Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 02.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2019

Numer ogłoszenia

1220404

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

6.12.2019 - dodano treść pytań nadesłanych przez dwóch Oferentów wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Pytania i odpowiedzi precyzują zapytanie ofertowe w zakresie informacji o dokumentancji wykonawczej i kosztach jej sporządzenia. Pytania ani odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert

10.12.2019 - dodano treść pytań Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego dot. wzoru umowy. Dodano również skorygowany wzór umowy, ponieważ w związku z uwagami Oferenta dokonano korekty w par. 10 ust 1 wzoru umowy. Pytania ani odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert.

11.12.2019 - dodano treść pytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego. Pytania ani odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert ani zmiany treści ogłoszenia.

12.12.2019 - dodano treść pytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego odnośnie centrali NW1, NW2 i NW3. Pytania ani odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert ani zmiany treści ogłoszenia.

12.12.2019 - dodano treść 4 pytań Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego. Pytania ani odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert ani zmiany treści ogłoszenia.

12.12.2019 - dodano treść 13 pytań Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego. Pytania ani odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert ani zmiany treści ogłoszenia.

12.12.2019 - dodano treść 2 pytań z 10.12.2019 i odpowiedzi Zamawiającego. Pytania ani odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert ani zmiany treści ogłoszenia.

16.12.2019 - dodano treść dwóch plikwo z pytaniami i odpowiedziami - dot. kosztorysu ofertowego oraz stoalrki okiennej. Pytania ani odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert ani zmiany treści ogłoszenia.

16. 12.2019 - przedłużono termin składania ofert do dnia 20.12.2019, do godz. 8:00. W związku z powyższym opublikowano treść zaktualizowanego zapytania ofertowego.

17.12.2019 - dodano treść 5 pytań z 12.12.2019 i odpowiedzi Zamawiającego. Pytania ani odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert ani zmiany treści ogłoszenia.

17.12.2019 - dodano treść odpowiedzi na serię pytań z 12.12.2019. Pytania ani odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert ani zmiany treści ogłoszenia.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a. Za pośrednictwem poczty lub kuriera,
b. Osobiście
na adres: Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. W Ciechocinku, ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 2.KSU.2019.RPO. Nie otwierać przed 17 grudnia 2019 r. godz. 10.30”.
3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2019r. do godz. 10:00
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Ciechońska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695 846 262

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym Sp. z o. o. w Ciechocinku Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim powstał z myślą o pacjentach wymagających całodobowej specjalistycznej opieki i pielęgnacji, niepełnosprawnych, chorych przewlekle oraz chorych po różnego rodzaju wypadkach i urazach, w tym osobach w śpiączce i stanie wegetatywnym. Istotą projektu jest rozbudowa istniejącego i działającego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poprzez dobudowanie obiektu objętego niniejszym projektem.

Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje wykonanie całości prac budowlanych wraz z instalacjami hydraulicznymi, elektrycznymi i teletechnicznymi (zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem - załączniki nr 2A i 2B) - tj. trzech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej.

Budynek zaprojektowany został jako obiekt klasy 1264 świadczący usługi zakwaterowania łącznie z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych i niepełnosprawnych

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: aleksandrowski Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy zadania zadania polegającego na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rozbudowy budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Oddziale Zamiejscowym w Aleksandrowie Kujawskim poprzez wykonanie zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym Sp. z o. o. w Ciechocinku Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim powstał z myślą o pacjentach wymagających całodobowej specjalistycznej opieki i pielęgnacji, niepełnosprawnych, chorych przewlekle oraz chorych po różnego rodzaju wypadkach i urazach, w tym osobach w śpiączce i stanie wegetatywnym.

