Strona główna
Logo unii europejskiej

Działania informacyjne i promujące dla projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"

Data publikacji: 02.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-03-2020

Numer ogłoszenia

1220686

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec, pokój 1.18, do dnia 02 marca 2020r. do godz. 10.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Juszczyk e-mail: bozena.juszczyk@plk-sa.pl, Tomasz Gibas e-mail: tomasz.gibas@plk-sa.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

797 305 695

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaplanowanie i przeprowadzenie Działań informacyjnych i promujących dla projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Tarnowskie Góry, Miasteczko Ślaskie, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz, Poręba, Lazy, Zawiercie.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Działania informacyjne i promujące dotyczące Projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” mają na celu:
• zapewnienie kompleksowej, rzetelnej i stałej informacji o Projekcie, roli Unii Europejskiej w jego finansowaniu, a co za tym idzie - podkreślenie działalności Unii Europejskiej na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce;
• budowanie świadomości społecznej dotyczącej istnienia Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jego dostępności, roli oraz korzyści, jakie oferuje;
• utrwalenie przekonania, że wykorzystane środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyczyniają się do rozwoju infrastruktury kolejowej, a tym samym rozwoju gospodarczego kraju i Unii Europejskiej,
• budowanie pozytywnego wizerunku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jako spółki efektywnie wykorzystującej wsparcie finansowe UE;
• informowanie o korzyściach dla społeczeństwa wynikających z realizacji Projektu;
• informowanie o planowanych organizacjach robót, prowadzeniu ruchu pociągów zmianie organizacji ruchu podczas prowadzenia robót;
• informowanie o utrudnieniach dla pasażerów, wynikających z prowadzenia robót budowlanych.
Działania informacyjne i promujące powinny być skierowane do:
Lokalnie/regionalnie:
- mieszkańców najbliższego otoczenia inwestycji oraz/lub całego regionu;
- podróżujących koleją codziennie lub okazjonalnie w regionie, w którym realizowany jest Projekt;
- przedstawicieli podmiotów gospodarczych bezpośrednio sąsiadujących
z inwestycjami;
- mediów lokalnych i regionalnych;
- administracji rządowej i samorządowej.
Ogólnopolsko:
- turystów;
- mediów ogólnopolskich i branżowych;
- pracowników kolei.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaplanowanie i przeprowadzenie Działań informacyjnych i promujących dla projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: Rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy do dnia 30.12..2022r, lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynikającej z umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

a) posiadaniem znajomości zagadnień umożliwiających realizację przedmiotowej Umowy, w tym:
- znajomości prawa prasowego i autorskiego,
- zasad etyki zawodowej branży PR i reklamowej.
b) wykonanie co najmniej dwóch usług z zakresu PR/reklamy/marketingu o wartości co najmniej 300.000,00 PLN netto każda, odpowiadających swoim rodzajem działaniom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz potwierdzenie, że zlecone usługi zostały wykonane należycie (listy referencyjne lub protokoły odbioru) w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykazać się realizacją wyżej wymienionych działań.

