Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2020

Data publikacji: 09.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1237540

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający otrzymał pytania do zapytania ofertowego. W załączniku zostają zamieszczone pytania wraz z odpowiedziami.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2020 r.
2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. Oferty pozostawione bez rozpatrzenia nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym.
3. Ofertę należy złożyć osobiście w miejscu prowadzenia działalności pod adresem AKPOL ADAM KUŚ, Rzeczyca Ziemiańska 206/5, 23-230 Trzydnik Duży lub za pomocą Poczta Polska/kurier/posłaniec lub elektronicznie na adres e-mail: dotacje@akpol.co
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
W kwestiach merytorycznych: Krzysztof Kowalczuk Tel. 533 734 241, e-mail: k.kowalczuk@akpol.co
W kwestiach formalnych: Karolina Kozioł Tel. 730-590-404, e-mail: k.koziol@akpol.co
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wykonawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień co do treści Zapytania ofertowego. Pytania należy przesyłać na adres mailowy dotacje@akpol.co Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@akpol.co

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Kowalczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533 734 241

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej dwuślimakowej wytłaczarki do regranulacji PP z podajnikiem bocznym - 1 szt. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich, kompletny.

Minimalne parametry:
Przetwarzany materiał: PP + włóknina celulozowa
Wydajność: 1600-1700 kg/h
Podajnik boczny przystosowany do podawania włókniny celulozowej
Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Rzeczyca Ziemiańska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym (dalej zwanej Zapytaniem).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako Wytyczne) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polipropylenowego o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych IMS® (Increased Mechanical Strength)” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP.
4. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Poniżej przedstawiono tylko minimalne parametry urządzenia. Szczegółowe dane urządzenia określone są w punkcie 3. Przedmiot zamówienia w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej dwuślimakowej wytłaczarki do regranulacji PP z podajnikiem bocznym - 1 szt. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich, kompletny.

Minimalne parametry:
Przetwarzany materiał: PP + włóknina celulozowa
Wydajność: 1600-1700 kg/h
Podajnik boczny przystosowany do podawania włókniny celulozowej
Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
2. Przez realizację zamówienia Zamawiający rozumie dostarczenie zamówionych urządzeń do wskazanego miejsca dostawy oraz podpisanie protokołu odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Rzeczyca Ziemiańska 206/5, 23-230 Trzydnik Duży.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Przed upływem terminu składania ofert wniosą wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach tj. w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument winien zawierać oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert wskazanego w pkt. 9 zapytania. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 podpunkty (a) - (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy wg wzoru załączonego do zapytania,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

2. Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane (w przypadku wadium w formie pieniądza należy przedstawić potwierdzenie wykonania płatności).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego prowadzone w Banku PKO BP, pod numerem 54 1020 3147 0000 8102 0119 0289; na przelewie należy umieścić informacje: „wadium – zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2020 r.”.
4. W ofercie należy podać nr rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci wadium złożone w formie przelewu.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo opisane w punkcie 10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy, w Zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – waga punktowa 80 pkt. (80%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 80
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie


b) Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego - waga punktowa - 20 pkt. (20%)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie
-------------------------------------------------------------- x 20
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *

* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).

2. Łączna ocena w ramach przedmiotu zamówienia obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy zgodnej z ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy z Wykonawcą i zaprosi do podpisania umowy kolejnego Wykonawcę, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą ocenę w ramach kryteriów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

1. Zamawiający zobowiązuje się do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Beneficjenta, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKPOL ADAM KUŚ

Adres

Młyńska 19

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

605578045

Fax

nie dotyczy

NIP

7151578485

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polipropylenowego o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych IMS® (Increased Mechanical Strength)

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0136/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 268