Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa realizacji szkoleń w zakresie HB HTA - Hospital Based Health Technology Assessment dla osób wykonujacych czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia

Data publikacji: 05.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1230576

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania należy złożyć:
- osobiście, pocztą lub kurierem w biurze Zamawiającego
OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław ( budynek A1 wejście od podwórza) pokój 23 parter,
w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr: 06/ZZ/2020”
Termin składania ofert: do dnia 14.02.2020r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Aleksandrowicz, Iwona Orkisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 356 50 89; 601 77 14 38

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

„Usługa realizacji 7 szkoleń dla 105 osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia w ramach projektu POWR.05.02.00-00-0027/18 pn: ZDROWE ZARZĄDZANIE

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postepowania jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji 7 szkoleń dla 105 osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia w zakresie HB HTA - Hospital Based Health Technology Assessment.

W związku z powyższym Zamawiający poszukuje Wykonawcy gotowego do zrealizowania w/w usług tj przeprowadzenia nie więcej niż 7 szkoleń x 16 godzin = 112 godzin szkoleń (1 godzina = 45 min).

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest 7 szkoleń w zakresie HB HTA - Hospital Based Health Technology Assessment.
2. Szkolenia realizowane będą na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego.
3. Każde szkolenie w wymiarze 16 godzin dydaktycznych efektywnego szkolenia, ( 1 godzina dydaktyczna - 45 min)
4. Planowana liczba uczestników – grupy średnio 15 osób ( ostateczna liczba uczestników szkolenia uzależniona będzie od procesu rekrutacji)
5. Każde szkolenie dokumentowane będzie przez Wykonawcę za pomocą dziennika zajęć, list obecności, karty pracy trenera (wzory tych dokumentów przygotowane będą przez Zmawiającego), oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej, przekazywanych Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od zakończenia każdego szkolenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szkolenia według programu uwzględniającego wymagania określone w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenia będą realizowane w okresie od lutego 2020 do sierpnia 2021 roku.

Ostateczne terminy szkoleń uzależnione będą od grup uczestników zrekrutowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. O miejscu i terminie prowadzenia szkolenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem osobiście, telefonicznie lub na podany przez Wykonawcę adres e-mail.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie. Oświadczenie zawarte jest we wzorze formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien wykazać, że:
w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia swojej działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 48 godzin dydaktycznych usług szkoleniowych w formie warsztatu/szkolenia/kursów/wykładów w zakresie tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, dat wykonania usług i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów/dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie np.: referencje, opinie, potwierdzenia odbioru usług (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. tj.: dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia - minimum 1 trenera posiadającego wykształcenie na poziomie doktora nauk ekonomicznych lub pokrewnych.

Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia - kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
a) zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
b) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy.
c) zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów POWER,
d) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,
f) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
g) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją,
h) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy,
i) wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej.
j) w przypadku odstąpienia wybranego Wykonawcy od umowy na realizację szkolenia lub części szkoleń z przyczyn obiektywnych, Zamawiający może zastąpić Wykonawcę innym Wykonawcą, który złożył ofertę na realizację szkolenia
i w niniejszej procedurze wyboru Wykonawców uzyskał kolejną notę punktową oceny oferty oraz wyraził zgodę na realizację szkolenia za cenę ofertową nie wyższą od ceny ofertowej przez pierwotnie wybranego Wykonawcy. (zdarzenie opisane w pkt 6.5.2 wytycznych).
k) Zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Informacja o braku powiązań kapitałowych Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
3. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania usług i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu/ dowodu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie np. referencje, opinie, potwierdzenia - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
5. Wykaz części lub całości szkoleń przewidywanych do realizacji przez podwykonawców - Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną (45 minut) – waga max 35 pkt.
2) doświadczenie trenera/wykładowcy prowadzącego szkolenie w imieniu Wykonawcy – waga max 60 pkt .
3) aspekt społeczny Wykonawcy – waga 5 pkt.

KRYTERIUM CENA:
1) W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 35. Najwyższą liczbę punktów – 35 otrzyma oferta zawierająca najniższą maksymalną cenę brutto za 1 godzinę dydaktyczną (45 minut) za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, określoną przez Wykonawcę w ofercie a każda następna według poniższego wzoru:
CN
C = ------------ x 100% x 35 pkt.
Co

gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną (45 minut) szkolenia.

KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE TRENERA

2) W ramach tego kryterium Wykonawcy zostaną przyznane punkty od 0 do 60.
Wykonawca, który wykaże, że osoba odpowiedzialna za realizację szkolenia(trener/wykładowca):
- zrealizował w sposób należyty od 48 do 64 godzin dydaktycznych szkoleń/warsztatów/kursów/wykładów z zakresu tożsamym lub zbliżonym do zamówienia otrzyma 40 pkt;
- zrealizował w sposób należyty od 65 do 80 godzin dydaktycznych szkoleń/warsztatów/kursów z zakresu tożsamym lub zbliżonym do zamówienia, Wykonawca otrzyma 50 pkt;
- zrealizował w sposób należyty 81 i więcej godzin dydaktycznych szkoleń/warsztatów/kursów z zakresu tożsamym lub zbliżonym do zamówienia, Wykonawca otrzyma 60 pkt;

W przypadku wskazania do zamówienia więcej niż jednego trenera Zamawiający przyzna punktację w tym kryterium będącą średnią arytmetyczną punktów przyznanych wszystkim trenerom.

KRYTERIUM ASPEKTY SPOŁECZNE

3) W ramach tego kryterium Wykonawcy zostaną przyznane punkty za aspekt społeczny w liczbie 5.
Wykonawca, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności oraz zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Ministerstwem Zdrowia wykaże, że do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia zadysponuje osobę/osoby niepełnosprawne otrzyma dodatkowo 5 pkt. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną osobę/osoby spełniającą/spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019.1172 t.j. z dnia 2019.06.25). Poziom niepełnosprawności zadysponowanych do realizacji przedmiotu zamówienia osób/osoby musi umożliwiać tym osobom sprawną i efektywną realizację zamówionych szkoleń.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.

Adres

Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

dolnośląskie , wałbrzyski

Numer telefonu

746480400

Fax

746480417

NIP

8860003433

Tytuł projektu

Zdrowe zarządzanie

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0027/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

prof dr hab Maria Węgrzyn - oferta wpłynęla 13.02.2020
Liczba wyświetleń: 148