Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 05/01/2020 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko PROGRAMISTA RUST

Data publikacji: 10.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2020

Numer ogłoszenia

1226389

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=62798a68d6314271aad385dfbe9eef9c

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.filip@gpw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Filip i Piotr Werczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609079423 (Agnieszka Filip) 665551772 (Piotr Werczyński)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) os. zaangażowanej w realizację projektu na stanowisku Programista RUST.
Celem badania będącego przedmiotem realizowanego Projektu jest wytworzenie w wyniku prowadzonych prac badawczo rozwojowych, rozwiązania informatycznego, wraz z implementacją gwarantującego osiągnięcia założonych w projekcie parametrów tj.: latency: przy określonym w założeniach projektu obciążeniu ilości zleceń/sekundę dla 90% przesłanych zleceń., przy poziomie realizacji trans. 1/50;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie osoby na stanowisko Programista RUST do realizacji prac B+R w ramach projektu, która ma się przyczynić do skutecznego zrealizowania zakresu rzeczowego projektu i osiągnięcie jego celów i wskaźników.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług w oparciu o umowę cywilno-prawną w charakterze Programisty, do realizacji prac B+R w ramach projektu, które mają się przyczynić do skutecznego zrealizowania zakresu rzeczowego projektu i osiągnięcie jego celów i wskaźników, których celem jest opracowanie modelu zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji.

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z “Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

1. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) osoby zaangażowanej w realizację projektu na stanowisku Programista RUST.

2. Rola w projekcie - Programista RUST będzie odpowiedzialny za implementację w języku RUST uzgodnionych funkcji i mechanizmów modelu koncepcyjnego a następnie prototypu systemu transakcyjnego i następnie wersji docelowej systemu.

3. Zadania ogólne:

• Implementacja w języku Rust uzgodnionych funkcji i mechanizmów systemu transakcyjnego;
• implementacja zmian w systemie transakcyjnym;
• monitorowanie i analiza danych;
• przygotowywanie testów i dokumentacji wytwarzanego oprogramowania.

Kod CPV

72212217-3

Nazwa kodu CPV

Usługi opracowywania oprogramowania dla przetwarzającego transakcje

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe zadania w podziale na etapy:

Etap I/II: Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie implementacji w języku RUST funkcji modelu koncepcyjnego i prototypu oprogramowania systemu transakcyjnego; Prowadzenie dokumentacji implementowanego rozwiązania. Przeprowadzenie testów dla poszczególnych funkcji oprogramowania wytworzonego w Etapach I/II.

Etap III/IV/V. Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie implementacji w języku RUST Integracji poszczególnych komponentów oraz przeprowadzenie testów integracyjnych dla poszczególnych modułów wytworzonych w Etapach I/II i III. Wsparcie w procesie testów oraz ich automatyzacji.

Etap VI/ VII: Implementacja integracji poszczególnych funkcji i komponentów oraz przeprowadzenie testów integracyjnych dla poszczególnych modułów wytworzonych w Etapach I/II/III/IV/V.
Wsparcie w zakresie uruchomienia rozwiązania docelowego w środowisku pre-produkcyjnym, monitoring, w tym: opracowanie operacyjnej dokumentacji dotyczącej implementacji rozwiązania.

Przedmiotem zamówienia jest ścisła współpraca z Głównym Architektem i Asystentem Głównego Architekta” i realizacja zadań mających na celu dostarczanie Zamawiającemu wyników prac, tworzonych na podstawie specyfikacji dostarczanych przez Zamawiającego: modelu zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji.

Badania powinny skutkować zaprojektowaniem i realizacją prac w oparciu o stworzony opis ogólny modelu analitycznego rozwiązania.
**********************************************************************
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem Oferty w ramach zapytania ofertowego

Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iodgkgpw@gpw.pl.
Dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją postępowania ofertowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 08/01/2020 dotyczącego „wyboru podmiotu na wykonanie badań w zakresie założeń funkcjonalnych programu komputerowego do wyceny instrumentów pochodnych” w ramach projektu: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji” (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych jest warunkiem udziału w postępowaniu, a ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu.

