Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na pionowe centrum obróbcze (frezarka z dużym stołem)

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2020

Numer ogłoszenia

1227486

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: do 28.02.2020 do godz. 15:00.

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@promont-swiebodzice.pl lub aniaszczurek@promont88.pl
lub osobiście/kurierem w biurze firmy pod adresem:
58- 160 Świebodzice, ul. Przemysłowa 6.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aniaszczurek@promont88.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szczurek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

746465830

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pionowe centrum obróbcze (frezarka z dużym stołem).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Świebodzice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup pionowego centrum obróbczego (frezarki z dużym stołem), która umożliwi produkcję elementów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Pionowe centrum Obróbcze (Frezarka z dużym stołem) spełniające następujące kryteria:
• bardzo duża szybkość pracy (czas wymiany narzędzia max 1,5 sek);
• stół: 1530x660 mm
• przejazdy XYZ: 1500 x 660 x660 mm (2 prowadnice w osi Y)
• typ napędu - elektrowrzeciono
• moc silnika wrzeciona 22/18,5 kW ( max 10min / ciągłe)
• max moment obrotowy wrzeciona min. 190Nm
• wrzeciono BT40 – 15 000 rpm
• chłodzenie 15 bar
• bramowa, symetryczna konstrukcja łoża obrabiarki
• szerokość prowadnic stołu min. 50mm
• dokładność pozycjonowania nie gorsza niż +/- 0,005 mm
• powtarzalność pozycjonowania nie gorsza niż +/- 0,003 mm
• szybkie przejazdy w osiach XY min. 40m/min
• szybkie przejazdy w osi Z min. 30m/min
• moc napędu osi XYZ min. 4,5kW
• magazyn narzędziowy z możliwością przezbrajania w trakcie trwania obróbki
• magazyn 32 pozycje
• średnica narzędzia w magazynie (kosz-kosz) min. 90mm
• zastosowanie układów kompensacji termicznej obrabiarki w oparciu o minimum 8 czujników zabudowanych we wrzecionie i konstrukcji obrabiarki
• transporter wiórów
• sonda pomiaru narzędzia
• sonda pomiaru detalu
• waga maszyny nie mniejsza niż 11.000kg
• wyświetlacz LCD min. 15” kolorowy
• manipulator przenośny – tzw. Wędka
• symulacja obróbki 3D w czasie rzeczywistym
• pamięć programów min. 4GB
• bufor operacyjny min. 2MB
• możliwość transferu danych przez sieć
• serwer do zbierania danych z sterownika
• graficzne wspomaganie programowania min. 2 x USB
• deklaracja zgodności CE

Kod CPV

42637300-3

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do frezowania metalu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Maszyna musi zostać w pełni wyposażona, tak, aby można było od razu rozpocząć na niej produkcję. Dotyczy to również przesyłania i gromadzenia programów wykonawczych detali.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 14 tygodnia 2020 r.
Termin uruchomienia maszyny: do 16 tygodnia 2020 r.

Dopuszcza się zmianę terminu, jednak dostawa nie może nastąpić później niż do końca maja 2020 roku.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent musi posiadać na terenie Polski:
- własną siedzibę
- minimum 15 serwisantów.
Konieczne jest dołączenie oświadczenia do oferty.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać minimum 4 lata doświadczenia w serwisie maszyn frezarskich.

Konieczne jest dołączenie oświadczenia do oferty.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, w tym również przesunięcie terminu realizacji zadania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań.
Oświadczenie dotyczące siedziby, ilości serwisantów.
Oświadczenie dotyczące doświadczenia w serwisie maszyn frezarskich Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena = 60 %
Obliczenie: cena oferty najniższej /cena oferty badanej * 6 = ilość punktów
Gwarancja = 40%
Obliczenie: gwarancja oferty badanej /gwarancji najdłuższej * 4 = ilość punktów
Suma 10 punktów = 100%
Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę punktów.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty w walucie obcej Zamawiający przeliczy daną walutę po średnim kursie NBP z dnia wpływu oferty do biura Zamawiającego.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone przedmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: - uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10% udziałów w akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU ORGANIZACYJNO-TECHNICZNEGO PROMONT SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Przemysłowa 6

58-160 Świebodzice

dolnośląskie , świdnicki

Numer telefonu

746465830

NIP

8840011085

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych wymienników ciepła i masy oraz produktów na nich opartych.

Numer projektu

POIR.03.02.01-02-0003/19-00
Liczba wyświetleń: 129