Potencjał techniczny

Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sprzęt, pomieszczenia, transport oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji Umowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Skład i wymagania zespołu realizującego Umowę:
1. Kierujący zespołem
Minimum dwuletnie doświadczenie (łącznie) w opracowywaniu i zarządzaniu kampaniami marketingowymi i/lub promocyjnymi i/lub reklamowymi i/lub PR. Doświadczenie poparte co najmniej dwoma projektami z zakresu PR i/lub reklamy i/lub marketingu agencji i/lub firmy i/lub instytucji, o wartości minimum 250.000,00 PLN netto każdy, zrealizowanymi na przestrzeni ostatnich trzech lat.
2. Osoba ds. kreacji w zakresie copywritingu
Minimum dwuletnie doświadczenie (łącznie) zdobyte w agencji reklamowej i/lub redakcji prasowej i/lub internetowej, na stanowiskach związanych z:
- tworzeniem copy, konceptów i tekstów oraz haseł reklamowych,
- przygotowywaniem treści artykułów prasowych i komunikatów
prasowych,
- przygotowywaniem scenariuszy filmów, spotów, audycji i
reportaży telewizyjnych,
- redagowania tekstów reklamowych, specjalistycznych,
- znajomością specyfiki pisania komunikatów i informacji
prasowych oraz treści do Internetu.
3. Grafik
Minimum dwuletnie doświadczenie (łącznie) w dziedzinie projektowania graficznego zdobyte w agencji reklamowej i/lub redakcji prasowej i/lub internetowej, na stanowiskach związanych z:
- projektowaniem layoutów materiałów reklamowych BTL,
- obróbką fotografii,
- tworzeniem grafik i przygotowywaniem do druku różnego rodzaju materiałów kampanii reklamowych (np. plakaty, ulotki, foldery, reklama prasowa), publikacji prasowych
i internetowych,
- tworzeniem infografik, videoinfografik,
- tworzeniem grafik 2D i/lub 3D.
4. Fotograf
Minimum dwuletnie doświadczenie (łącznie) w pracy dla agencji prasowej i/lub dla agencji reklamowej i/lub redakcji na stanowiskach związanych z:
- wykonywaniem studyjnych i plenerowych sesji zdjęciowych,
fotoreportaży z imprez, konferencji itp.,
- wykonywaniem zdjęć infrastruktury firm, procesów produkcji
i/lub usług,
- fotografią produktową, katalogową i reklamową,
- wykonywaniem zdjęć na potrzeby prasy, serwisów
internetowych i/lub wydawnictw,
- retuszem i obróbką zdjęć.
5. Osoba odpowiedzialna za realizację materiałów filmowych
Minimum 3 – letnie doświadczenie (łącznie) przy realizacji produkcji filmowej na potrzeby kampanii telewizyjnej lub realizacji kampanii reklamowej związanej z emisją telewizyjną.
6. Osoba ds. kampanii internetowych
Minimum dwuletnie doświadczenie (łącznie) w pracy dla agencji prasowej i/lub dla agencji reklamowej i/lub redakcji i/lub domu mediowego na stanowiskach związanych
z planowaniem i realizacją kampanii internetowych.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wskazywania tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 322 000,00 PLN,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN.
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na Platformie Zakupowej.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały opisane w Warunkach Umowy załącznik nr 10 do SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wszystkie dokumenty oraz oświadczenia wymagane od Wykonawcy zostały wskazane w SIWZ, ponadto pozostałe istotne informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdują się w SIWZ dostępnym również na stronie Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie link: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails&noticeIdentity=11822&expired=0

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Cena (CO) 65%
2 Publikacja artykułu na stronie internetowej tytułu prasowego (MI)
Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie artykuły sponsorowane/reklamy opisane w OPZ w punkcie 7.2 Artykuły sponsorowane/reklamy w prasie, zostaną publikowane również na stronie internetowej (na portalu lub serwisie) dziennika, w którym będzie wydrukowany artykuł w dniu emisji w wersji drukowanej dziennika.
Założenia:
- zapowiedź graficzno-tekstowa każdego artykułu przez
min. 2 dni, w widocznym, miejscu na stronie głównej,
- czas emisji każdego artykułu – min 1 tydzień,
- Wykonawca na podstawie statystyk po emisji artykułu
uzyska i zaprezentuje w raporcie liczbę wyświetleń
artykułu. 20%
3 Czas realizacji (TO)
Wykonawca zaproponuje możliwie najkrótszy czas realizacji następującego działania: - projekt, druk i kolportaż ulotek (format A4 trójdzielny, po
złożeniu DL). 15%
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów (P), obliczoną wg wzoru:

