Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringowa podczas szkoleń (przerwy kawowe + obiad dwudaniowy) dla uczestników szkoleń w Wieluniu

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-01-2020

Numer ogłoszenia

1226261

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania należy złożyć: osobiście, pocztą lub kurierem w biurze Zamawiającego
OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław,
wejście od podwórza, parter, pokój nr 23,
w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr : 04/ZZ/2020”

Termin składania ofert: do 20 stycznia 2020r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Aleksandrowicz, Iwona Orkisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 356 50 89

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa dla uczestników szkoleń w Wieluniu - 8 dni szkoleniowych (64 h) od 9.00-16.00 dotyczy szkoleń ”EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE” oraz usługa cateringowa dla uczestników szkoleń w Wieluniu - 2 dni szkoleniowe (16 h) od 9.00-16.00 dotyczy szkoleń „HB-HTA-HOSPITAL BASED HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: wieluński Miejscowość: Wieluń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zapewni usługę cateringową (przerwy kawowe + obiad dwudaniowy) dla uczestników szkoleń w Wieluniu w ramach Projektu pn. ZDROWE ZARZĄDZANIE nr projektu POWR.05.02.00-00-0027/18

Przedmiot zamówienia

Usługa cateringowa dla uczestników szkoleń w Wieluniu - 8 dni szkoleniowych (64 h) od 9.00-16.00 dotyczy szkoleń ”EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE” oraz usługa cateringowa dla uczestników szkoleń w Wieluniu - 2 dni szkoleniowe (16 h) od 9.00-16.00 dotyczy szkoleń „HB-HTA-HOSPITAL BASED HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

1. Zapewnienie usługi cateringowej ( przerwa kawowa + obiad dwudaniowy) dla grupy średnio 20 uczestników ( min.15, max 25 osób ) projektu w każdym dniu szkolenia (ostateczna liczba szkoleń w Wieluniu i liczba uczestników uzależniona będzie od procesu rekrutacji). Informacje na temat: miejsca realizacji szkolenia, liczebności grupy (ilości osób), rodzaju diety, przekazywane będą przez Zamawiającego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia

1.1. Przerwa kawowa – całodniowa od 9.00-16.00 w ilości bez ograniczeń: kawa, herbata, woda gazowana, niegazowana, mleko/śmietanka do kawy, cytryna, cukier, drobne słodkie przekąski typu kruche ciasteczka. Przerwa kawowa powinna być przygotowana na przyjazd uczestników szkoleń, nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem szkoleń, zorganizowana w miejscu zapewniającym swobodny dostęp dla uczestników, w tym również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przerwa kawowa powinna być przygotowana na każdy dzień szkolenia.

1.2 Obiad- o godzinie 12.15- zupa, drugie danie, napój. Wykonawca zapewni różnorodność posiłków, w przypadku obecności na szkoleniach osób o specjalnych wymogach żywieniowych ( wegetarianizm, alergie pokarmowe) Wykonawca zapewni odpowiedni dla nich posiłek.
1.3 Zapotrzebowanie na dania będzie zgłoszone z wyprzedzeniem.
1.4. Posiłki zapewnione zostaną w tym samym obiekcie, co sala szkoleniowa.
1.5. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę zastawy i sztućców z tworzywa sztucznego lecz wymaga się:
• kompletnej zastawy stołowej ceramicznej lub porcelanowej,
• sztućców platerowanych lub metalowych,
• szkła do napojów,
naczyń wieloporcjowych służących do podania ciastek i ciast (tace ze stali nierdzewnej, półmiski ceramiczne lub porcelanowe), dzbanków szklanych, podgrzewaczy elektrycznych na gorącą wodę (warników), podgrzewaczy do dań na gorąco, termosów z wrzątkiem i kawą. Wymaga się aby zastawa i sztućce były czyste (wysterylizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) i nieuszkodzone (niewyszczerbione itp.).

