Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja usług społecznych w społeczności lokalnej dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2020

Numer ogłoszenia

1226338

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie 17.01.2020 r. do godz. 10.00 (osobiście, pocztą/kurierem).
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Cienista 3 , 60-587 Poznań, w godz. pracy 7:30-15:30;
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy,
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Ziomek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 575 656 862

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:
1) Zadanie 1 - Świadczenie specjalistycznej usługi pielęgniarskiej;
2) Zadanie 2 - Świadczenie specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej;
3) Zadanie 3 – Świadczenie specjalistycznej usługi psychologicznej;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Gmina Kostrzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie”, dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Przedmiot zamówienia

Zadanie 1 - Świadczenie specjalistycznej usługi pielęgniarskiej

Liczba osób objętych wsparciem: minimum 15
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 4 godziny zegarowe/miesiąc
Liczba godzin usługi objętych umową: 1320 godzin zegarowych
Przybliżony termin świadczenia usługi: styczeń 2020 – sierpień 2021

Zadanie 2 - Świadczenie specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej

Liczba osób objętych wsparciem: minimum 15
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 5-6 godzin zegarowe/miesiąc
Liczba godzin usługi objętych umową: 1800 h
Przybliżony termin świadczenia usługi: styczeń 2020 – sierpień 2021

Zadanie 3 - Świadczenie specjalistycznej usługi psychologicznej

Liczba osób objętych wsparciem: minimum 15
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 2 godziny zegarowe/miesiąc
Liczba godzin usługi objętych umową: 660 h
Przybliżony termin świadczenia usługi: styczeń 2020 – sierpień 2021

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne
85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki
85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie styczeń 2020 - sierpień 2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Sposób oceny ofert złożonych w ramach zadania 1, 2 i 3

Kryterium 1. Cena brutto za jedną godzinę zegarową usługi
Waga 80 %
Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów: W ramach kryterium ocenie podlegać będzie cena jednej godziny zegarowej usługi .
Oferta będzie oceniana zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniższej/ cena oferty ocenianej x 80 = Cena
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 80 punktów

Kryterium 2. Dostępność wykonawcy na żądanie zamawiającego
Waga 20%
Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów: Dostępność wykonawcy oznacza czas od daty wezwania zamawiającego na określoną godzinę do daty i godziny przeprowadzenia usługi.
Dostępność będzie punktowana wg następujących zasad:
– Od 47 godzin i 59 minut do 36 godzin – 5 punktów
– Od 35 godzin i 59 minut do 24 godzin – 10 punktów
– Od 23 godzin i 59 minut do 12 godzin - 20 punktów

Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 20 punktów.

Zamawiający zaznacza, że każde z zadań oceniane będzie oddzielnie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KOSTRZYN

Adres

Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

61 81 88 860

Fax

61 81 88 860

NIP

7773114347

Tytuł projektu

Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0049/18-00

Inne źródła finansowania

ZAMAWIAJĄCY - PARTNER PROJEKTU:
Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
Siedziba: ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska,
Biuro projektu: ul. Cienista 3, 60-587 Poznań
NIP: 777-322-94-41

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie 1- Świadczenie specjalistycznej usługi pielęgniarskiej
Brak ofert

Zadanie 2- Świadczenie specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej

K&K PROGRESS SP. Z O.O. , UL. SZKOLNA 24, 64-700 ŚMIESZKOWO;
data wpływu: 17-01-2020, godz. 8.30; wartość zamówienia: 180.000,00 zł

Zadanie 3- Świadczenie specjalistycznej usługi psychologicznej

K&K PROGRESS SP. Z O.O. , UL. SZKOLNA 24, 64-700 ŚMIESZKOWO;
data wpływu: 17-01-2020, godz. 8.30; wartość zamówienia: 64.680,00 zł
Liczba wyświetleń: 217