gwarancji wyraża się w liczbie miesięcy.
Minimalny okres gwarancji powinien wynieść nie mniej niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru.

 Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane.
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (max: 100 pkt).
 W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena.
 Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.
 Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METAL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Na Uboczu 12

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

603152429

NIP

9562268037

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów ze stali austenitycznej

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1708/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Ryżowa 43 D lok. 1,
02-495 Warszawa.

cena brutto: 87 945,00 zł
Liczba wyświetleń: 229