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi cateringowe będą realizowane w okresie od stycznia 2020 do sierpnia 2021 roku podczas realizacji szkoleń w Wieluniu.

Ostateczne terminy, ilości szkoleń i ilości osób uzależnione będą od grup uczestników zrekrutowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy lecz nie dłużej niż do 31.08.2021r. O miejscu i terminie świadczenia usługi cateringowej Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem osobiście, telefonicznie lub na podany przez Wykonawcę adres e-mail.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizował należycie co najmniej 3 usługi cateringowe polegające na dostarczaniu posiłków (obiad oraz przerwa kawowa) dla zorganizowanej grupy minimum 15 os. przez okres co najmniej 2 dni dla każdej wykazanej usługi.
Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o wypełnione oświadczenie - formularz wykaz wykonanych usług cateringowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
a) zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
b) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy.
c) zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów POWER,
d) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną,
f) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
g) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia
w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją,
h) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy,
i) Zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1 Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2 Wykaz usług wraz z dokumentami i/lub referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usług cateringowych, potwierdzających spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3 Informacja o braku powiązań kapitałowych Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) Cena brutto usługi – 80 pkt (waga)
b) Aspekty społeczne - 20 pkt (waga).

KRYTERIUM 1 - cena usługi brutto
Punkty za KRYTERIUM 1 zostaną obliczone według poniższego wzoru zarówno w odniesieniu do przerwy kawowej jak i przerwy obiadowej:

CN
C = ------------ x 100% x 80 pkt.
Co

gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.


KRYTERIUM 2 – aspekty społeczne
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Aspekty społeczne

K = (KA lub KB) x 20
gdzie:
K – oznacza liczbę uzyskanych punktów
KA - spełnienie kryterium klauzula społeczna = 1
KB – niespełnienie kryterium klauzuli społecznej = 0

Punkty za KRYTERIUM 2 zostaną przyznane jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wskaże co najmniej jeden z poniższych warunków, iż:
➢ jest podmiotem ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:
1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w Ustawie z dnia 27.04/20116 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.)
2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej, utworzone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828),
b) Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub spółka non-profit , o której mowa w art. 3ust. 3 pkt 4 tej Ustawy, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%
4) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).

Zamawiający dokona weryfikacji statusu Wykonawcy na podstawie dokumentów potwierdzających status podmiotu ekonomii społecznej Wykonawcy (np. statut/CEIDG/KRS/inne).

➢ do realizacji zamówienia, przez cały okres trwania umowy będzie zatrudniać minimum 1 osobę na umowę o pracę w wymiarze minimum 1 etatu należącą do co najmniej jednej z poniższych grup:
1) osoba z niepełnosprawnościami posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (wg Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
2) osoba bezrobotna skierowana z Urzędu Pracy
3) osoba o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 nr 122 ppoz. 1143 z późn. zm.).

Zamawiający dokona weryfikacji spełniania powyższego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy, będącego integralną częścią Formularza oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego kryterium przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

3. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt. i stanowi sumę punktów przyznanych za Kryterium 1 oraz 2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

BRAK SPEŁNINIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - opisane w zapytaniu ofertowym

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1.1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizował należycie co najmniej 3 usługi cateringowe polegające na dostarczaniu posiłków (obiad oraz przerwa kawowa) dla zorganizowanej grupy minimum 15 os. przez okres co najmniej 2 dni dla każdej wykazanej usługi.
Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o wypełnione oświadczenie - formularz wykaz wykonanych usług cateringowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania Ofertowego.
1.2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.

Adres

Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

dolnośląskie , wałbrzyski

Numer telefonu

746480400

Fax

746480417

NIP

8860003433

Tytuł projektu

Zdrowe zarządzanie

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0027/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SGM Sp.z o.o. Lidia Szydłowska
ul. Warszawska 43
98-300 Wieluń

Oferta wplynęla: 20.01.2020 r. o godz. 09.00

Cena: 49,00 zł
Liczba wyświetleń: 127