Strona główna
Logo unii europejskiej

ZLECENIE WYKONANIA BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI TAŚMY PRZENOŚNIKA

Data publikacji: 09.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2019

Numer ogłoszenia

1221868

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub w formie pisemnej na adres: TZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Szyby Rycerskie 6, 41-909 Bytom lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: biuro@tzpolska.pl w terminie do końca dnia 16.12.2019r. Na kopercie/ w temacie wiadomości proszę podać „oferta na wykonanie badania”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tzpolska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Lenc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 301 53 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup usługi wykonania badania wytrzymałości taśmy przenośnika na zerwanie w trakcie eksploatacji zgarniaczy. Zakres prac badawczych obejmuje sprawdzenie, jaka siła jest potrzebna do zerwania taśmy. Badania zostaną przeprowadzone na taśmie bez zgarniaczy oraz na taśmie z proponowanymi przez zamawiającego zgarniaczami, w celu sprawdzenia, w jakim stopniu zgarniacze mają wpływ na wytrzymałość taśmy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bytom Miejscowość: Bytom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi badania wytrzymałości taśmy przenośnika na zerwanie w trakcie eksploatacji zgarniaczy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup usługi wykonania badania wytrzymałości taśmy przenośnika na zerwanie w trakcie eksploatacji zgarniaczy. Zakres prac badawczych obejmuje sprawdzenie, jaka siła jest potrzebna do zerwania taśmy. Badania zostaną przeprowadzone na taśmie bez zgarniaczy oraz na taśmie z proponowanymi przez zamawiającego zgarniaczami, w celu sprawdzenia, w jakim stopniu zgarniacze mają wpływ na wytrzymałość taśmy.

Prace, które należy wykonać, to:

1) Badanie wytrzymałości taśmy na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu oraz wydłużenie przy zadanym obciążeniu wg PN-EN ISO 283: 2016-01.
2) Badanie odporności na ścieranie za pomocą aparatu z obracającym się bębnem wg PN-ISO 2646:2007.
3) Badanie adhezji między elementami taśmy wg PN-EN ISO 252:2008.
4) Badanie grubości całkowitej i grubości poszczególnych elementów taśmy.

Koszt powinien obejmować przygotowanie badań oraz sporządzenie dokumentacji z wykonywanych badań.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin i miejsce realizacji: do 4 tygodni od podpisania umowy, miejscem realizacji zamówienia jest Bytom ul. Szyby Rycerskie 6.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w zamówieniu może ubiegać się Wykonawca, który posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
▪ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
▪ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
▪ nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
▪ nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
▪ nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
▪ wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
▪ wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dodatkowe warunki

1. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Oferty takie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert w uzasadnionych przypadkach.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu płatności wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji umowy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek,
c) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby te spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d) zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy formy pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane są załączniki do oferty:
a) Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 1
b) Dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego.
c) Oświadczenie Oferenta - załącznik nr 2
d) Formularz oferty - załącznik nr 3

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:

Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Czas realizacji zlecenia


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o :

Kryterium I: Cena netto
Waga: 70
Sposób oceny: Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 100 i mnożony przez wagę 70%.

Kryterium II: Czas realizacji zlecenia
Waga: 30
Sposób oceny:
Czas realizacji zlecenia od podpisania umowy - do 2 tygodni - 30 pkt.
Czas realizacji zlecenia od podpisania umowy - powyżej 2 tygodni do 4 tygodni - 15 pkt.
Czas realizacji zlecenia od podpisania umowy - powyżej 4 tygodni– 0 pkt.
Ilość punktów w kryterium termin realizacji = (suma otrzymanych punktów)/(max.do otrzymania liczba punktów) x 100 x waga kryterium 30%.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania (jako suma punktów z 2 kryteriów) = 100

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szyby Rycerskie 6

41-909 Bytom

śląskie , Bytom

NIP

9691286037

Tytuł projektu

Badanie hamulców i zgarniaczy w warunkach warsztatowych oraz w środowisku pracy w celu poprawy ich parametrów.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0640/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fabryka Taśm Transportowych WOLBROM S.A.
ul. 1 Maja 100
32-340 Wolbrom
data wpłynięcia oferty: 16.12.2019
cena: 8900,00 zł netto/komplet
Liczba wyświetleń: 181