Odbiorcami danych są podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Dane będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, przez okres 10 lat licząc od dnia jej przyznania.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Harmonogram realizacji zamówienia

1.Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30.06.2023 r.

2.Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu i zaangażowania osoby na stanowisko Programista RUST ustalono na dzień 01.02.2020 r.

3.W związku z charakterem projektu, który obciążony jest ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany okresu realizacji zamówienia (możliwość: wydłużenia lub skrócenia okresu zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania), w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.

4.Szacowany czas pracy: ok. 160 godz. miesięcznie.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

opisano poniżej

Wiedza i doświadczenie

I WYKSZTAŁCENIE:
Wykształcenie wyższe techniczne lub studia w trakcie bądź doświadczenie potwierdzone w CV

II DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI:
1. Wykształcenie wyższe w obszarze informatyki lub nauk pokrewnych
2. Znajomość języka programowania RUST
3. Min. 2-letnie doświadczenie w zakresie jednej lub więcej z następujących metod: Lean, Agile, Scrum i Kanban
4. Min. 2-letnie doświadczenie w technikach tzw. „ciągłej integracji” tj. Continuous Integration and Continuous Deployment , w tym doświadczenie z następującymi narzędziami: Jenkins, XL Deploy, Nexus, Automic, Code Deploy;
5. Min. 2 letnie doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu systemami opartymi na Kubernetes (infrastructure as a code)
6.Umiejętność optymalizacji oprogramowania pod kątem pamięci procesora.
7. Znajomość: - linux, Docker, Kubernetes, -FPGA, Infiniband (Znajomość udokumentowana doświadczeniem projektowym, repozytorium kodu lub weryfikowalnym certyfikatem (w wypadku doświadczenia projektowego Zleceniodawca wymaga opisu projektu oraz wskazania klienta i okresu realizacji projektu);
8. Doświadczenie w analizie biznesowej / systemowej lub zapewnienia jakości;
9. Doświadczenie w zakresie wymagań i testów;
10. Podstawowa wiedza w zakresie generowania dokumentacji procesowej;
11. Doświadczenie w analizowaniu danych w celu wyciągnięcia wniosków biznesowych i technik wizualizacji danych;
12. Mile widziana znajomość języka programowania C++
13. Język angielski na poziomie umożliwiającym biegłą komunikację anglojęzyczną i tworzenie specyfikacji w j. angielskim

Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od oferenta dokumentu CV.

A. Oferenci, którzy przekazać swoją ofertę wraz z CV zaproszeni zostaną na rozmowę weryfikacyjną, mającą na celu weryfikację spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu.

B. Zamawiający ustala, iż rozmowa weryfikacyjna zostanie przeprowadzona:
a) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy przy użyciu środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość, np. poprzez komunikator Skype,

b) przez 2-osobową Komisję Weryfikacyjną powołaną przez Zamawiającego,
c) w zakresie identycznym dla wszystkich Oferentów.

Po każdej rozmowie weryfikacyjnej zostanie sporządzony protokół.

C. Ocena spełnienia wymogów podczas rozmowy weryfikacyjnej odbędzie się wg następującej procedury:
a) każdy Oferent otrzyma identyczny arkusz pytań,
b) Komisja będzie oceniać na zasadzie 0 - 1 (0 – nie spełnia, 1 – spełnia) poszczególne wymagania stawiane Oferentowi i podlegające ocenie,
c) wymagania stawiane Oferentowi i podlegające ocenie to:

