Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Sycowicach gmina Czerwieńsk

Data publikacji: 25.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-03-2020

Numer ogłoszenia

1235274

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra( pok. nr 2) lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2020 r włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Nabór na opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Sycowicach. Nie otwierać”.
Za datę wpływu oferty uważa się datę wpływu do siedziby ZLOP.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

577835435

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Sycowicach gmina Czerwieńsk.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie oferty na stanowisko OPIEKUNA PUNKTU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ w Sycowicach gmina Czerwieńskj w ramach realizacji Zadanie 3. Integracja Społeczna projektu „Lepsze jutro II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w okresie 09.03.2020 r.- 31.12.2021 r. dla uczestników Zadania 3. projektu „Lepsze jutro II” - osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, łącznie 22 miesiące w cyklu miesięcznym po 80 godzin.
Miejsce realizacji zadania - Punkt Aktywizacji Społeczno-zawodowej zlokalizowany w Sycowicach.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania obejmującego w szczególności zagadnienia:

1. Zrekrutowanie podstawowych uczestników projektu i uczestników z ich otoczenia według wytyczonych w projekcie kryteriów kwalifikowalności i w liczbie określonej umową.
2. W przypadku przerwania udziału uczestnika w projekcie, niezwłoczne zrekrutowanie kolejnego uczestnika.
3. We współpracy z pracownikiem socjalnym wstępne poznanie sytuacji problemowej i określenie potrzeb każdego kandydata na uczestnika podstawowego projektu, w tym określenie sytuacji zawodowej, planowanego kursu zawodowego, wsparcia doradców personalnych.
4. Ustalenie i zorganizowanie spotkania wstępnego każdego kandydata na uczestnika podstawowego z pracownikiem socjalnym Projektu w celu zweryfikowania kryterium kwalifikowalności do projektu.
5. Sporządzanie i terminowe przekazywanie do ZLOP-u kompletu dokumentacji rekrutacyjnej uczestników podstawowych i uczestników z otoczenia.
6. Planowanie i prowadzenie działań integracyjnych i innych wg wytyczonej ścieżki wsparcia uwzględniając podmiotowość każdego uczestnika z wykorzystaniem właściwych metod.
7. Monitorowanie i motywowanie uczestników w zakresie ich aktywnego udziału w projekcie, uczestnictwa w zajęciach integracyjnych w Punkcie AS-Z, korzystania ze wsparcia doradców personalnych, udziału w kursie zawodowym i uzyskania kwalifikacji zawodowych.
8. Prowadzenie dokumentacji z pracy Punktu AS-Z oraz dokumentacji uczestników projektu
i terminowe przekazywanie kompletnej dokumentacji do Biura Projektu.
9. Współdziałanie ze społecznością lokalną, samorządem lokalnym, organizacjami społecznymi
i instytucjami publicznymi w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia procesu aktywnej reintegracji uczestników (jak Ośrodek Pomocy Społecznej i inne).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca będzie realizował obowiązki opiekuna Punktu AS-Z w Sycowicach gmina Czerwieńsk zgodnie z miesięcznym planem pracy w okresie 09.03.2020 r.- 31.12.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
1. Są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej bądź prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą;
2. Posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub pokrewne, lub ukończone podobne studia podyplomowe;
3. Posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem
i wykluczeniem społecznym;
4. Posiadają minimum roczne doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć typu świetlicowego;
5. Posiadają znajomość przepisów i wiedzę na temat reintegracji społecznej i zawodowej;
6. Posiadają praktyczną umiejętność obsługi komputera.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia jednej lub kilku okoliczności: braku ofert podlegających rozpatrzeniu; gdy cena przewyższa kwotę przewidzianą w budżecie; gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy; jeśli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzano przeznaczyć

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1- Formularz oferty;
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku konfliktu interesów;
3. Załącznik nr 3- Oświadczenie RODO;
4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań;
5. Życiorys;
6. List motywacyjny;
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności( oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg poniższych „wag”( znaczenia) na podstawie danych z oferty Wykonawcy, gdzie cena oferty to „C”.
Oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt i zostanie uznana na najkorzystniejszą. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru:

Cena oferty najniższej
C=-----------------------------X 100 pkt
Cena ofert badanej

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt.
2. Cenę oferty należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania niniejszego zamówienia po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania do wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych pomyłek.
4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spełniającą wymagane warunki. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Jeśli dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama ilość punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim osobowo.
Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej, do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Stanisława Staszica 4

65-175 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684703303

Fax

684553304

NIP

9730819094

Tytuł projektu

Lepsze jutro II

Numer projektu

RPLB.07.04.02-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Elżbieta Wereszczyńska
Będów 51
66-100 Sulechów
data: 03.03.2020 r.
cena 1750,00 zł
Liczba wyświetleń: 112