Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa układu pompowo-wagowego wraz z osprzętem.

Data publikacji: 24.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1234849

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana terminu składania ofert.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami w formie zaszyfrowanego pliku na adres e-mail: agnieszka.kulesza@grupaazoty.com do dnia 09.04.2020r. do godz. 12.00. (hasło dostępu do pliku należy przesłać w dniu 09.04.2020r. po godz. 12.00).

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami w formie zaszyfrowanego pliku na adres e-mail: agnieszka.kulesza@grupaazoty.com do dnia 09.04.2020r. do godz. 12.00. (hasło dostępu do pliku należy przesłać w dniu 09.04.2020r. po godz. 12.00).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.kulesza@grupaazoty.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kulesza

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 81/ 565 38 04; kom. 724 340 200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa układu pompowo-wagowego wraz z osprzętem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie wchodzące w zakres niniejszego postępowania stanowi element projektu pt. „Opracowanie procesu otrzymywania ε-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej” realizowanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Wybór dostawcy układu pompowo-wagowego w projekcie pt. „Opracowanie procesu otrzymywania ε-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej”, który realizowany jest ze środków NCBR w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kod CPV

42122510-8

Nazwa kodu CPV

Pompy perystaltyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38310000-1 – Wagi precyzyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin dostawy liczony od daty umowy: do 12 tygodni.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia niniejszego postępowania: kwiecień 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nazwa kryterium Waga
CENA 80%
GWARANCJA 20%


Sposób przyznawania punktacji został szczegółowo opisany w SIWZ część A pkt.13.10.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

Adres

24-110 Puławy

podkarpackie , krośnieński

Numer telefonu

81 565 38 73

NIP

7160001822

Tytuł projektu

Opracowanie procesu otrzymywania ε-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0042/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MEGAN S.C. Julian Bielanik, Jarosław Worsowicz
Gliwice, ul. Jaskółcza 16
(Termin złożenia oferty pierwotnej : 26.03.2020r. godz.11.57)
(Termin złożenia oferty ostatecznej: 20.04.2020r. godz.12:19)

Cena netto/brutto: 77 500,00 PLN/ 95 325,00 PLN
Liczba wyświetleń: 204