Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich w ramach realizacji Projektu: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.

Data publikacji: 18.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-03-2020

Numer ogłoszenia

1233349

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje, że w dniu 12 marca 2020r. publikuje w zakładce "Pytania i wyjaśnienia" pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania.
Zamawiający informuje, że w dniu 16 marca 2020r. publikuje w zakładce "Pytania i wyjaśnienia" pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 24 marca 2020r do godziny 11:00 w sekretariacie Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata, ul. Bolesława Krzywoustego 12, 73-110 Stargard. Sekretariat czynny jest we wtorki i w czwartki w godz. 10.00 – 16.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Dr Janusz Posadzy

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich w ramach realizacji Projektu: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
- iluminację Kolegiaty NMP wraz z terenem przykościelnym
- remont wewnętrznej instalacji elektrycznej Kolegiaty NMP
- instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej Kolegiaty NMP
- remont elewacji południowej, wschodniej i północnej Kolegiaty NMP
- remont posadzki wnętrza Kolegiaty NMP
- remont konserwatorski wystrojów malarskich wnętrza Kolegiaty NMP
Opis przedmiotu zamówienia ujęty został w dokumentacji zamówienia, projektowej (projekcie wykonawczym), STWiOR i przedmiarach robót stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
Rozwiązania projektowe ujęte w projekcie wykonawczym należy uważać jako nadrzędne nad projektem budowlanym.

Zakres prac budowlanych obejmuje w szczególności:
a) Remont elewacji kolegiaty:
– Elewacja południowa kolegiaty;
– Elewacja prezbiterium kolegiaty;
– Elewacja północna kolegiaty, kaplicy mariackiej;
b) Remont posadzki kolegiaty:
– Rozbiórki;
– Posadzki;
c) Remont konserwatorski wystrojów malarskich wnętrza:
– Roboty przygotowawcze;
– Naprawa tynków i pęknięć konstrukcyjnych murów;
– Prace konserwatorskie i malarskie;
– Roboty konserwatorskie ślusarki, stolarki;
– Rusztowania;
d) Iluminacja kolegiaty wraz z terenem przykościelnym;
e) Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej:
– Instalacje zewnętrzne;
– Instalacje wewnętrzne.
f) Ogrzewanie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do
niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: stargardzki Miejscowość: Stargard

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót dla zadania pn. Wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich w ramach realizacji Projektu: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich w ramach realizacji Projektu: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
- iluminację Kolegiaty NMP wraz z terenem przykościelnym
- remont wewnętrznej instalacji elektrycznej Kolegiaty NMP
- instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej Kolegiaty NMP
- remont elewacji południowej, wschodniej i północnej Kolegiaty NMP
- remont posadzki wnętrza Kolegiaty NMP
- remont konserwatorski wystrojów malarskich wnętrza Kolegiaty NMP
Opis przedmiotu zamówienia ujęty został w dokumentacji zamówienia, projektowej (projekcie wykonawczym), STWiOR i przedmiarach robót stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
Rozwiązania projektowe ujęte w projekcie wykonawczym należy uważać jako nadrzędne nad projektem budowlanym.

Zakres prac budowlanych obejmuje w szczególności:
a) Remont elewacji kolegiaty:
– Elewacja południowa kolegiaty;
– Elewacja prezbiterium kolegiaty;
– Elewacja północna kolegiaty, kaplicy mariackiej;
b) Remont posadzki kolegiaty:
– Rozbiórki;
– Posadzki;
c) Remont konserwatorski wystrojów malarskich wnętrza:
– Roboty przygotowawcze;
– Naprawa tynków i pęknięć konstrukcyjnych murów;
– Prace konserwatorskie i malarskie;
– Roboty konserwatorskie ślusarki, stolarki;
– Rusztowania;
d) Iluminacja kolegiaty wraz z terenem przykościelnym;
e) Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej:
– Instalacje zewnętrzne;
– Instalacje wewnętrzne.
f) Ogrzewanie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do
niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45212360-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45312100-8, 45314300-4, 4535000-8, 45315100-9, 45212361-4, 45453000-7, 45453100-8.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin składania ofert - do dnia 24 marca 2020r do godziny 11:00.
2. Termin zakończenia robót – do 28 kwietnia 2023 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże:
- że w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy (3) zamówienia polegające na remoncie lub przebudowie lub modernizacji budynku wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku) polegających na wykonaniu co najmniej robót budowlanych i prac konserwatorskich dot. posadzki zabytkowej, remontu i konserwacji wystrojów wnętrza, remontu instalacji elektrycznej, których wartość co najmniej dwóch (2) zamówień wynosiła minimum 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każde oraz jednego zamówienia o wartości minimum 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) brutto;

