Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu metodologii badawczej pt. "Doktorat z językoznawstwa jako proces" w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Anglistyki UAM

Data publikacji: 20.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

1234117

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć na adres zamieszczony poniżej, w terminie do dnia 09.04.2020, z dopiskiem: Oferta nr DOK I004/17-00/ROZPRAWA DOKTORSKA.
Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Heliodori Święcicki
Laboratorium Projektów Krajowych i Zagranicznych Wydziału Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6, pokój nr 223
60-780 Poznań

2. Ofertę można dostarczyć również w wersji cyfrowej jako załącznik do wiadomości e-mail w terminie do 09.04.2020, na adres mailowy: ewac@wa.amu.edu.pl, nadając wiadomości tytuł: Oferta nr DOK I004/17-00/ROZPRAWA DOKTORSKA.

Do 09.04.2020 oferty są traktowane jako tajemnica Wykonawcy i Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewac@wa.amu.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Ciszek-Kiliszewska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie cyklu zajęć o charakterze ćwiczeniowo-warsztatowo-konsultacyjnym (dalej zwanych „Zajęciami”), rozwijających umiejętności doktorantów w zakresie procesu przygotowania rozprawy doktorskiej z psycholingwistyki i socjolingwistyki/językoznawstwa. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie Zajęć dla jednej 10-osobowej grupy doktorantów w wymiarze 20 godzin (20 x 45 min.). Zajęcia prowadzone będą w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie: Innovative language research in interdisciplinary perspectives: Psychology, sociology and technology no. POWR.03.02.00-00- I004/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który przygotuje i przeprowadzi cykl Zajęć z zakresu metodologii badawczej pt. "Doktorat z językoznawstwa jako proces” w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Anglistyki UAM. Zajęcia mają na celu rozwój umiejętności doktorantów w zakresie procesu przygotowania rozprawy doktorskiej z językoznawstwa, a w szczególności formułowania pytań badawczych, ciekawego przeglądu odpowiedniej literatury naukowej, gromadzenia danych, analizy danych, raportowania i omawiania wyników analizy oraz identyfikacji oryginalnego wkładu doktoranta w rozwój dziedziny. Największa waga Zajęć powinna odnosić się do procesu badań empirycznych z wykorzystaniem danych jakościowych i analizy danych. Zajęcia realizowane będą jako przedmiot w programie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Anglistyki UAM, w ramach projektu Innovative language research in interdisciplinary perspectives: Psychology, sociology and technology no. POWR.03.02.00-00- I004/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na merytorycznym przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Zajęć dla jednej, 10 osobowej grupy doktorantów w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. Celem zajęć jest rozwój umiejętności doktorantów w zakresie procesu przygotowania rozprawy doktorskiej z obszaru językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem psycholingwistyki i socjolingwistyki.
Zajęcia przeprowadzone będą wyłącznie w języku angielskim.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odpowiednio:

a) przygotowanie wybranych materiałów w języku angielskim (prezentacje, materiały dydaktyczne),
b) przygotowanie sylabusa w języku angielskim zgodnego z wytycznymi obowiązującymi dla Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Anglistyki UAM,
c) przeprowadzenie Zajęć w języku angielskim w wymiarze 20 godzin dydaktycznych,
d) dostarczenie przygotowanych dokumentów (prezentacje, materiały dydaktyczne) w wersji cyfrowej jako załącznik do wiadomości e-mail w terminie do dnia 09.04.2020r, na adres mailowy: ewac@wa.amu.edu.pl nadając wiadomości tytuł: Oferta nr DOK I004/17-00/ROZPRAWA DOKTORSKA.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

kwiecień 2020, w wymiarze 20 godzin dydaktycznych

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie Wykonawca, który posiada odpowiednią zdolność zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tzn. jest to osoba, która:

1. posiada co najmniej stopień dr habilitowanego lub równoważny, jeśli jest obcokrajowcem,
2. posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu wskazanego w punkcie „Cel zamówienia”,
3. posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu wskazanego w punkcie „Cel zamówienia”,
4. jest rodzimym użytkownikiem języka angielskiego z doświadczeniem w pisaniu / recenzowaniu językoznawczych prac naukowych w języku angielskim lub też (w przypadku osób, które nie są rodzimymi użytkownikami języka angielskiego) posiada udokumentowane doświadczenie w pisaniu / recenzowaniu językoznawczych prac naukowych w języku angielskim.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kwalifikacje Wykonawcy - 60%, w tym:
- Wykonawca posiada posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu wskazanego powyżej w punkcie „Cel zamówienia”,
- Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu wskazanego powyżej w punkcie „Cel zamówienia”,
- dokumenty przygotowane przez Wykonawcę (prezentacje i materiały dydaktyczne) nie budzą zastrzeżeń merytorycznych,
- Wykonawca jest rodzimym użytkownikiem języka angielskiego z doświadczeniem w pisaniu / recenzowaniu językoznawczych prac naukowych w języku angielskim lub też (w przypadku osób, które nie są rodzimymi użytkownikami języka angielskiego) posiada udokumentowane doświadczenie w pisaniu / recenzowaniu językoznawczych prac naukowych w języku angielskim.

3. Cena - 20%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Adres

Henryka Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618294392

Fax

618294444

NIP

7770006350

Tytuł projektu

Innovative language research in interdisciplinary perspective: psychology, sociology and technology.

Numer projektu

POWR.03.02.00-00-I004/17-00
Liczba wyświetleń: 194