PŁ= Co+ TO + MI
Gdzie:
PŁ – łączna punktacja oferty;
Co – łączna punktacja w kryterium „Cena” (z uwzględnieniem wagi kryterium), obliczona według zasad opisanych w pkt. 20.8.1 SIWZ;
MI – łączna punktacja w kryterium „Publikacja artykułu na stronie internetowej tytułu prasowego”: Gwarancja, że wszystkie artykuły sponsorowane/reklamy opisane w OPZ w punkcie 7.2 Artykuły sponsorowane/reklamy w prasie, zostaną publikowane również na stronie internetowej (na portalu lub serwisie) dziennika, w którym będzie wydrukowany artykuł w dniu emisji w wersji drukowanej dziennika.
Założenia:
- zapowiedź graficzno-tekstowa każdego artykułu przez min. 2
dni, w widocznym, miejscu na stronie głównej,
- czas emisji każdego artykułu – min 1 tydzień,
- Wykonawca na podstawie statystyk po emisji artykułu uzyska i
zaprezentuje w raporcie liczbę wyświetleń artykułu, obliczona według zasad opisanych w pkt. 20.8.2 SIWZ;
To – łączna punktacja w kryterium „Czas realizacji: Propozycja możliwie najkrótszego czasu realizacji następującego działania:
- projekt, druk i kolportaż ulotek (format A4 trójdzielny, po
złożeniu DL). obliczona według zasad określonych w pkt. 20.8.3 SIWZ.

Uwaga!: obliczenia prowadzone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

Łączna punktacja oferty, uwzględniająca wagę poszczególnych kryteriów dokonana będzie wg skali punktowej przy założeniu, że maksymalna łączna punktacja może wynieść 100 punktów.

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą łączną punktację oferty - PŁ

- Ocena punktowa poszczególnych ofert w kryterium „Cena” – maks. 65 pkt
Ocena kryterium „cena” obliczana będzie wg poniższego wzoru:
P = (Cn / Cb) x W
gdzie:
P – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”
Cn – najniższa cena brutto z ofert
Cb – cena brutto z oferty badanej
W – waga kryterium „cena” (65)
- Ocena punktowa poszczególnych ofert w kryterium Publikacja artykułu na stronie internetowej tytułu prasowego.
Gwarancja, że wszystkie artykuły sponsorowane/reklamy opisane w OPZ w punkcie 7.2 Artykuły sponsorowane/reklamy w prasie, zostaną publikowane również na stronie internetowej (na portalu lub serwisie) dziennika, w którym będzie wydrukowany artykuł w dniu emisji w wersji drukowanej dziennika.
Założenia:
- zapowiedź graficzno-tekstowa każdego artykułu przez min. 2
dni, w widocznym, miejscu na stronie głównej,
- czas emisji każdego artykułu – min 1 tydzień,
- Wykonawca na podstawie statystyk po emisji artykułu uzyska i
zaprezentuje w raporcie liczbę wyświetleń artykułu – maks. 20 pkt
Punktacja:
Gwarancja publikacji artykułów/reklam na stronie internetowej tytułu prasowego – 20 pkt
brak gwarancji – 0 pkt

- Ocena punktowa poszczególnych ofert w kryterium „Czas realizacji”: Propozycja możliwie najkrótszego czasu realizacji następującego działania:
- projekt, druk i kolportaż ulotek (format A4 trójdzielny, po
złożeniu DL) – maks. 15 pkt
Punktacja:
1-2 dni robocze (dystrybucja od 3 dni) – 15 pkt,
3-4 dni robocze (dystrybucja od 4-5 dni) – 10 pkt,
brak propozycji – 0 pkt.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu z powodów określonych w art. 24 ust. 5 – 10 Regulaminu i spełniający warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Adres

Targowa 74

03-734 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

616332300

Fax

616332370

NIP

1132316427

Tytuł projektu

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie

Numer projektu

POIS.05.02.00-00-0023/17-00
Liczba wyświetleń: 164