W przypadku, gdy wartość wykazywanych umów (zamówień) jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Szczegółowy opis zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu robót oraz innych wymaganych dokumentów przez zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże:
- dysponuje lub będzie dysponować:
a) Kierownikiem budowy (1 osoba) tj. osobą:
i. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; oraz
ii. spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury; oraz
iii. posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej dwóch (2) robót budowlanych dotyczących remontów lub modernizacji lub przebudowy budynków zabytkowych, a wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 10 000 000,00 zł brutto. Należy podać nr rejestru zabytków i adres realizowanej roboty wraz z województwem;

b. Kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) tj. osobą:
i. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
oraz
ii. spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;
oraz
iii. posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy bądź kierownika robót przy realizacji przynajmniej dwóch (2) robót budowlanych dotyczących remontów, modernizacji lub przebudowy budynków zabytkowych, w tym zakres prac obejmował również instalację systemu sygnalizacji pożarowej, a wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 500 000,00 zł brutto. Należy podać nr rejestru zabytków i adres realizowanej roboty wraz z województwem;

c. Kierownikiem prac konserwatorskich w zakresie konserwacji malarstwa (1 osoba) tj. osobą:
i. posiadającą wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki ze specjalizacją konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej;
oraz
ii. posiadającą doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich w ramach realizacji przynajmniej dwóch (2) robót konserwatorskich dotyczących prac na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda; oraz
iii. spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;

d. Kierownikiem prac konserwatorskich w zakresie w zakresie konserwacji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych (1 osoba) tj. osobą:
i. posiadającą wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki ze specjalizacją konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych;
oraz
ii. posiadającą doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich w ramach realizacji przynajmniej dwóch (2) robót konserwatorskich dotyczących prac na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda; oraz
iii. spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;

Zamawiający dopuszcza łączenie powyżej określonych stanowisk Personelu Wykonawcy przez jedną osobę.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga, aby Kierownik Budowy oraz Kierownik Prac Konserwatorskich byli stale, osobiście obecni na terenie prowadzenia robót budowlanych i prac konserwatorskich podczas ich fizycznej realizacji.
Szczegółowy opis zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz innych wymaganych dokumentów przez zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta odrzucona nie będzie uwzględniania przy ocenie ofert.

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium ceny:
1) CENA wykonania zamówienia - waga 100%
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zawiera taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty z taką samą ceną, do złożenia ofert dodatkowych. Cena wskazana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa, niż cena wskazana w ofercie pierwotnej.
Szczegółowy opis zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą i jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2019r. poz. 1010).
4. Szczegółowy opis zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY KRÓLOWEJ ŚWIATA W STARGARDZIE

Adres

Bolesława Krzywoustego 12

73-110 Stargard

zachodniopomorskie , stargardzki

Numer telefonu

+48605030383

Fax

+48914613081

NIP

8541259280

Tytuł projektu

Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie

Numer projektu

POIS.08.02.00-00-0002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsart Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 162/1,
71-335 Szczecin
data wpłynięcia: 24.03.2020r. godz. 8.00
cena: 17 249 956,96 PLN BRUTTO
Liczba wyświetleń: 1138