Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie nr NaviSoC/ZO/2020/1

Data publikacji: 04.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2020

Numer ogłoszenia

1236886

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną w formie podpisanych, zeskanowanych dokumentów przesłanych na adres: fundusze@chipcraft-ic.com najpóźniej do dnia 13.03.2020r. lub przesłać /złożyć w siedzibie Zamawiającego: ChipCraft Sp. z o.o., ul.: Rektorska 4 lok. 2.14, 00-614 Warszawa.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@chipcraft-ic.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ustrycka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług projektanta układów scalonych-specjalisty testowania układów scalonych, w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usług projektanta układów scalonych-specjalisty testowania układów scalonych, w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na świadczenie usług projektanta układów scalonych-specjalisty testowania układów scalonych, w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania
72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania
73110000-6 - Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy pomiędzy dniem podpisania umowy a 31.10.2020, na poziomie średnio 33,75 godziny w miesiącu (maksymalnie 270 roboczogodzin do przepracowania).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Terminy oraz harmonogram prac i zadań w projekcie będą każdorazowo ustalane w porozumieniu z wyłonionym Wykonawcą, przy czym łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki zostały opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają/Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która posiada:

a. Wykształcenie wyższe techniczne, minimum mgr inż. - wymagane kierunki studiów: elektronika lub radioelektronika lub telekomunikacja;
b. Min 5 letnie doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych
c. Doświadczenie w pracy z układami RF oraz ASIC
d. Znajomość układów analogowych;
e. Znajomość metodyki badawczej i pomiarowej z wykorzystaniem wektorowych analizatorów obwodów, analizatorów widma, mierników szumu i mocy;
f. Znajomość środowiska Altium Designer, tworzenie pełnej dokumentacji tj. schemat, ścieżki, warstwy PCB, BOM, tworzenie bibliotek, plików gerber;
g. Doświadczenie związane z udziałem w minimum dwóch projektach naukowo-badawczych
h. Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również języka technicznego: dokumentacja techniczna;

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty
i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w Ofercie. Zamawiający ma prawo zażądać od oferenta potwierdzenia na prawdziwość składanych oświadczeń dodatkowych dokumentów, które musza być dostarczone drogą e-mailowa w ciągu 3 dni od wysłania wezwania. W przypadku braku dostarczenia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie zamawiający uzna, że oferent nie spełnia kryteriów dostępu. W przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Warunki zostały opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają/Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która posiada:

a. Wykształcenie wyższe techniczne, minimum mgr inż. - wymagane kierunki studiów: elektronika lub radioelektronika lub telekomunikacja;
b. Min 5 letnie doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych
c. Doświadczenie w pracy z układami RF oraz ASIC
d. Znajomość układów analogowych;
e. Znajomość metodyki badawczej i pomiarowej z wykorzystaniem wektorowych analizatorów obwodów, analizatorów widma, mierników szumu i mocy;
f. Znajomość środowiska Altium Designer, tworzenie pełnej dokumentacji tj. schemat, ścieżki, warstwy PCB, BOM, tworzenie bibliotek, plików gerber;
g. Doświadczenie związane z udziałem w minimum dwóch projektach naukowo-badawczych
h. Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również języka technicznego: dokumentacja techniczna;

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w Ofercie. Zamawiający ma prawo zażądać od oferenta potwierdzenia na prawdziwość składanych oświadczeń dodatkowych dokumentów, które musza być dostarczone drogą e-mailowa w ciągu 3 dni od wysłania wezwania. W przypadku braku dostarczenia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie zamawiający uzna, że oferent nie spełnia kryteriów dostępu. W przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki zostały opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Warunki zostały opisane w załączonym zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

W przypadku wycofania się lub odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
• wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postępowania na podstawie, którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu uchybień proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady konkurencyjności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) Oferta musi być złożona na „Formularzu ofertowym” wraz z załącznikami do ZO.
b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
c) Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim.
d) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby). Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie. Jeżeli pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność.
e) Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami w „Formularzu ofertowym” spowoduje odrzucenie oferty.
f) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Zamówienia uzupełniające

W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, którymi są:

a) Cena brutto za 1 rbg – według następującego wzoru (max 44pkt) :
Najniższa cena brutto
C= ----------------------------------------------- x 44
Cena brutto ocenianej oferty
b) Rozmowa kwalifikacyjna (R) oraz praktyczne testy (max 56pkt)
Wykonawcy spełniający kryteria formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie z osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia w biurze Zamawiającego w celu sprawdzenia kwalifikacji i umiejętności osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. Podczas rozmowy przeprowadzone zostaną testy:
I. ze znajomości środowiska do uruchamiania i weryfikacji układów scalonych:
1) Typu RF
2) Typu ASIC
II. Ze znajomości następujących technik:
3) Technik weryfikacji układów radiowych
4) Technik montażu PCB
5) Znajomość oprogramowania do projektowania PCB
6) Znajomość oprogramowania do symulacji pola EM
7) Znajomość laboratoryjnego sprzętu pomiarowego

Każdy z elementów podczas rozmowy oceniony zostanie w skali od 1-4 punktów:
• 1 pkt – znikoma znajomość tematyki
• 2 pkt – mniejsza niż średnia znajomość tematyki
• 3 pkt – większa niż średnia znajomość tematyki
• 4 pkt – znacząca znajomość tematyki

Zamawiający dla zachowania wysokiej jakości zamówienia podwoi liczbę punktów w kryterium Rozmowa Kwalifikacyjna, co daje maksymalną liczbę 56 punktów do zdobycia w tym kryterium (28 pkt.x2).

Ocena końcowa (O) ofert zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert wg poniższego wzoru:
O = C +R

1. Przyjmuje się, że1 pkt=1% i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHIPCRAFT SP. Z O.O.

Adres

20-262 Lublin

lubelskie , Lublin

NIP

9462659910

Tytuł projektu

Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0101/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Andrzej Berent, ofert z dn.11.03.2020r, cena 80 zł/godz.
Liczba wyświetleń: 167