Budynek objęty niniejszym postępowaniem zaprojektowany został jako obiekt klasy 1264 świadczący usługi zakwaterowania łącznie z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

W zakres zamówienia wchodzi rozbudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim służącego opiece długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez zapewnienie im zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, poprzez wykonanie robót budowlanych (branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne) zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną, tj. projektem budowlanym (załącznik nr 2A), przedmiarem (załącznik nr 2B), rzutami kondygnacji i rysunkami obiektu (załącznik nr 2C), zestawieniem zbiorczym stolarki zewnętrznej i wewnętrznej (załącznik 2D) oraz pozwoleniem na budowę (załącznik 2E).

W zakres niniejszego zapytania wchodzą zadania objęte projektem budowlanym w ramach działów:
Dział I – PZT i Architektura
Dział II – Konstrukcja
Dział III – Instalacje Sanitarne
Dział IV – Instalacje Elektryczne
Dział V - Instalacje Teletechniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający dane dotyczące charakteru i przeznaczenia inwestycji, zakresu prac oraz klasyfikacji obiektu budowlanego wg projektu budowlanego, zawarty jest w załączniku nr 2 oraz w dokumentacji budowlanej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie pracy i przekazanie placu budowy - od dnia zawarcia umowy.
Zamówienie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z deklaracją posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z deklaracją posiadania potencjału technicznego, niezbędnego do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z deklaracją dysponowania osobami zdolnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w liczbie pozwalającej na terminowe wykonanie prac.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości ani likwidacji.

Dodatkowe warunki

Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z dokumentacją budowlaną, charakterem obiektu i celem inwestycji.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne zmiany istotnych warunków umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Aktualne, złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty, zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz z podatkami;
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3
5) Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4
6) Kserokopia potwierdzenia wpłaty wadium;
7) Kosztorys stanowiący podstawę zaoferowanego przez Wykonawcę wynagrodzenia ryczałtowego jako dokument pomocniczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami:
a. Cena brutto*, waga 90 % (maksymalnie 90 punktów)
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej) x 90
b. Czas realizacji prac, waga 10 % (maksymalnie 10 punktów)
Ilość punktów przyznana będzie w następujący sposób:
- za wskazanie terminu realizacji zadania wynoszącego od 27 do 30 miesięcy Oferent otrzyma 5 pkt,
- za wskazanie terminu realizacji zadania krótszego niż 27 miesięcy Oferent otrzyma 10 pkt.

Termin realizacji zadania wskazany w ofercie przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu realizacji lub zaproponuje termin dłuższy 30 miesięcy – zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i takim samym czasie wykonania prac, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.

6. Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.

* Przedmiotem oceny w postępowaniu w ramach tego kryterium będzie cena brutto zadeklarowana przez Wykonawcę.
Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, obowiązek prawidłowego zakwalifikowania budynku do właściwej klasy PKOB, w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług przy
świadczeniu usług budowlanych związanych z jego budową, remontem, modernizacją, termomodernizacją czy
przebudową ciąży na wykonawcy.
W celu umożliwienia Wykonawcy dokonania powyższej klasyfikacji, do zapytania ofertowego dodano załączniki opisujące zakres i charakter inwestycji

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu wynikającemu z powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym określonych w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIECHOCINKU

Adres

87-720 Ciechocinek

kujawsko-pomorskie , aleksandrowski

Numer telefonu

542835691

Fax

542836216

NIP

8911407710

Tytuł projektu

Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych

Numer projektu

RPKP.06.01.01-04-0089/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Na podstawie Rozdz. V, pkt 12 Zapytania ofertowego, Zarząd Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o. o. w Ciechocinku informuje o odwołaniu postępowania nr 2.KSU.2019.RPO, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu wyboru wykonawcy zadania polegającego na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i prace instalacyjne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w AleksandrowieKujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych informujemy jednocześnie, że przyczyną decyzji o anulowaniu postępowania jest konieczność weryfikacji i uszczegółowienia dokumentacji projektowej. Kolejne postępowanie ofertowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach w/w inwestycji zostanie ogłoszone wkrótce w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ksuc.pl.
Liczba wyświetleń: 577