D. Oferent musi spełnić wymaganie postawione w pkt 2 poniżej i wybrane wymagania (osiągnięcie wartość „1”),

1. Wykształcenie wyższe w obszarze informatyki lub nauk pokrewnych
2. Znajomość języka programowania RUST
3. Min. 2-letnie doświadczenie w zakresie jednej lub więcej z następujących metod: Lean, Agile, Scrum i Kanban
4. Min. 2-letnie doświadczenie w technikach tzw. „ciągłej integracji” tj. Continuous Integration and Continuous Deployment , w tym doświadczenie z następującymi narzędziami: Jenkins, XL Deploy, Nexus, Automic, Code Deploy;
5. Min. 2 letnie doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu systemami opartymi na Kubernetes (infrastructure as a code)
6.Umiejętność optymalizacji oprogramowania pod kątem pamięci procesora.
7. Znajomość: - linux, Docker, Kubernetes, -FPGA, Infiniband (Znajomość udokumentowana doświadczeniem projektowym, repozytorium kodu lub weryfikowalnym certyfikatem (w wypadku doświadczenia projektowego Zleceniodawca wymaga opisu projektu oraz wskazania klienta i okresu realizacji projektu);
8. Doświadczenie w analizie biznesowej / systemowej lub zapewnienia jakości;
9. Doświadczenie w zakresie wymagań i testów;
10. Podstawowa wiedza w zakresie generowania dokumentacji procesowej;
11. Doświadczenie w analizowaniu danych w celu wyciągnięcia wniosków biznesowych i technik wizualizacji danych;
12. Mile widziana znajomość języka programowania C++
13. Język angielski na poziomie umożliwiającym biegłą komunikację anglojęzyczną i tworzenie specyfikacji w j. angielskim

Potencjał techniczny

-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opisano w wymaganiach

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
2. Termin składania ofert: decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert będą odrzucone.
3. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
4. Całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zrealizowanych w ramach niniejszego zamówienia przysługuje zamawiającemu.
5. Opublikowanie niniejszego ogłoszenia nie zobowiązuje zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części.
6. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowanie/zmian całości lub części ogłoszenia.
8. Wybrani oferenci spełniający przedmiotowe wymogi, zostaną zaproszeni do rozmowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
10. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich dla jednomiesięcznego okresu zatrudnienia i musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie oferent z tytułu należytej realizacji zamówienia opisanego w niniejszym ogłoszeniu.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w przypadku błędów w ogłoszeniu lub konieczności dokonania uzupełnień. W takim przypadku Zamawiający:
− poinformuje o dokonanej zmianie w sposób zgodny z Podrozdziałem 6.5.2, pkt. 16 „wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
12. Oferty nie spełniające wymogu wskazanego w pkt 2 w części "Wiedza i Doświadczenia", określonego w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
1. Gdy nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązujących dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą,
2. Gdy nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych przez Instytucje odpowiedzialne za realizację programu operacyjnego.
3. Gdy nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Gdy wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
5. Gdy nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6. Gdy nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
8. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
9. Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalone przez Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Złożenie podpisanej oferty na wypełnionym formularzu ofertowym załączonym w linku do niniejszego zapytania potwierdzającej spełnienie wymogów i akceptację warunków oraz oświadczeń określonych w ogłoszeniu.
2. Przekazanie oferty będzie oznaczało, iż akceptuje on warunki oraz oświadczenia określone w ogłoszeniu.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w ogłoszeniu.
5. W celu potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych w ogłoszeniu należy obowiązkowo załączyć: CV oferenta.
6. Fakultatywnie oferent może załączyć inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i umiejętności zgodne z opisanymi wymogami jak np.: certyfikaty, referencje, dyplomy, lub podobne.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Doświadczenie– 70%
2. Wykształcenie – 10%
3. Cena – 20%
razem: 100%

Wykluczenia

1) Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Potwierdzeniem braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta/wykonawcę podpisu na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), którego częścią jest oświadczenie o braku występowania w/w powiązań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

Adres

Książęca 4

00-498 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

609079423

NIP

5260250972

Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0829/18-00
Liczba wyświetleń: 191